לתרומות לחץ כאן

אם יש איסור לפני עיור בדבר השנוי במחלוקת והשני סומך על המתירים

בדבר שיש בו מחלוקת הפוסקים ויש נוהגים לאיסור ויש נוהגים להיתר, האם מותר למי שסובר לאיסור לסייע או להכשיל את מי שסובר להיתר, או שיש בזה איסור לפני עיור לשיטתו. כגון לגבי פאה נכרית, אם אשה שנוהגת כהסוברים שדבר זה אסור יכולה להלוות כסף לחברתה המתירה דבר זה, או שעוברת בזה על איסור לפני עיור לדעתה. וכן לענין מחלוקת פוסקי הזמן אם מותר לפתוח בקבוקי פלסטיק בשבת, האם מותר לאחד האוסר להביא לחבירו המתיר שיפתח את הבקבוק, או שיש בזה איסור לפני עיור לדעתו שהדבר אסור.

תשובה:

נחלקו האחרונים לגבי דבר שיש בו מחלוקת הפוסקים ואדם הנוהג לחומרא רוצה לסייע לאדם הנוהג לקולא אם יש בזה איסור לפני עיור, ובמקרה שהמכשיל אינו שותף לאיסור אלא מביא לשני את האפשרות לאיסור לכולי עלמא אין בזה איסור לפני עיור.

מקורות:

מצינו מחלוקת זו בכמה נושאים, כגון לגבי היתר מכירה בשביעית, אם מותר לאדם לקנות פירות ממוכר הסומך על היתר מכירה והאיסור סחורה הוא על המוכר, או שצריך לחשוש לאיסור 'לפני עיור', ובמבי"ט בסי' כ"א שדן בשאלה זו ממש פסק שאין בזה איסור 'לפני עיור', ובשער המלך פרק ט' מאישות הט"ז כתב לאיסור, ובשו"ת כתב סופר יו"ד סי' ע"ז ואורח חיים סי' ס"ו כתב להתיר. ועי' עוד בקובץ הערות סי' עה סק"א ובקובץ שיעורים כתובות אות י"ב. ובשו"ת אגרות משה אורח חיים סי' קפ"ו כתב שכשהמוכר עושה כן על פי הוראה אין בזה איסור לפני עיור כלל, אף אם לדעת הקונה המוכר עובר בזה על ההלכה. ובמאור השבת חלק א' עמ' תסג הובא מכתב מהגרש"ז אוירבך זצ"ל שכתב לחלק בין מקום שהמחמיר נוהג כן על פי רבותיו או על פי הכרעתו, שאם נוהג כן על פי הכרעתו הרי שלשיטתו דבר זה הוא חתיכה דאיסורא ממש ע"ש. ובשם החזון איש מובא שהורה שלא לקנות ממי שמיקל בשביעית, ויתכן שאין זה מדינא אלא כדי לחזק את איסורי השביעית. ובחוט השני הלכות שמיטה פרק ו' הלכה א' כתב לחלק בין היכא שהמכשיל אינו חלק מהאיסור אלא מכין לו את האיסור שבזה אין איסור כלל, לבין מקרה כמו שביעית שהקונה שותף ממש לאיסור שבזה אסור.

ובשו"ת מנחת אשר (להגאון ר' אשר וייס שליט"א) חלק א' סימן י"א דן באריכות בענין פתיחת בקבוקים על ידי אחר, והסיק שם שאם המחמיר בדבר מחמיר מחמת ספק יכול לבקש מאחר שמיקל בכך שיעשה זאת עבורו, אך אם מחמיר בתורת ודאי וכגון בבקבוקים שלדעתו אסור לפותחם מעיקר הדין, אין לבקש מאחרים לפותחם. אך אם פתחו אין איסור לשתות מזה ואין בזה איסור מעשה שבת כיון שהפותח יש לו על מי לסמוך ולא שייך קנס בזה ע"ש באריכות דבריו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל