מתנות לאביונים – לחץ כאן

דיני ערב ראש השנה תשע"ד

א.    בערב ראש השנה משכימין, ומרבים בסליחות.

ב.     בתפילת שחרית, אין אומרים תחנון, וכשחל ערב ראש השנה ביום שני, אומרים אל ארך אפים בפתיחת הארון.

ג.       אומרים "למנצח" לפני "ובא לציון".

ד.     אין תוקעים בשופר כלל בערב ראש השנה, ואף הצריך להתלמד לתקוע בשופר יעשה זאת בצנעה בתוך ביתו, וישתדל שלא ישמע לחוץ.

ה.    לאחר תפילת שחרית, נהגו לערוך סדר התרת נדרים, וצריך להקפיד שכל השלשה שמתירים את הנדרים יהיו אנשים גדולים שכבר גדל זקנם.

ו.       לאחר תפילת שחרית, נהגו ללכת לבית הקברות, ונותנים שם צדקה לעניים, ומרבים תחנונים לעורר את הצדיקים הקדושים אשר בארץ המה שימליצו טוב בעדנו ביום הדין. וגם מחמת שהוא מקום קבורת הצדיקים, המקום הוא קדוש וטהור והתפלה מקובלת שם ביותר בהיותה על אדמת קודש. ויעשה הקדוש ברוך בוא חסד בזכות הצדיקים.

ז.      כשמתפלל על הקברים יזהר שלא לשים מגמתו נגד המתים השוכנים שם, כי קרוב הדבר שיהיה בכלל ודורש אל המתים, אלא יבקש מהשם יתברך שירחם עליו בזכות הצדיקים שוכני עפר.

ח.     כשבא אל בית הקברות, אם לא ראה את הקברים שלשים יום צריך לברך אשר יצר אתכם בדין וכו'.

ט.     כשבא אל הקבר אומרים: יהי רצון שתהא מנוחתו של (פלוני) הקבור פה בכבוד וזכותו יעמוד לי.

י.       מניחים את היד על הקבר ויש להניח את יד שמאלו דווקא ולא יד ימינו ויאמר את הפסוק "ונחך ה' תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו. תשכב בשלום ותישן בשלום עד בא מנחם משמיע שלום" (וכשמשים ידו יכוין בפסוק ונחך שיש בו חמש עשרה תיבות כמנין קשרי היד).

יא. אין לילך על קבר אחד שני פעמים ביום אחד.

יב.  הקורא כתב שעל גבי המצבה אם הוא כתב בולט קשה לשכחה. וסגולה לומר אהבה רבה עד וליחדך באהבה.

יג.    בערב ראש השנה נהגו להתענות עד אחר מנחה שאז טועמין איזה דבר שלא ליכנס ליום טוב כשהוא מעונה, וכל היום יעסוק בתורה ובמצות ובתשובה. ומכל שכן בעבירות שבין אדם לחבירו, ולא ימתין עד ערב יום הכפורים אלא יקדים את עצמו היום לבקש מחבירו מחילה.

יד.  מאחר ותענית זו היא תענית מן המנהג, אם מרגיש חלש אינו חייב להתענות.

טו. רבים נהגו להתענות רק עד חצות היום.

טז. מכבסים את הבגדים ומסתפרים בערב ראש השנה לכבוד יום טוב.

יז.   יש ליזהר להסתפר קודם חצות היום.

יח. לאחר חצות היום טובלים במקוה טהרה, ויטבול לפחות ג' פעמים.

יט. לובשים בגדי שבת, ויש נוהגים ללבוש בגדי לבן גם בליל ראש השנה, וכל זה כדי להראות שאנו בטוחים בחסדו יתברך שמו שיוציא לאור משפטנו.

כ.     השנה שחל ערב ראש השנה ביום רביעי, יש להזהר לעשות עירוב תבשילין לפני הדלקת נרות, וכפי שהתבאר בהלכות עירוב תבשילין שניתן לראותם כאן

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *