לתרומות לחץ כאן

שימוש בדימר ביום טוב

בסד

1) האם מותר לשהתמש בדימר (dimmer) ביום טוב להנמיך או להגביר מנורת הלוגן, או להגביר עצמה של תנור שנשאר דולק ביום טוב? אם אפשר לפרט בהרחבה

2) האם מותר להשתמש בתנור ביום טוב שעם פתיחתו מפסיק את פעולתו באופן אוטומט, ובסגירתו פועל שוב?
אם אפשר לפרט בהרחבה

תשובה:

מועדים לשמחה

א. מנורות חשמל למיניהם שניתן להגביר בהם את האור ולהמעיטו, יש בהן שני סוגים: יש מנורה שהגדלת אורה הוא באופן שאותו חוט עצמו מאיר יותר על ידי הגברת בעירתו, וזאת מותר לעשות ביום טוב, ויש שאופן הגדלת האור הוא על ידי שהחוט הראשון כבה ודולק עתה חוט אחר שלא דלק קודם, באופן זה אסור להגביר את האור שהרי הוא מוליד אש חדשה. חילוק זה קיים גם בתנורי אפייה.

ב. הקטנת האור הסתפקו פוסקי זמנינו אם מותרת בשבת וביום טוב.

ג. תנור שבפתיחתו הוא כבה ובסגירתו הוא נדלק אסור להשתמש בו ביום טוב.

מקורות:

א. ראה ביצה לג ע"א, ורמב"ם הל' יום טוב פ"ד הל' א, ספר הלכות המועדים פרק ח סעיף ב.

ב. כיבוי אש או אפילו מיעוטה אסורים ביום טוב כמו בשבת, כמבואר בטור ושו"ע סי' תקיד סעי' ב ובביאור הלכה סו"ס רעח, וראה בהרחבה בס' הלכות המועדים פרק ט סעיף ב.

אולם, בשו"ת מנחת שלמה (סי' יב אות ד, והובא בשולחן שלמה יום טוב עיונים סי' יט) דן בארוכה, אם דין זה נאמר רק לגבי שלהבת ממש, או גם לגבי חוט להט שבנורת חשמל או בתנור אפייה. ושני ספקות יש בדבר: א. מיעוט האו8ר נעשה על ידי מניעת הזרם מלהגיע לנורה ואינו כיבוי ממש [ובזאת הכריע לחומרא]. ב. בתוך הנורה אין שלהבת ממש ולכן לא נחשב הדבר כמיעוט אש, אלא אם כן מכבה אותה לגמרי. להלכה לא הכריע בדבר ונראה שמצדד מספק להחמיר.

אכן, כאשר הקטנת האש נעשית לצורך אוכל נפש, וכגון שאם לא יקטין את האש התבשיל יחרך ולא יהיה ראוי למאכל, יש שהתירו לעשות זאת ביום טוב, כמבואר בשו"ע סי' תקז סעי' ד, אולם, המגן אברהם שם ס"ק ח כתב, שאין להתיר זאת אלא כאשר בשעת הכיבוי ממש הוא מתקן את האוכל, וכגון שצולה בשר על גחלים והנוזלים שזבים מהבשר מכבים מעט את האש, ולא במקרה האמור לעיל לענין אדם שחושש שמא יחרך תבשילו [וראה עוד משנה ברורה סי' תקב ס"ק י שדן במחלוקת זו].

ג. בענין זה נראה פשוט, שאף אם נדון להתיר את פתיחתו משום שאין כוונת הפותח לכבותו ונחשב הדבר כ"פסיק רישא דלא ניחא ליה", מכל מקום בסגירתו הוא מדליק אש חדשה, שהרי התנור היה כבוי לגמרי בעת הפתיחה, דבר שכאמור לעיל אסור ביום טוב.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל