לתרומות לחץ כאן

שבות דשבות במקום צער

שלום לכבוד הרב
יש לי 2 שאלות:
לפי הכלל של שבות דשבות במקום צער האם יהיה מותר להפעיל מאוורר (ללא נורת אור – רק זרם חשמלי (שזה איסור דרבנן)) בשינוי? וזאת במידה ואין גוי בסביבה, והחום בבית רב מאוד ומצער.

שוב תודה רבה על התשובות המספקות
בתודה ניר

תשובה:

שלום רב.

עצם ההנחה שלך שחיבור מעגל חשמלי ללא אש אינו אסור אלא מדרבנן הוא מחלוקת גדולה ומפורסמת בין פוסקי זמנינו. דעת החזון איש (סי' נ ס"ק ט) שהדבר אסור גם משום איסור בונה, לפי שסגירת המעגל החשמלי והעמדת הכלי על מתכונתו נחשבת בנין. כמה מהפוסקים חששו לדעה זו, ראה שו"ת אגרות משה ח"ד סי' פד, ובס' ארחות שבת פרק כו עמ' נט בשם הגרי"ש אלישיב והגר"ש וואזנר.

ולעצם שאלתך, בספרי הפוסקים יש שלא התירו שבות דשבות על ידי ישראל [ובשינוי] אלא על ידי גוי שהוא שבות קל.

מקורות:

על כך שדין שבות דשבות נאמר רק בגוי ולא בישראל, ראה פרי מגדים סי' שז א"א ס"ק ז, שו"ת מהר"ם שיק או"ח סי' קכא, וראה ביאור הלכה סי' שמט שהסתפק בזה, וע"ע חזון איש סי' קג ס"ק יט.

אמנם דעת הרבה אחרונים הלכה למעשה להקל בשבות דשבות לצורך מצוה גם על ידי ישראל, ראה שו"ת האלף לך שלמה (או"ח, קמו, וראה שהקל אף כשאחד מהשבותים הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה, שהוא שבת חמור, וכאמור), שו"ת מהר"ם בריסק (הנ"ל), שו"ת מהרש"ם (ג, קצח, ובאופן שהוא שעת הדחק וחושש מפני נכרי שהוא גברא אלימא), שו"ת דברי מלכיאל (ה, רלח, לענין שאיבת חלב אם בשבת לאיבוד משום צער), שו"ת ויען יוסף (או"ח, קסד, ע"פ הפמ"ג הנ"ל). וע"ע מש"כ בזה בביאור הלכה (שטז, יב ד"ה לצוד; שמט, ה ד"ה ואפילו). וכ"כ חזו"א (קג, יט), וכן הכריע באג"מ (או"ח ד, צא ענף א). וע"ע בס' הליכות שלמה (תפילה ה, ה) שהגרש"ז אויערבך התיר לחולה לשאת עמו תרופה בצאתו לבית הכנסת על ידי שינוי, כיון שהיא שבות דשבות לצורך מצוה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. א] אין סימן שמט בהלכות שבת
    ב] התירו שבות דשבות ע"י ישראל במפיס מורסא שכ' בביאה"ל (סי' שכח ד"ה כדי) בשם המג"א (סי' שז סק"ז) והט"ז שההיתר הוא רק כשעושה כן ביד ולא בכלי ואז הוא שבות דשבות במקום צער. וכן גבי תלישת ציפורן שפרשה רובה (מ"ב סי' שכח ס"ק צו).

  2. א. מה שכתבת שאין סי' שמט לא הבנתי, בשו"ע שלי יש אלא שבמשנה ברורה זה חלק ד אבל גם הוא עוסק בהל' שבת.
    ב. אכן יש מקומות שהתירו שבות דשבות במקום צער.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל