מסחר עתידי במאכלות אסורים

האם מותר לבצע מסחר עתידי בבשר לא כשר. הכוונה היא שאני קונה משהו "בעתיד", ואין לי אלא זכות לקבל את הדבר בעתיד, אם לא אמכור את אותו הדבר. האם יש בעיה במסחר בבשר טרף באופן שאמכור את הזכות לפני המימוש? האם הדין ישתנה אם אין אפשרות להגיע למימוש, כגון שהאופציה נמכרת אוטומטית, או שהתמורה ניתנת בכסף? [לרעיון של מכירה בעתיד, אנא ראה http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%96%D7%94_%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%93%D7%99] תודה רבה.

תשובה:

מסחר עתידי כאשר מדובר על מסחר עתידי כמסחר "אופציה", ורשאי הקונה למכור את מניות האופציה קודם שיגיע לידו, הרי שמותר לסחור במסחר עתידי זה מאחר ולא מתעסקים עם המאכלים הלא כשרים בעצמם, אלא בספקולציה, ומשום כך כאשר המדובר הוא על קניה ומכירה עתידית שאין צורך בקבלת הסחורה בעצמה אין בזה איסור, וצריך לדאוג מראש שלא יגיע ליד מימוש קניית המאכל האסור, אולם אם בדיעבד שלא בכוונה לא מימש את אופצית המכירה וקרה מקרה שצריך לקחת את המאכלים, כיון שלא עשה זאת על דעת לקנותם רשאי אף למוכרם.

כאשר מדובר על קניה שהקונה קונה את הסחורה, אלא שיש אפשרות בידו למכור את האופציה קודם שיבוא לידי מימוש, הרי שירא שמים ימשוך ידו מהתעסקות בזה, ולכן בוודאי ישנה עדיפות להורות על מכירה אוטמטית של מניות האופציה קודם שיבוא יום התחייבות קבלת הסחורה.

כל זה דווקא כאשר המסחר הוא בין ישראל הקונה לבין נכרי המוכר, אולם כאשר מדובר על חברה יהודית שמתעסקת במאכלות אסורות, אסור לקנות מהם אופציה, שכן אסור להם להתעסק בזה ויש בזה משום מסייע לדבר עבירה, וכמו כן יש בזה בעיות קשות של איסור ריבית.

מקורות:

איסור סחורה במאכלות אסורות נחלקו הראשונים אם הוא איסור תורה או איסור דרבנן, והאריכו בזה הפוסקים, ועיקר האיסור הוא התעסקות פיזית במאכלות אסורות, אולם נראה מדברי כמה מהפוסקים שאף כאשר יש ריוח מחמת התעסקותו גם אם אינה פיזית אסורה, אולם בנידון דידן יש להקל כיון שאין זה וודאי שיגיע לידיו, וביותר שהקנין עדיין לא חל על המאכלות האסורות בשעת קנית האופציות, ובמקרה זה לכל הדיעות יהיה מותר להתעסק, והדברים מתבארים על פי שו"ת הרשב"א ח"ג סי' רכג, (הובא בב"י יו"ד סי' קיז ובכל הפוסקים) והט"ז והש"ך תחילת סימן קיז, ושו"ת נחלת שבעה (סי' ע) ושו"ת הרמ"ע מפאנו (סי' ל), שו"ת מהרח"ש (ח"ג סי' טז) ושו"ת שי למורא (סי' י בשו"ת דבר משה (למהר"מ אמארילייו, יו"ד סי' יב-יד), שו"ת מגן שאול (למהר"ש חנניה יו"ד סי' יד), שו"ת אשדות הפסגה (יו"ד סי' ד), שו"ת זרע אמת (ח"ג סי' צד). ואף לדעת שו"ת דבר שמואל (למהר"ש אבוהב סי' קמד) ושו"ת חת"ס (יו"ד סי' קד) יש להקל בזה

הדברים נתבארו בארוכה כאן

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

חפשו מאמר

מדריכים הלכתיים

חפשו מדריך הלכתי

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל