לתרומות לחץ כאן

האם מותר לכהן ללמוד רפואה?

בס"ד.

שלום רב
האם ניתן להתיר הלכתית לכהן ללמוד לימודי אח סיעודי בארץ?
האם הפתרון של מתכת טמאה אפשרית?
תודה ויום טוב
אבי.

תשובה:

עצה זו ניתנה בשעתו על ידי הרב הראשי דאז הרב גורן, ועיקרה, שהואיל וכהן מצווה רק על טומאת מת עצמו, אבל מתכת שנטמאה בטומאת מת, אף שהיא מטמאת את הכהן בטומאת מת כפי הכלל הידוע ש"חרב הרי הוא כחלל" [ראה רמב"ם טומאת מת ה ג], כלומר, דרגת הטומאה של מתכת זו כמו המת עצמו, מכל מקום הכהן אינו מוזהר מלגעת בה, וממילא, כאשר הוא נכנס איתה יחד לאוהל המת הוא אינו מוסיף טומאה על טומאתו ואין בכך איסור [כמובא ברמב"ם אבל ג ד].

אולם, גדולי הפוסקים דחו את דבריו מכמה סיבות, והעיקרית שבהן, שהואיל והכהן אינו מוזהר על הנגיעה במתכת זו לא נאמר לגבי זה הכלל שמותר לו להטמא בטומאה אחת שדרגתה שווה, דין זה אינו אמור לדעתם אלא כאשר הוא נוגע במת אחד שאסור עליו לגעת בו ועתה נוגע באחר, או שנכנס לאוהל המת ויש שם מת נוסף.

מקורות:

הרחבה רבה בנידון זה ובראיות הפוסקים כנגד הצעתו של הרב גורן, ראה: הרב י ד בלייך הלכה ורפואה ג תשמ"ג עמ' קצט ואילך הרב ל י הלפרין הלכהורפואה ד שמ"ה עמ' קצב ואילך הובא גם באסיא חוב' סט ע תשס"ב עמ' ואילך שדחה באריכות שיטה זו וראה גם מאמרו של הרב ב אסיא סט ע תשס"ב עמ' 106.

וע"ע נחל אשכול ח"א הקדמה עמ' יא ואילך שו"ת מהר"מ שיק חאו"ח סי' שג שו"ת מהר"י אסאד חאו"ח סי' מז שו"ת כתב סופר חאו"ח סי' טז שו"ת מלמד להועיל ח"א סי' לא  שו"ת גבול יהודה חיו"ד סי' לא כל בו על אבלות ח"א עשה לך רב ח"ג סי' לב שו"ת שבט הלוי ח"ב סי' קסד הרב י ד בלייך הלכה ורפואה ג תשמ"ג עמ' קצט ואילך וראה באריכות המחלוקת בין ר' יצחק שמואל ריגיו המכונה יש"ר בכרם חמד כרך ח שנת תרי"ד ור' צבי הכהן שערשעוובסקי בהמליץ שנה תרמ"ד גליון א שהתירו לכהן ללמוד רפואה ולעומתם מה שאסרו הרבנים בני דורם.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל