לתרומות לחץ כאן

ספק יהודי ספק גוי שנגע ביין – האם היין נאסר

אדם שטוען שהוא יהודי ואין לו הוכחות במסמכים לכך, והוא נמצא בתהליך של גיור לחומרא, פתח בשולחן שבת בקבוק יין לא מבושל, ולא מזג ממנו, מה דינו של היין?

תשובה:

שלום רב.

לכאורה נראה שהיין מותר בשתיה.

מקורות:

בגמרא בעבודה זרה ע ע"א אמרו: "הנהו גנבי דסלקי לפומבדיתא ופתחו חביתא טובא אמר רבא חמרא שרי מ"ט רובא גנבי ישראל נינהו הוה עובדא בנהרדעי ואמר שמואל חמרא שרי כמאן כרבי אליעזר דאמר ספק ביאה טהור דתנן הנכנס לבקעה בימות הגשמים וטומאה בשדה פלונית ואמר הלכתי במקום הלז ואיני יודע אם נכנסתי לאותה שדה אם לא נכנסתי ר"א אומר ספק ביאה טהור ספק מגע טמא לא שאני התם כיון דאיכא דפתחי לשום ממונא הוה ליה ספק ספיקא". ומבואר, שכאשר הספק הוא האם הגוי נגע ביין לא התירו בזה אלא בספק ספיקא, אולם, כאשר הספק הוא האם הנוגע הוא גוי, יש להקל בזה וכפי הכלל שבידינו שספק דרבנן לקולא.

כך מבואר גם בבן איש חי (בלק א) לגבי משקה שיש ספק אם מעורב בו סתם יינם, שמותר לשתותו משום שספק דרבנן לקולא.

עוד יש להוסיף, שהרי מן הסתם מדובר ביין מפוסטר שלדעת הרבה פוסקים דינו כמבושל לענין זה, ואף שהמנהג להחמיר בענין זה. מ"מ בצירוף הספק הנ"ל יש כאן סברא נוספת להקל.

עוד ראוי להוסיף, שהרי מדובר באדם שפרש מע"ז, שדינו קל יותר לענין זה כמבואר בשו"ע סי' קכד, סעי' ד' שמגעו אינו אוסר את היין בהנאה אלא בשתיה בלבד. ועיי"ש בש"ך סקי"ב.

אולם, אין דברינו אמורים אלא באופן שאכן יש ספק אם הוא יהודי או גוי, אבל אם נראה לך שהוא גוי… אין לסמוך על הצהרותיו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל