לתרומות לחץ כאן

מכירת דירה למחלל שבת או לגוי

ראיתי לאחרונה שלהרבה פוסקים יש בעיה בהשכרת נכס לאינו שומתו"מ [כנהוג בדירות להשקעה], כיון שהוא מכשילו וזה לפני עיור.
שאלתי היא מה הדין במכירה, היינו האם מותר לכתחילה למכור לאינו שומתו"מ, וכן האם מותר למכור לכתחילה לישמעאלי [שכמדומה שהיום אינם עוע"ג] ?

תשובה:

שלום רב.

ראשית, רבו הפוסקים האחרונים שהתירו להשכיר דירה אף למי שאינו שומר תורה ומצוות, ואין בזה משום לפני עיור, וכל שכן במכירה. אמנם יש מהפוסקים שכתבו לאסור, ונראה שאף לדעתם, היינו דוקא בכך שהעבירה נעשית על ידי השוכרים בנכס של המשכיר, אולם במכירה למי שאינו שומר תורה ומצוות, מותר. ויש שהחמירו גם בזה.

ולענין מכירה לגוי, ראה מה שכתבנו בשאלה זו כאן.

מקורות:

מ"ש שאין לפני עיור בהשכרה למי שאינו שומר תורה ומצוות, כ"כ מו"ז בשו"ת יביע אומר (ח"ב או"ח סי' טו). וכ"כ בשו"ת מנחת שלמה (ח"א סי' לה אות ב, תנינא סי' ק אות א) [וע"ע בספר לפני עיור בירורים וחקירות סי' א]. וע"ע אג"מ (או"ח ח"ב סי' סו). ובשו"ת מלמד להועיל (ח"א או"ח סי' לח) התיר אף להשכיר חנות למחלל שבת. וכ"כ בשו"ת שרידי אש (ח"ב סי' יט).

וכן ראיתי בקובץ אור המאיר (ב' עמ' 122) בתשו' רבי אברהם יעקב הורביץ בעמח"ס צור יעקב, שכתב להקל במכירת חנות למחלל שבת. וסיים: וכבר נתפשט בכל ישראל להשכיר בתים לעוברי עבירה אף דמחללין שבת באפיה ובישול, ע"ש. [ותחילת התשובה נד' גם בקובץ בית ועד לחכמים (חו' יג שנה שניה). ע"ש.]

אמנם בשו"ת ציץ אליעזר (חי"ג סי' לט) כתב לאסור השכרת חנות למחלל שבת, והביא שם פוסקים רבים שכתבו כן, אלא דיש לחלק בין שכירות חנות לשכירות בית. ודו"ק. אך עי' בשו"ת אור לציון (ח"ב פרק מג תשובה ב) שכתב לאסור גם השכרת בית למחלל שבת. ועי' בזה בספר לפני עיור (עמ' רמ).

ומ"מ גם לדעת האוסרים להשכיר, נראה שבמכירה לכו"ע יש להקל. וכיו"ב כתב בספר נחלת אליהו (סי' לו). וכ"כ להקל בשו"ת באר משה (שטרן, ח"ה סי' צה). וכ"כ בספר זכות אבות (דורי, עמ' רסח) משמו של הגרב"ץ אבא שאול זצ"ל, אף שהוא עצמו אסר להשכיר.

אמנם עי' בשו"ת ישכיל עבדי (ח"ח יו"ד סי' טו) שכתב לאסור מכירת דירה למי שאינו שומר תו"מ בא"י, משום מסייע. אולם דבריו צ"ע רב.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל