לתרומות לחץ כאן

עוף שאינו מבושל, אם אסור משום מוקצה

שלום אדם ששכח שקית עם עופות לא מבושלים לפני השבת בחוץ האם מותר לו בשבת להחזירה למקפיא שלא יתקלקל.

תשובה:

שלום רב.

עופות שאינם מבושלים יש להחמיר שדינם כמוקצה, אולם בשעת הדחק שאם ישארו מחוץ למקרר יתקלקלו, יש להקל להכניסם למקפיא בשבת.

מקורות:

בגמרא בשבת קכח ע"א מבואר, שמותר לטלטל עופות שאינם מבושלים ואין הם נחשבים כמוקצה. ובטעם הדבר נחלקו הפוסקים: הרמב"ם (שבת כו טז) והרשב"א והר"ן שם כתבו, שעופות אלו ראויים למאכל גם ללא בישול. ואילו תוספות שם מבארים, שכיון שעופות אלו ראויים למאכל לכלבים הם אינם נחשבים למוקצה. להלכה, בשו"ע סי' שח סעי' לא הביא את טעמו של הרמב"ם ואילו הט"ז שם ציין לסברת התוס'.

הנפק"מ בכך, היא בזמנינו, שכלל לא מקובל לאכול עוף שאינו מבושל, אולם סברת התוס' נוהגת גם כיום, וראה חזון איש סי' מד ס"ק טז שסבר להקל על סמך דברי הט"ז לבד בשעת הדחק, וכן נקט להלכה בשו"ת שבט הלוי ח"ג סי' כט, וכן דעת הגרש"ז אויערבך כמובא במכתבו שבס' מאור השבת ח"ב מכתב כה, וע"ע שו"ת אגרות משה ח"ה סי' כב אות ט. יש שסברו להחמיר בכך בשכונות החרדיות שלא מצויים בהם כלבים כל כך, אולם, הוראת הגר"נ קרליץ שאין לחוש לסברא זו, כיון שלעיתים באים לשם כלבים ממקומות אחרים וכיוצא בזה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל