לתרומות לחץ כאן

ייחוד במשרד שיש בו כמה עובדים וכמה עובדות

אני עובדת במשרד גדול שיש בו חדרים רבים מאוד, השבוע אצטרך להישאר עם עוד שלוש מחברותיי לילה שלם במשרד כדי לבצע עבודת מיחשוב מסויימת, חוץ מאיתנו ישהו במבנה במשך הלילה עוד כעשרה עובדים ושומרים, אנשים אחרים לא יוכלו להכנס מבחוץ למבנה בשעת הלילה. האם יש חשש ייחוד במשך הלילה בחדר בו אנו נשב כשלפעמים יהיה איתנו רק אחד מן העובדים שהוא טכנאי וכדומה, וכן אם נצטרך לצאת לפרוזדור בזמן שאיננו יודעים באותו זמן כמה מהעובדים נמצאים שם בחוץ. והאם ראוי לנו לדאוג שתהיה אפשרות כניסה לבעלים שלנו בשעת הלילה למשרד כדי שיצילו אותנו מאיסור ייחוד.

תודה רבה.

תשובה:

שלום רב.

מותר לכם לשהות במשרד בלילה זה וגם לצאת למזדרון ובפרט אם יש שם מצלמות אבטחה, ואם ישנה אפשרות עדיף לכתחלה שתהיה לאחד הבעלים אפשרות להכנס למשרד בשעת הלילה ובכך יציל גם את שאר הנשים מחשש יחוד.

מקורות:

בענין ייחוד הרבה נשים עם הרבה אנשים פסק הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כ"ב הלכה ז' ושולחן ערוך סי' כ"ב סעיף ו'. ובגדר הרבה יש אומרים ששתי נשים עם שני אנשים כבר בכלל ההיתר (מהרש"ל פרישה ב"ח וט"ז), ויש אומרים ששלש נשים עם שלשה אנשים בכלל ההיתר (ב"ש שם ופתחי תשובה ס"ק ה') ובחכמת אדם קכו,ג כתב ששני אנשים עם שלש נשים בכלל ההיתר.

לדעת החלקת מחוקק סק"ט והחכמת אדם קכו,ה בפרוצים אין היתר של הרבה נשים והרבה אנשים, (ונראה דדווקא בפרוצים ממש כדי ליישב מה שהקשה בחכמת אדם שם דא"כ למאי נפק"מ בהיתר של הרבה נשים עם הרבה אנשים הא בכשרים אפילו שני גברים עם אשה אחת מותרים בייחוד ע"ש).

אם בעלה בעיר מציל את אשתו מייחוד (כמו שנפסק בשו"ע סעיף ח' ובחכמת אדם שם ס"ו), ואפילו בפרוצים נאמר היתר זה (ראה באוצר הפוסקים ס"ק ל"א אות ו' באריכות), ואפילו בלילה, אמנם אם אין אפשרות לבעל להגיע למקום זה אין היתר בעלה בעיר כמבואר באגרות משה אבן העזר חלק ד' סי' ס"ה אות ז' וכ"א. אם בעלה של אחת הנשים בעיר מותר להתייחד גם עם נשים אחרות הנמצאות עמה (בינת אדם קכו,טז, ור' שבט הלוי חלק ה' סי' ר"ב). אמנם היתר בעלה בעיר אינו מועיל למי שליבו גס בה כמבואר בשולחן ערוך שם, אלא אם כן בעלה משמרה, כגון אם נמצא בקרבת מקום ממש. ובגדר ליבו גס בה נאמרו הרבה גדרים בפוסקים ונראה שהגדר הוא שאם מטיבים זה לזה מחמת הקשר והידידות שיש ביניהם נחשב ליבו גס בה. אמנם אם אין ליבו גס רק באחת הנשים שנמצאות שם היא מצילה את כולם מייחוד, (דבר הלכה י,ד).

בענין שמצלמות נחשבות פתח פתוח לרשות הרבים כך סוברים פוסקים רבים ואף כשאין מסתכלים בהם בשעת מעשה אלא יש אפשרות להסתכל אחר כך בתמונות שצולמו (ראה במוריה שסז עמ' קמ"ח שהביא שם הרב חנוך אלבק שהגר"נ קרליץ שליט"א הסכים לזה, וכן הגרי"ש אלישיב זצ"ל ועוד ע"ש). ובליבו גס בה אם מועיל היתר של פתח פתוח לרשות הרבים נחלקו הפוסקים (דעת החלקת מחוקק והערוך השולחן כב,ו להחמיר בזה כשיטת רבינו ירוחם, ודעת הט"ז סק"ח, הברכי יוסף סק"ו, והשבט הלוי סי' ר"ג אות ז' להתיר), ולמעשה נוהגים להקל בזה בפתח סגור שאינו נעול ממש.

לענין יציאת אחת הנשים למזדרון בו מסתובבים הגברים, בדין פנימי וחיצון נקטו הפוסקים לעיקר כדעת הרמב"ם (שו"ע שם ס"ו ועוד) שאין איסור בעצם ההימצאות בפנימי אלא כשיוצא החוצה ומתייחד, אמנם אם יתכן שיצאו עוד נשים ויבואו עוד אנשים שם לבחוץ אין איסור פנימי וחיצון, כיון שכל הגברים מסתובבים בחוץ, וגם הנשים יכולות לצאת, וכן כתב הבנין ציון סי' קל"ח.

לכל הנ"ל ניתן לצרף גם את עצם הענין של ייחוד אחד עם ג' או ד' נשים שלדעת הרמ"א בשולחן ערוך שם סעיף ה' מותר וכן דעת הרבה פוסקים ר' באגרות משה שם אות כ' שגם בלילה מותר עם ארבע נשים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל