לתרומות לחץ כאן

הסרת שערות בחול המועד

לפי הרב עובדיה מותר להוריד שעורות עם פינציטה בגבות ובאף

תשובה:

שלום רב,

ראשית יש לציין, שרק במקום הצורך וכשיש לו צער או הפרעה, יש היתר לגלח שערות גם לגבר במקום הגבות ובאף, ואו אז אין בכך משום לא ילבש. אולם אין בזה היתר גורף.

ולענין אם מותר לעשות כן בחול המועד, יש לצדד שיש להקל בזה לגבר במקום הצורך.

ובאשה, מותר לה לעשות כן אף לכתחילה בחול המועד, ודוקא שיער הראש אסור לה לגלח בחול המועד.

מועדים לשמחה.

מקורות:

לענין לא ילבש, עי' שו"ע יו"ד קפב,א. נשמת אברהם מהדו"ב ח"ב עמ' קמ משמו של הגרש"ז אויערבאך זצ"ל. ועי' לבושי בנימין עמ' ז, ועמ' כז.

ולענין גבר לעשות כן בחוה"מ, הנה מרן השו"ע (תקלא,ח) כתב בזה"ל: כל אדם מותר ליטול שפה בחול המועד. ע"כ. ועי' במשנה ברורה (שם כא) שכתב בזה"ל: בין במספרים ובין בתער ואפילו איננה מעכבת האכילה [אחרונים]. ובשער הציון שם (טו) ביאר, דעל ידי גידול שפה לא יהיה מנוול, ועל כן לא הכריחוהו לגלחו מערב יום טוב, ומכל מקום צריך לומר דזה נקרא יפוי ותיקון הגוף וצורך המועד, דאי לאו הכי יהיה אסור מטעם מלאכת גוזז בחול המועד. וממגן אברהם בסעיף קטן י"ב משמע, דלא אסרו כי אם בגלוח הראש, אבל בשאר אברים מותר לספר, וצריך עיון קצת. ע"כ. ונראה דלפי ב' הטעמים שהביא בכה"ג יש להקל, הן משום שכל האיסור לגלח בחוה"מ הוא כדי שלא יכנס לחג מנוול, וזה לא שייך אלא בשער הראש והזקן ולא בשער שאר הגוף. וכמ"ש המג"א. והן משום שזה יפוי ותיקון הגוף וצורך המועד. וכן הביא בשמירת שבת כהלכתה (מהדו"ק פרק סו הערה קח) משמו של הגרש"ז אויערבאך. ודלא כמ"ש בכף החיים (תקלא,ד).

ולענין אשה, עי' למרן השו"ע (תקמו,ה) שכתב: עושה אשה כל תכשיטיה במועד וכו', ומעברת שער מבית השחי ומבית הערוה, בין ביד בין בכלי, ומעברת סכין על פדחתה. ע"כ. וראה במשנה ברורה (שם,טז) דדוקא בשער הראש גזרו. וע"ע בפמ"ג (א"א ח-ט) דדבר שהוא לנוי וקישוט הגוף, מותר בחוה"מ. וכן כתב גם בשמירת שבת כהלכתה (מהדו"ק פרק סו הע' קט), ע"ש. וכן העלה גם בספר חול המועד כהלכתו (פ"ג ס"ה הע' יג, ע"ש).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל