לתרומות לחץ כאן

השכרת רכב למחלל שבת

האם מותר להשכיר ליהודי מחלל שבת בפהרסיא רכב ביום שישי אפילו שיודעים שיסע בו בשבת, ובאיזה תנאים כן אפשר להשכיר ?

תשובה:

אם אין זה דבר ברור שייסע בשבת, מותר להשכיר לו רק ביום חמישי, ובתנאי שישלם על השכירות בהבלעה עם ימות החול, ושלא יהיה שמו של המשכיר על הרכב.

אם יודע בוודאות שיסע בזה בשבת, לכתחילה אין להשכיר לו, אך בשעת הצורך ניתן להשכיר לו אם יכול לשכור במקום אחר מנכרים, ויש מתירים גם אם אינו יכול לשכור מנכרים (בצירוף התנאים הנ"ל).

ויש להדגיש שבכל מקרה, אם יש גבייה מיוחדת עבור קילומטרים נוספים שנסע בשבת, יש בזה משום איסור שכר שבת כיון שאין זה הבלעה.

מקורות:

ר' בשבט הלוי חלק ה' סימן מ"א שדן בשאלה זו והוכיח שבספק אין חשש לפני עיור ומסייע, וכך מבואר להדיא בריטב"א עבודה זרה סג,א ד"ה ומה שאין איסור לפני עיור כשאינו נותן לו את גוף האיסור ויש ספק בזה אם יעשה את האיסור או לא, ור' בשרידי אש ח"ב סי' נ"ז שהאריך בביאור דבריו, וכך עולה להדיא מדברי הגמרא בנדרים דף סב,ב יעוי"ש היטב. ומשום כך בכה"ג שאינו יודע בוודאות אם ייסע בזה בשבת מותר כפי התנאים המבוארים בשולחן ערוך סי' רמ"ו סעיף א' בהשכרת כלים לנכרי שיעשה בהם מלאכה בשבת.

אמנם אם יודע בוודאות שיסע בו בשבת, יש בזה לכאורה משום 'לפני עיור' לא תתן מכשול, אמנם יש הסוברים שאין איסור לפני עיור בישראל מומר, יעוי' בש"ך סי' קנ"א סק"ו, וכשיכול לשכור במקום אחר דהוי תרי עברא דנהרא ואין איסור זה, דעת המשנה למלך דבעינן שיוכל לשכור מנכרי ולא מישראל אחר באיסור וכן פסק באור לציון חלק ב פרק מ"ג אות ב' ע"ש בהערה. אך יש הסוברים שכשאין נותן לו את גוף האיסור אין בזה איסור כלל אף כשבוודאי יעשה בזה איסור, וכמשמעות דברי הביאור הלכה סי' קס"ג ד"ה ואסור, וכמו שכתבו הבנין ציון סי' ט"ו והמהרש"ם חלק ב' סי' קפ"ד, ואם כן לדעתם יכול להשכיר אף במקום שבוודאי יסע בזה בשבת ואין לו לשכור במקום אחר.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל