לתרומות לחץ כאן

קבלן שיפוצים שמצא מטבעות זהב מתחת למרצפות

שלום רב.
אדם שיפץ את ביתו ובמהלך השיפוץ מצא הקבלן מתחת למרצפות מטבעות זהב. הבית הוא ישן מאוד – עוד טרם קמה המדינה ומסתבר שמטבעות אלו שייכים לערבים. הקבלן לקח את המטבעות וטוען שהם שלו כיון שהוא מצא אותם, אך בעה"ב טוען כנגד שהם שלו כיון שהם היו ברשותו. מי צודק?
תודה רבה.

תשובה:

שייכים לקבלן.

מקורות:

שו"ע חו"מ סי' רס סעיף א. עיין שם כמה פרטי דינים.

הצטרף לדיון

3 תגובות

  1. הראשונים כתבו על זה הרבה טעמים:
    הרמב"ם [פט"ז מגזילה ואבידה ה"ח] כתב וז"ל: "והואיל וחצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו כמו שיתבאר למה לא יקנה בעל החצר זה המטמון שבתוך הכותל הישן אף על פי שהוא של אמוריים ותהיה מציאה זו לבעל החצר, מפני שאינה ידועה לו ולא לאחרים והרי זה המטמון אבוד ממנו ומכל אדם ולפיכך הוא של מוצאו. ומה אבידה של אדם אמרה תורה אשר תאבד ממנו ומצאתה מי שאבודה ממנו ומצויה אצל כל אדם יצאת זו שנפלה לים שאבודה ממנו ומכל אדם קל וחומר למטמון קדמוני שלא היה שלו מעולם והוא אבוד ממנו ומכל אדם לפיכך הוא של מוצאו." והראב"ד בהשגות כתב וז"ל: "ומה אבידה של אדם אמרה תורה וכו'. א"א זהו קל וחומר שיש עליו תשובה אבידה שבים למי תזכה הים אבל אבידה שבגל הגל תזכה לבעליו וכן כותל ישן, אבל הטעם בכאן לפי שאינה חצר המשתמרת וצריך שיהא בעליו בצדו ויאמר זכתה לי חצרי."
    הרא"ש [ב"מ פ"ב סי' ט'] כתב וז"ל: "לא עדיפא חצירו מידו. דאילו בא לידו קודם יאוש תו לא קני הואיל ובאיסורא אתא לידיה הלכך חצירו נמי בכי האי גוונא לא קניא ליה. וכיון דהראשון לא קנאה ה"ה בנו ובן בנו לא קנאה."
    הר"ן [ב"מ דף כה ע"ב ד"ה מצא בגל] כתב וז"ל: "דהכא לא אפשר דתיקנו לו חצירו כלל דממון אמוריים לא זכה בו אותו שנמצא בקרקע שלו ששללם מתחלה היה לכל ישראל ולאחר שעמד שם כ"כ הרי הוא כאבוד מכל אדם ולפיכך הרי הוא של מוצאו וא"ת א"כ כשנעשה אבוד מכל אדם תקני ליה חצירו י"ל דחצירו לא עדיפא מידו ואלו באה לידו קודם יאוש בעלים לא קני ליה הואיל ובאסורא אתי לידו הילכך חצירו נמי לא קני ליה".
    והתוספות [שם כ"ו ע"א ד"ה דשתיך] כתבו וז"ל: "דאין חצר קונה בדבר שיכול להיות שלא ימצאנו לעולם כמו הכא שהוא מוצנע בעובי הכותל".

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל