לתרומות לחץ כאן

סידור קידושין למי שאינו שומר על טהרת המשפחה

שאלה:

שלום אפשר לקדש זוג למרות שלא ישמרו טהרת המשפחה?תודה

תשובה:

שלום רב,

המנהג הים הוא לסדר קידושין, למרות שאנו יודעים שלא ישמרו טהרת המשפחה, ווכן גם נראה עיקר הדין, וראה במקורות.

מקורות:

ראה בשו"ת משיב דבר לבעל הנצי"ב (ח"ב סי' לב) שנשאל בענין האם מותר סדר קידושין לזוג שלא ישמרו טהרת המשפחה. והשיב כי איסור לפני עיוור לא שייך כאן, שהרי בלא"ה הם לא ישמרו נדה, בין אם הוא יקדש אותם, ובין אם לאו. וגם איסור מסייע לדבר עבירה אין כאן, עפ"י מה שהביא מדברי התוס' והרא"ש כי איסור זה הוא רק אם הוא מסייע בשעת העבירה.

אולם אח"כ הביא את שיטת רש"י שיש איסור מסייע גם אם הוא סייע לא בשעת העבירה, ורק מפני דרכי שלום התירו. והוסיף הנצי"ב להוכיח, כי לדעת רש"י כשם שמפני דרכי שלום אין איסור מסייע, כמו כן אם זוהי מפרנסתו וממנה הוא מתפרנס, גם בזה אין איסור. וכך היא מסקנתו לדעת רש"י, אם הוא מתפרנס מסידור הקידושין או שיש כאן מפני דרכי שלום, מותר גם לשיטת רש"י.

וראה עוד בשו"ת אגרות משה (אבה"ע ח"ד סי' פז) שגם התיר לסדר קידושין למי שאינם שומרים טהרת המשפחה. אולם מצד הברכה אשר קידשנו במצוותיו וציוו על העריות וכו' טען האגרות משה שאין לברך: "אבל פשוט שאף לשיטת הרא"ש והר"ן שאינה ברכה על עשיית המצוה אלא על קדושת ישראל שהבדילנו מן העמים והקדישנו באיסור עריות, לא שייך לברך בשעה שמקדש אשה אסורה שעוברין על רצונו של מקום והוא חלול השם דכל איסור שעוברין בפרהסיא הוא גם חלול השם ולכן ברור כדכתבתי דבקידושי חייבי לאוין אף שתופסין הקידושין ואף להלשון בתוס' שליכא איסור על מעשה הקידושין אסור לברך מאחר שליכא מצוה, ואף באופן שאיכא צורך וידוע שלא יבעול נמי עכ"פ מצוה דקידושין ליכא וגם להאין יודעין הצורך איכא חלול השם ואסור לברך כדכתבתי".

ומ"מ המהג כיום הוא לסדר להם קידושין בצורה רגילה.

הרבה הצלחה

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל