תרומות – לחץ כאן

טבילת כלים המיוצרים על ידי חברה בע"מ

כלי מתכת/זכוכית שנוצרו במפעל בחו"ל, והמפעל רשום כחברה בע"מ, ולמעשה לפי החוק הוא ישות משפטית לעצמה, אע"פ שהבעלים הם נכרים, מ"מ החברה היא כנ"ל ישות לעצמה. האם במצב כזה הרוכש כלים מהחברה זקוק לטובלם, ככל כלי נכרים ? אודה על תשובה מבוססת ומנומקת
בברכה

תשובה:

שלום וברכה,

מה שכתבת שחברה בע"מ לפי החוק הוא ישות משפטית לעצמה, נדון רבות בספרי הפוסקים האחרונים, זה אומר בכה וזה אומר בכה. אמנם לענין טבילת כלים, נראה שהסכימו הפוסקים שיש צורך בטבילה, אלא שיש שכתבו שאין לברך 'על טבילת כלים', והמנהג לברך.

מקורות:

עי' בספרי משיב משפט (סי' ב) שהבאנו באורך שיטות הפוסקים בדין חברה בע"מ, ואכמ"ל. ולענין טבילת כלים, עי' בספר נשך כסף (פרץ, סי' א) שדעת רבו הגר"פ שיינברג זצ"ל דמאחר ומבחינה חוקית חברה בע"מ אינה שייכת לאדם כלל, והיא ממש גוף מת שהוא הבעלים של החברה, וממילא הגם שיש שעבוד נכסים, אבל אין זה שעבוד נכסים של אדם כלל, ולכן אין ריבית בבנקים כלל, וכן אין לברך על טבילת כלים של גויים, כיון שאין הכלי של גוי אלא של 'חברה', והחברה אינה אדם כאמור, והייצור של גויים אינו מחייב טבילה, רק בעלותם ממש. ע"כ. אלא דגם מדבריו נראה דמ"מ יש צורך בטבילה, אלא שאין לברך מחמת הספק, וגם הוא סיים בסו"ד דלענין דינא קשה להקל בזה אלא בהצטרף דבר נוסף.

וע"ע בספר טבילת כלים להרב צבי כהן (פ"ב הע' א*) שכתב ששמע מהגרש"ז אויערבאך דאף כלי שנעשה בבית חרושת שבבעלות חברת מניות וחברה בע"מ, טעון טבילה בברכה. אף שמבחינה משפטית בית החרושת בכה"ג הינו כאישיות משפטית בפ"ע ובלתי תלויה בקיומם הפיזי של בעלי המניות. וציין עוד שכ"כ גם רבי יצחק לייבעס בעמח"ס שו"ת בית אבי בקובץ נועם (חלק יח). וכ"כ בספר מועדים וזמנים (שטרנבוך, ח"ב סו"ס תח) "דכיון דשם עכו"ם עלה, שידוע שרוב המניות ביד עכו"ם, נהגו להטביל בברכה ולא חיישינן". ע"כ.

ומהר"ם פיינשטיין, אף שדעתו להקל בחברה בע"מ לענין ריבית (עי' לו באג"מ יו"ד ח"ב סי' סג), מ"מ כתב (יו"ד ח"ב סי' לט) לדון בכלים ששייכים לכלל המדינה והבעלים על כל בתי החרושת שעושים כלים הוא כלל המדינה ואינם מיוחדים לשום איש ואף לא לשותפין, וכתב בזה"ל: אבל יותר מסתבר שלא שייך זה לענין טבילה דנהי שלא נחשב שם היחידים עליו, מ"מ שם כלל המדינה הוי עליו, וכיון שכלל המדינה הם נכרים הרי נמצא שהכלי הוא של נכרים וכשקנה מהם ישראל הרי נכנס מרשות נכרים לישראל שיש להצריך טבילה אף להרמב"ם ודעימיה. ע"כ. הרי שנקט דלענין טבילת כלים כל ששם נכרי עליו, הרי"ז טעון טבילה. ושמא ה"ה לענין זה.

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל