עוגיות פרווה שנאפו בתנור חלבי

אפיתי עוגיות פרווה בטוסטר אובן חלבי (מבלי להכשיר אותו). האם העוגיות חלביות? האם מותר לאוכלן לאחר אכילת בשר? האם יש להמתין שש שעות?

תודה!

תשובה:

שלום רב.

אם העוגיות לא נגעו בממשות של חלב מותר לאכול את העוגיות "אחר" אכילת בשר אף כשאפה בתבניות חלביות, [אמנם לנוהגים על פי הרמ"א אין לאכלם עם הבשר יחד]. ואם אפה אותם בתבנית פרווה והעוגיות מעיסה עבה הדומה לפת שהוא דבר כחוש ולא שייך בו זיעה מותר לאכלם אף עם בשר ביחד.

מקורות:

ויש לדון מצד דין ריחא המבואר בסי' ק"ח ביור"ד שבתנור קטן וסתום הרמ"א חשש כשאופה בשר נבילה עם שחוטה שהשחוטה נאסרת. אמנם עיי"ש בש"ך סקי"ב שכל החששות רק כשאופה הבשר והחלב בבת אחת אבל בזה אחר זה אין לחשוש כלל שאין ריחא להפליט מהכלי, ומקורו בדברי הגה' מיימוניות והביאו דרכ"מ סי' ק"ח סוסק"ג, וכן דייק רע"א סי' ק"ח על הש"ך שם, וכן נקט בתשו' חינוך בית יהודא דהוא כוונת התשו' מיימוני. וכן מבואר בסי' צ"ב סעי' ח' גבי מחבת חלב דדווקא ביש בו חלב אבל באין בו חלב שרי עי"ש דרכ"מ.  וכאן אין לחשוש בלאו הכי שאין ריחא לדבר כחוש בלא פיטום כמבואר בשפ"ד סי' ק"ח סק"א.

ויש לדון מצד זיעה ומטעם זה גם אין לחשוש מצד זיעה, שאין זיעה לדבר כחוש כמו פת, עיין בית מאיר באור"ח לאפות מצות בתנור בשרי הביאו משנ"ב ריש סימן תס"א ובסימן תנ"א סעי' כ"ב ולכן האופה חלות בתנור הבשרי "בתבנית פרווה" והתנור נקי שאין שיירי ממשות של בשר מותר לאכול את החלות עם חלב.  [וגם אם מחמם מאכל שיש בו חשש זיעה כגון דבר לח וא"כ יש לחוש שנפלט טעם החלב מהטוסטר ומבליעה באותו מאכל, נראה דהדין הוא כדלהלן: לכתחילה אין לאכלו עם בשר בבת אחת אבל אחר אכילת בשר מותר לאכלו ואי"צ להמתין שש שעות שיש כאן התר של נ"ט בנ"ט טעם ראשון בלוע בתנור וטעם שני במאכל ואף למחמירים בנתבשל פרווה בכלי בשרי שלא לאכלו עם חלב עצמו כמבואר ברמ"א סי' צ"ה סעי' ב' אבל כ"ז עם המין השני בעצמו אבל אחר אכילת בשר אין להחמיר כלל כמבואר בב"י ריש סי' צ"ה בבדק הבית בשם ר' ירוחם עיי"ש.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל