תרומות – לחץ כאן

מסר לחבירו רכב כדי שיסיע את בתו, האם חייב באונסים

ראובן ביקש טובה בלי תשלום משמעון שילך להביא את בתו מנמל תעופה ואמר לו שמעון שמסכים אבל אין לו רכב ונתן לו ראובן את הרכב שלו ועשה שמעון תאונה שלא נחשב כאונס והזיק את הרכב של ראובן האם חייב שמעון לשלם לראובן את הנזק?
שמעון הוא שואל או שומר חנם?

תשובה:

שלום רב,

בודאי אינו חייב באונסים שהרי אין כל הנאה שלו. מה שיש להסתפק הוא אם חייב בגניבה ואבידה, אולם בנידון זה מדובר בתאונה ולא בגניבה ולא באבידה (ואולי מדובר במקרה שהוא כמו נתקל שהוא כגניבה ואבידה, עיין שו"ע חו"מ סי' דש סעיף א).

חילוק נוסף יש בין שומר חינם לשומר שכר אם על בעידנא דעיילי אינשי וכדומה, ששומר שכר חייב מטעם "דאמרי להכי יהבי לך אגרא", אולם במקרים אלו, אף אם דינו כשוכר, מכל מקום אם לא קיבל שכר ממש אינו חייב.

מקורות:

חידוש זה ששוכר ואומן פטורים בעל בעידנא דעיילי אינשי כתב בשו"ת אגרות משה חו"מ ח"א סי' סט. אולם לא רצה להחליט כן מחמת שלא מצא כן בפוסקים. אבל כמדומני שראיתי בספר מעשה אומן שמביא חידוש זה בשם עוד פוסקים.

Join the Conversation

5 Comments

  1. כבוד הרב! עיינתי באגרות משה שם ומה שנמצא להלכה לענינינו הוא השאלה הוא היות שהוא שומר חנם על הרכב והתאונה קרה ע"י שלא נזהר במה שצריך להיזהר הרי הוא פושע בזה ונקרא מזיק וחייב, ורק אפשר לומר דאדעתא דהכי שיחייב לא קיבל השמירה, זהו אי אשפר לומר ששום אדם לא יתן רכב לחבירו אפילו לטובתו בתנאי שאם יזיק הרכב שיהי' פטור, ולפענ"ד חייב המנהיג הרכב בהזיקים? מהו דעתכם בזה?

  2. כיון שהוא קיבל את הרכב לידיו ומסתמא על דעת לשמור שהרי לא גרע מהדין של המנהלים שהונחו על גבי החמור המבואר בשו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ב.
    בנוסף לכך, גם אם לא קיבל שמירה כלל, מכל מקום ברוב התאונות שהוא אינו בגדר אונס, הרי הוא חייב מדין מזיק בידים. ואף אם יהיה מקרה שאינו אנוס ואף על פי כן לא עשה מעשה בידים, מכל מקום הרי כתב הנתיבות שם סק"ז שאם הכניס את החפץ למקום שאינו משומר דינו כמזיק בידים וחייב גם אם אין עליו דיני שמירה.

  3. פשוט שעובדה זו שעשה טובה לא פוטרת אותו במקרה שפשע. וכפי שכתב הרב המגיב שבעל הרכב לא היה נותן לנהוג ברכבו על דעת שהנהג ייפטר מפשיעה.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל