לתרומות לחץ כאן

שכחו להפריש חלה בערב שבת

האם מותר לי בשבת להפריש חלה מלחם שלא הפרישו ממנו חלה שכבר הלחם נאפה

תשובה:

שלום רב.

אסור להפריש חלה בשבת, מכיון שבכך מתקן את שאר העיסה, וכשם שאסור להפריש תרומות ומעשרות. ואם מפריש רק בתורת חומרא יכול להפריש בשבת.

ואם נזכרו בשבת שלא הפרישו, בארץ ישראל אין תקנה לפת זו, ויש אומרים שבשעת הדחק ניתן להפריש גם מחלת ארץ ישראל על ידי נתינת הפת לקטנה מבת י"א שתפריש היא ממנה חלה. ואם יודע מערב שבת שיתכן ויגיע למקום שבו לא הפרישו חלה, יש להתנות מערב שבת שיאמר 'מה שאפריש למחר הרי הוא חלה' ויוכל להפריש בשבת חלה כרגיל (החתיכה שתופרש בשבת היא מוקצה ויש לזורקה מיד). אמנם לצורך עשיית התנאי צריכים להיות בעלים על החלות, ולכן יש לבקש מבעל הבית למנותו שליח עבורו להפריש (ובמקום שההפרשה היא רק לחומרא יכול לעשות אף בלי שליחות בעל הבית).

ובחלת חוץ לארץ ניתן לשייר מעט מהעיסה למוצאי שבת ולהפריש במוצאי שבת ממנה חלה.

מקורות:

שולחן ערוך סי' של"ט סעיף ד' ומשנ"ב ס"ק כ"ו ורסא,ד ובשו"ע סי' תקו,ג לענין יום טוב, ושם נתבאר התקנה לשייר מהעיסה בחלת חו"ל, ושיכול להתנות מערב שבת עי' בשש"כ פרק י"א סעיף י"ח ובהערות שם ובחזו"א דמאי ט,יג, ובס"ק ט"ו כתב שיברך בשבת.

ועי' בשמירת שבת כהלכתה שם הערה צ"ה שהביא פוסקים הסוברים שניתן להתנות על כל שבתות השנה, ומה שתמה עליהם הגרש"ז.

ובהר צבי ב,א הביא תקנה זו ליתן לקטן. ובספר לקט העומר לר' יעקב בלוי זצ"ל פרק י"א ס"ט הביא גם כן תקנה זו וכתב בהערה שם שלכתחילה יש ליתן את הפת לקטנה מבת י"א ויום אחד ע"ש בטעמו.

וכשמפריש בתורת חומרא הביאו בכמה פוסקים הוראתו של החזון איש שיכול להפריש בשבת, ראה במוריה ניסן תשנ"ט עמ' קכ"א ובהלכות חג בחג פסח פט"ו הערה 26 ופרק ט"ז הערה 36.

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל