לתרומות לחץ כאן

מצוות ייבום בזקן וצעירה

שלום וברכה!

כתוב בגמרא על יבם העומד לייבם את יבמתו שהזקנים מייעצים לו לעשות חליצה במקרה שהיבם זקן והיבמה ילדה ולהיפך. האם ידוע לכם אם נתבאר באיזה מקור שיעור ההפרש הזה בין הגילאים?

בכבוד רב

תשובה:

שלום רב.

אני לא מכיר מקום שכתוב איזה הפרש צריך להיות בין בני הזוג כדי שישיאו לו עצה שיחלוץ כפי שכתוב ביבמות קא. אבל אני לא חושב שיש הגדרה של גיל מסוים, אלא הכל לפי העניין.מבואר שם בגמרא שמשיאים לו עצה כזו, למרות שלדעת הרי"ף והרמב"ם (פ"א מהלכות יבום הלכה א') מצוות יבום קודמת למצוות חליצה. רק משום שאומרים לו ש"לא יסכים קטטה לתוך ביתו". אלא לך אצל שכמותך. ואם כך, הכל לפי העניין, לפעמים פער קטן יותר, הסיבה קיימת, ולפעמים צריך פער גדול יותר כדי שהסיבה תהיה רלוונטית.

ראה בשו"ת ריב"ש סי' שב בעניין יבמה שנפלה ליבום, והיבם כבר היה נשוי לאשה אחרת: "גם מה שאמרת, דהא קיי"ל דמצות יבום קודמת למצות חליצה; ואף על פי שאין דין זה מעלה ומוריד בענין זה, אבל מ"מ אומר לך, דאפי' לדברי הגאונים ז"ל, שפוסקין דמצות יבום קודמת, בנדון זה, שהיבם הוא נשוי, לכולי עלמא מצות חליצה קודמת. דהא קיי"ל2 (יבמות קא:) שנותין /שנותנין/ לו עצה ההוגנת לו; שאם היה הוא ילד והיא זקנה, או הוא זקן והיא ילדה, אומרים לו: מה לך אצל ילדה, מה לך אצל זקנה, כלך אצל שכמותך ואל תכניס קטטה בתוך ביתך. ובודאי שבכגון זה, מצות חליצה קודמת; שאם היתה מצות יבום קודמת אפילו בכגון זה, איך ישיאו לו ב"ד עצה לבטל מצות יבום, הקודמת? אלא ודאי, כל שיכניס קטטה לתוך ביתו אם היה מיבם, מצות חליצה קודמת. ומינה לנדון זה, שיש לנו לומר בו דמצות חליצה קודמת לכ"ע, שאין לך מכניס קטטה לתוך ביתו כמו נושא אשה על אשתו".

זאת אומרת שהכל לפי העניין. למרות שדעתו שמצוות יבום קודמת, בכל זאת אם יש ענין של קטטה ממליצים לו לא לייבם.

ראה גם בשו"ע אבה"ע סי' ב' סעי' ט' שם פסק שלא ישא זקן ילדה משום חשש לזנות. כלומר, מאחר שמטרת הנישואין ביניהם בדרך כלל היא משום ממון. יש חשש שמא היא תתרגל לממון ואז היא תחפש לזנות. ובמגיד משנה (פכ"א מאיסורי ביאה הלכה כו) הביא את הגמרא הנ"ל כמקור לדין זה. ומכאן היה נראה שהקטטה היא שמא הזקן לא יוכל לספק אותה. ולכן לכאורה הכל לפי העניין.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל