לתרומות לחץ כאן

עבודה בחברה המוכרת אינטרנט וטלוויזיות

שלום כבוד הרב האם מותר לעבוד בחברה כמו HOT או YES כאיש מכירות טלפוני למכור לאנשים ממירים או שזה מחטיא את הרבים? והאם מותר לעבוד בחברה שמוכרת אינטרנט?

תשובה:

שלום רב.

מכמה טעמים, מותר לעבוד בחברות מעיין אלו, ר' במקורות באריכות.

מקורות:

יש בעניין זה שתי בעיות, א. איסור של לפני עוור לא תתן מכשול. ב. איסור של מסייע עוברי עבירה.

לענין איסור 'לפני עיור', לכאורה לפי המפורש בגמרא בעבודה זרה (ו,ב) שאין איסור לפני עיור אם יש לעיור דרך נוספת לחטוא חטא זה, גם כאן לא יהיה איסור זה כיון שהלקוח יכול למצוא אדם אחר שימכור לו מוצר זה.

אמנם נחלקו הפוסקים אם כשהאחר שיתן את המכשול הוא גם ישראל האם נחשב הדבר כחד עברא דנהרא או לא, ודעת המשנה למלך הלכות מלוה ולוה פ"ד ה"ב שעובר על 'לפני עיור' בכה"ג אך הביא שם כמה דעות שחלקו על דבריו, ובשדי חמד מערכה ו' כלל כו אות ט' כתב שגדולי האחרונים הכריעו כמשנה למלך ואם כן לכאורה כאן ייאסר. אמנם עיין בשו"ת ציץ אליעזר חי"ט סימן ל"ג שכתב להקל במקום צורך מכיון שדעת הכתב סופר ביו"ד סימן פ"ג והבית יצחק באו"ח סימן כ"ט להקל בזה ודלא כדעת המשנה למלך.

ומטעם אחר פשוט שבנדון זה אין איסור 'לפני עיור', מכיון שכתבו הפוסקים שהיכא שנותן לאדם דבר שיכול להשתמש בו לאיסור, אך אין בזה הכרח שיעשה כך אין איסור 'לפני עיור', וכן כתב הביאור הלכה סי' קס"ג ד"ה ואסור שמותר ליתן לחם למי שאינו נוטל ידיו אם הולך לאכול לחם זה בביתו, כי מי יודע שיאכל שם בלא נטילת ידים, וכן בכל מכירת מוצר שניתן להשתמש בו בשבת אין איסור 'לפני עיור' כיון שאין זה מוכרח, ולכן גם בכה"ג שמפתח אתר שניתן להפעילו בשבת אך ניתן גם שלא להפעילו אין איסור 'לפני עיור'.

ועוד שכתב בשו"ת מהר"ל דיסקין קונ"א סי' קמ"ה שליכא 'לפני עיור' כשיש הפסד ממון.

ואף שגם כשאין איסור 'לפני עיור' כתבו הראשונים (תוספות בשבת ג,א ד"ה בבא, והר"ן בע"ז שם) שיש איסור דרבנן של 'מסייע לידי עוברי עבירה', מכל מקום הרבה ראשונים חלקו על זה וכן פסק הרמ"א ביו"ד קנא,א, אך הביא שם את הדעות המחמירות וכתב שלבעל נפש ראוי לחוש בזה (אמנם יש כמה סתירות בדברי הרמ"א בזה). אך בנידון זה אין גם איסור 'מסייע' מכמה טעמים, א' על פי מה שכתב הבנין ציון (סי' ט"ו) שאיסור מסייע נאמר רק אם מסייע בשעת האיסור ממש, ב' על פי מה שכתב המהרש"ם (חלק ב' סי' קפ"ד) שאיסור מסייע הוא רק כשנותן לו את גוף הדבר שנעשה בו איסור, ואם כן במקרה זה אין איסור מסייע לידי עוברי עבירה. ג' על פי דעת הש"ך ביו"ד סימן קנ"א סק"ו שאין איסור מסייע כשמסייע לישראל מומר, וכשמוכר את המוצרים הנ"ל למומרים אין בזה איסור של מסייע, וכ"ד הדגול מרבבה ביו"ד [שם], וכ"ד הטורי אבן בחגיגה (באבני מילואים דף י"ג) והמחנה חיים ח"א סימן מ"ה, אמנם יש הרבה שחולקים וסוברים שגם בישראל מומר יש איסור של מסייע [כך מבואר בשו"ת כתב סופר אה"ע סימן מ"ז. ובספר אמרי בינה (מקאליש) חיו"ד ה' טריפות סי' ז', ודרכי תשובה יו"ד סימן קנ"א ס"ק י"ח] ועי"ש בשו"ת ציץ אליעזר שכתב שיש לצרף את דעת הש"ך להקל כשיש עוד כמה סברות להקל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל