לתרומות לחץ כאן

בענין הוקצה למצוותו – כב.

הנידון

האם נאסר השימוש בו מחמת שהוקצה למצותו

הדס מד' מינים להריח

אסור [סי' תרנ"ג] משום דעיקרו לריח ומזה אקצייה אע"פ שאינו מתבטל מהמצוה

אתרג מד' מינים להריח

מותר [שם] כיון דאין עיקרו עומד לריח וגם לא נתבטל מהמצוה ע"י ריח אבל אם נוטלו בידו להריח אסור [ע"פ שעה"צ סק"ל]

אתרג מד' מינים לאכלו

אסור [סי' תרס"ה]

נוי סוכה אתרוג להריח בו

מותר דעיקרו לאכילה ורק מאכילה אקצייה [מ"ב תרל"ח כ"ו] וכן נוטלו לקיום מצות ד' מינים מותר [חת"ס בבה"ל ד"ה כל]

נוי סוכה מהדס להריח בו

לפמ"ג אסור דמחלק בינו להדס בתורת סכך. ולפי שעה"צ תרל"ח ל' לדעת הט"ז שרי דלנוי א"צ דוקא הדס נמצא שלא הקצהו רק מנוי ולא מריח כיון דלא מתבטל עי"ז ממצותו. [וע"ע במגילת ספר סי' נ"ו שנתקשה בזה] אכן אם נטלו בידו מהגג כדי להריח בו אסור דמבטלו ממצותו.

הדס שסיכך בו להריח בו

מחלוקת ברמ"א סי' תרל"ח ב' וטעם המקילין דכיון דא"צ לסכך דוקא בהדס רק בעץ לא הקצהו רק משימוש עצים וכיון דלא מתבטל ממצוה מותר להריח

סכך להניח דברים עליו

מותר [ט"ז תרל"ח ג'] דלא מתבטל עי"ז ממצותו ואין זה עיקר שימוש הסכך

נוי סוכה להסתפק ממנו

אסור [תרל"ח ב']

שופר ליטול בו מים

אסור [מ"ב תקפ"ח ט"ו] אע"פ שאי"ז עומד לשימוש זה אסור דעי"ז מתבטל מהמצוה

נר חנוכה ליהנות מאורו

מצד הוקצה למצותו מותר כדמוכח ממ"ד מותר להשתמש לאורה ול"א דהוקצה למצותו וצ"ע מ"ש מהדס. ואולי דמראה אין בו מעילה משא"כ ריח.וכ"מ קצת בשפ"א כא: ד"ה וע' רי"ף (ב). אכן מש"כ בשפ"א כא. ד"ה וע' רי"ף, דבשבת אסור ליהנות אחר ח"ש מכח מגו דאיתקצאי צ"ע דמוקצה אינו אוסר ליהנות לאורו.

דפנות סוכה לסמוך עליהם מבחוץ

מותר דאין עומד לכך ולא מתבטל ממצותו ודומה למש"כ הט"ז תרל"ח ג'דמותר להניח דבר ע"ג הסכך. וע"ע עונג יו"ט סי' מ"ט דלישב בסוכה בשעת הגשם אסור אע"פ דלא מבטל מצותה וזה מוסבר אף לפי הט"ז ודלא כמ"ש בהליכות שלמה פ"ז סקמ"ד דזה דלא כט"ז.

ציצית לקשור בו (כ"א)

אסור משום ביזוי מצוה אף כשאינו לבוש בו

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל