תרומות – לחץ כאן

האם צריך להתקין מזוזה במעלית

האם חדר מעלית זקוק למזוזה, ומדוע?

תשובה:

שלום רב.

פוסקים רבים דנו בענין זה, האם צריך להתקין מזוזה במעלית, ונאמרו בזה ג' דעות, יש הסוברים שאין צריך להתקין מזוזה כלל, יש הסוברים שיש להתקין מזוזה בפתח המעלית בצד ימין, ויש הסוברים כי יש להתקין את המזוזה בכניסה מהמעלית לחדר המדרגות. ולמעשה רבים וטובים לא נוהגים לשים מזוזה במעלית כלל והמחמיר תבוא עליו ברכה ויתקין ביציאה מהמעלית לחדר המדרגות (לבד מהקומה הראשונה שבה יניח בכניסה למעלית כיון שיוצאים דרך הפתח שם לרשות הרבים).

מקורות:

האריכו פוסקים רבים בדבר השאלה אם צריך להתקין מזוזה בפתח המעלית, ואף שאין במעלית ד' על ד' אך כיון שכתב הפתחי תשובה סי' רפו ס"ק יא בשם החמודי דניאל שבית שער חייב במזוזה אף כאשר אין בו ד' על ד', ובבית שער חייבים במזוזה אף כאשר אין תשמישי דיורים שם.

ונביא כאן כמה מדברי הפוסקים שדנו בזה, הגרש"ז אוירבך זצ"ל במנחת שלמה חלק ב' סי' ק' אות ה' כתב שאין לחייב מעלית במזוזה מפני שהיא עוברת ממקום למקום ואינה נחשבת בית ואין זה אלא כסולם המוביל בני אדם ממקום למקום, וגם חדר המדרגות פטור כיון שאין זה פתח אלא בור פתוח ע"ש, ובסוף דבריו כתב שטוב לקבוע מזוזה בימין הכניסה לפרוזדור בלי ברכה.

המנחת יצחק חלק ד' סי' צ"ג האריך בזה וצידד לחייב מזוזה בכניסה למעלית.

הארחות רבינו חלק ג' בהוספות לעמוד קעב, הביא בשם הסטייפלר שמעלית פטורה כיון ש'פתח שעולה ויורד אינו פתח' ובשם ר' משה פיינשטין זצ"ל הביא שלא נהג לשים מזוזה במעלית כלל (וכן הובא בשמו באהלי ישורון חלק ב' דיני מזוזה הערה 66), ובשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל הביאו שסבר שצריך להתקין מזוזה בכניסה מהמעלית לחדר המדרגות.

וראה עוד בשו"ת בצל החכמה חלק ג' סימן פ' שכתב לפטור מעלית ממזוזה, ובשו"ת להורות נתן חלק ג' סימן עב-עג כתב שרק אם יש ד' על ד' במעלית יש לשים בה מזוזה.

ובספר חובת הדר (לר' יעקב בלוי זצ"ל) האריך בדין זה בפרק ה' סעיף י"א וכתב להלכה שיש להתקין מזוזות בכל פתחי המעלית ובקומה הראשונה ישימו את המזוזה בימין הכניסה למעלית, ובשאר הקומות בימין היציאה מן המעלית לחדר המדרגות, ואף כתב שבמקום שיש בחדר המדרגות ד' על ד' יש להתקין את המזוזה בברכה.

Join the Conversation

8 Comments

 1. התשובה שלכם מלפני מספר שנים ונדמה לי שכדאי לעדכנה. אתם דנים רק במצב שבו הכניסה והיציאה מהמעלית הן לחדר המדרגות. לאחרונה התקנתח מעלית בביתי הפרטי. הכניסה אליה היא מחדר בקומת הקרקע והיא עוצרת בשתי קומות כאשר היציאה מן המעלית היא ישירות לסלון וישירות לקומה השנייה. נדמה לי שההתיחסות למעלית צריכה להיות כאל מסדרון אנכי וובכל הפתחים צריכה להיות מזוזה כמו הכל כניסה ממסדרון לחדר. בצד ימין של הכניסה לחדר. בקומת הקרקע , שבה יש רק חדר כניסה אני מתלבט האם בצד ימין של הנכנס למעלית או, מכיוון שיש מזוזה הכניסה מן החצר לחדר הכניסה ריך בימין הכניסה מהמעלית . אודה להתיחסותכם

 2. לא הבנתי למה אתה סבור שיש הבדל בין חיוב מזוזה בבית משותף למעלית הנמצאת בתוך בית פרטי, את השאלה האחרונה עם חדר הכניסה לא הבנתי: אם הכוונה שחדר הכניסה עצמו אין בו ד' על ד', אזי בלאו הכי הורה הרב בלוי להניח בימין הנכנס למעלית מדין בית שער, כך שלא הבנתי את השאלה. למעשה הייתי קובע בלי ברכה בכל הפתחים.

 3. בבית המשותף הכניסה והיצ'אה מהמעלית הם לחדר המדרגות. זה כמו כניסה ויציאה למחסן או לארון. בבית הפרטי אין חדר מדרגות, נכנסים ממנו ישירות לתוך הדירה. המעלית היא כמו מסדרון שממנו יש כניסות לחדרים שונים בבית, או, אם תרצו, הכניסה מן המעלית לדירה היא בדיוק כמו כניסה מחדר המדרגות לדירה.
  שימו לב. אני לא מדבר על מזוזה במעלית עצמה אלא על המשקוף בפתח שבקיר הבית שדרכו נכנסים לבית מן המעלית.
  באשר לקומת הכניסה. החדר דרגו נכנסים לבית אינו משמש למדורים אלא הוא מעבר בלבד. יש מזוזה בימין הכניסה לחדר מבחוץ. באיזה צד צריכה להיות המזוזה בכניסה ממנו למעלית, שהיא בעצם כניסה לבית?

 4. ההנחה שבשני חלקי השאלה היא אחת, שחדר מדרגות או כניסה לבית זה כמו מחסן [שאגב גם חייב במזוזה כדין בית האוצר…]. זה לא נכון. יש הלכות שלמות על "בית שער" שהוא חייב במזוזה. בגמרא מבואר שאפילו שערי העיר חייבים במזוזה בגלל שהם מובילים לבתים. כל המעברים לבית, כניסה לבנין לחדרי מדרגות המובילים לבתים, חייבים מזוזה מהתורה. הנושא במעלית הוא שונה כמבואר בגוף התשובה, ולענין זה גם מעלית ביתית זה אותו דין.

 5. אם יש לי סולם שמביא אותי לפתח של הבית בקומה השלישית, הפתח הזה צריך מזוזה?. אם יש לי מדרגות שמביאות אותי לפתח בקומה שנייה, הפתח חייב מזוזה? אתם ממשיכים להתייחס לשאלה שלא נשאלה: האם תיבת המעלית חייבת במזוזה. זאת אינה השאלה! השאלה היא האם הפתח מן המעלית לבית חייב במזוזה.

 6. אנחנו מדברים על אותה שאלה בדיוק רק צריך לדעת כיצד להתייחס למקום מבחינת דין מזוזה. כלומר, כל פתח כדי לדון האם הוא חייב במזוזה, ובאיזה צד קבוע את המזוזה אנחנו צריכים לדעת א. את מקום החדר שבו הוא קבוע. ב. מה תכליתו. למשל: פתח שמוביל למרפסת נחלקו בו הפוסקים באיזה צד קובעים בן את המזוזה, שכן מצד אחד תמיד קובעים לצד הכניסה למקום הפנימי וא"כ צריך לקבוע לצד ימין הנכנס למרפסת, מאידך היא אינה מקורה ואולי זה מקום שאין לו חיוב מזוזה, ואז יש לקבוע הפוך, לימין הכניסה מהמרפסת לבית, כמו שאר פתחי הבית. נדון דומה יש בחדר קטן כעין מחסן שאין בו ארבע אמות הפתוח לחדר גדול, שיש שהורו לקבוע לימין הנכנס לתוכו ויש שאמרו שמחמת שאין לו דין בית יש לקבוע להיפך.
  כך גם לגבי הפתח של המעלית, יש לנו שתי שאלות: האם בכלל לקבוע שם מזוזה, וגם אם כן, לאיזה צד לקבוע מזוזה. אם דינו כבית שער, יש לקבוע לימין הנכנס למעלית ואז אין לקבוע לימין הנכנס מפתח המעלית לבית. אבל אם דינו סתם כסולם, להצד שצריך לקבוע את המזוזה, לימין הנכנס משם לבית.
  מכאאן בעצם כל הנדון שדיברנו בתשובה: אלו שסוברים שיש לקבוע לימין הנכנס למעלית, יסברו שאין צורך לקבוע בצד השני לימין הנכנס לבית, ויש שסברו שכלל אין חיוב מזוזה שם, כמו באחד מארונות הבית, בשום צד, ויש שסברו לקבוע לימין הנכנס משם לבית, ראה תשובת הרב בלוי שציינו.
  אני מקווה שעכשיו אני יותר ברור…
  העיקר לזכור: נדונים אלו תלויים זה בזה, אין מצב שקובעים בשני צידי הפתח.\
  אין נושא נפרד על תיבת המעלית ונושא נפרד על הפתח מאבן, זה היינו הך.

 7. נראה שאנחנו לא מבינים זה את זה. אתם חוזרים ומדברים על מי שנכנס למעלית ואני מדבר על מי שנכנס אל הבית (או וצא מן הבית) דרך המעלית. לא הבנתי, אם יש סולם שמביא אותי לפתח של הבית בקומה השלישית, האם הפתח הזה צריך מזוזה?

 8. אני חוזר על דברי, לאחר שהבנתי את דבריך מצויין כבר בפעם הראשונה: אין מושג של חיוב מזוזה באותו פתח משני צדדים! תמיד תהיה לנו השאלה על כל פתח מה ההגדרה שלו, האם הוא סיבה לחייב מזוזה ביחס לנכנס למעלית, או ביחס ליוצא ממנה לבית, או כלל אינה מחייבת מזוזה. הסברא שאתה מציין, הבאנו בשם הגרי"ש אלישיב, שאמנם המעלית היא כמו סולם המביא אותי הביתה ומצד פתח הבית יש חיוב מזוזה. לדבריו נקבע אותה לימין הנכנס הביתה מהמעלית. אולם בשם הסטיפלר הבאנו שהוא סבר שזה כלל לא פתח, וגרוע אפילו מסולם, כיון שזה כל הזמן עולה ויורד ואין לו חשיבות [כשהמעלית למטה אין משמעות לפתח].

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל