לתרומות לחץ כאן

דין בסיס בהנחת מוקצה על כלי בשבת

אם הניחו מוקצה בשבת בתוך כלי היתר ועברו על איסור מבטל כלי מהיכנו האם אפשר להניח עתה דבר היתר חשוב ממנו כדי להפקיע האיסור ולתקנו ולהתירו בטלטול?

תשובה:

שלום רב.

א. לענין "בסיס" הנעשה באמצע שבת, והיינו, שבזמן בין השמשות בכניסת השבת לא היה המוקצה מונח על גבי הכלי והונח עליו בשבת, נחלקו הדעות: יש סוברים, שחל על זה דין בסיס ואסור לנער ממנו את המוקצה, ויש סוברים שדין בסיס אינו חל על חפץ באמצע שבת, ויש שמחלקים, בין אם היה בכוונת המניח להשאירו שם עד סוף השבת, שעל ידי כך נעשה בסיס, לבין אם כוונתו להסירו משם לאחר שעה קלה. להלכה, מצדד המשנה ברורה כדעה המקילה שאין בסיס באמצע שבת. ויש שהחמירו שאף לדעה זו אין לטלטלו בעוד המוקצה עליו, אלא ינער את המוקצה ויטול את הכלי.

ב. מחלוקת זו, אינה אמורה אלא באופן שהמוקצה עדיין עליו, אבל אם הוסר ממנו המוקצה הכל מודים שמותר לטלטלו, כיון שלא הוקצה משימוש בבין השמשות בכניסת היום.

ג. הונח על הכלי דבר היתר שחשיבותו רבה מחשיבותו של האיסור – הכל מודים שאינו נחשב בסיס.

מקורות:

א. ראה תוס' שבת מד ע"ב, בעל המאור שם קנד ע"ב, רשב"א ור"ן שם קמג ע"א. הכרעת המשנה ברורה, בסי' רסו ס"ק כו. המחמיר לנערו הוא החזון איש סי' מח ס"ק ח.

ב. על פי הכלל הידוע שאין מוקצה לחצי שבת, כמבואר בשו"ע סי' שי סעי' ג.

ג. ראה שו"ע סי' שי סעי' ח, ובמשנ"ב שם ס"ק לג.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. שלום רב.
    אינני מבין הרי מפורש בשולחן ערוך סימן שי סעיף ו שאסור בשבת לבטל כלי מהיכנו. אז איך כבוד הרב כתב לנו להקל? ועוד בסימן שט סעיף ד סתם מרן שאפילו כוונתו מקצת שבת אסור. תודה רבה על תשומת הלב וההשקעה.

  2. דומני שנוצר לנו עירבוב בין דין בסיס לדבר האסור לדין ביטול כלי מהיכנו: הנושא של הנחת דבר היתר כדי להפקיע את האיסור נוגע לדין בסיס, בו התחדש, שהכלי שבו מונח המוקצה נעשה אסור בטלטול מחמת המוקצה המונח בו, ולענין זה התיחסתי בתשובתי. בנוגע לביטול כלי מהיכנו, העיקר להלכה שכל דבר שניתן לנער אותו מהכלי אינו בכלל איסור זה, ואפילו לא היה בדעתו לנערו, וממילא לא צריך בכלל להניח שם דבר היתר. באופן שאינו יכול לנער את המוקצה, נחלקו בכך הדעות אם יש ביטול מהיכנו לזמן מוגבל, ולהלכה פסק המשנה ברורה סי' רסו ס"ק כז להחמיר אלא אם כן מדובר בהפסד מרובה. אבל גם כאן, שים לב שאין דין בסיס. ז"א, אם יסירו את המוקצה הכלי מותר בטלטול. ולכן, אם יניח בתוכו דבר היתר חשוב, יוכל לטלטל את הכלי, אלא שכל זמן שלא הניח שם דבר היתר חשוב זה ביטל את הכלי מהיכנו לשעה קלה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל