לתרומות לחץ כאן

קניות בימי הספירה – נטילת ידיים על אכילת כזית – העתקת עמודים בודדים מספר

בס"ד
שלום וברכה,
לפי האשכנזים,
1. מה אסור לקנות בימי הספירה?
2. אם קניתי חוברת צביעה האם מותר לי לצלם ממנה דפים לילדים שאני מעבירה להם טיפול (אני לומדת קלינאית תקשורת)?
3. אם נטלתי ידיים לסעודה, האם חלה עלי החובה לאכול את כל שיעור "כביצה" תוך 2-9 דקות או שמספיק לאכול שיעור "כזית" תוך 2-7 דקות?
תודה רבה וכל טוב.

תשובה:

שלום וברכה

1. מי שנוהג לא לברך ברכת שהחיינו בימי הספירה, אסור לו לקנות בגדים או חפצים אחרים שהוא נוהג לברך עליהם ברכת שהחיינו בזמן הקניה, אולם הדבר איננו מצוי כל כך משום שאף אילו שנוהגם לברך ברכת שהחיינו על קניית בגד בדרך כלל ממתינים ואינם מברכים את הברכה בשעת הקניה רק בשעת הלבישה.

2. צילום עמודים בודדים לצורך לימוד משותף עם התלמידים, מותר.

3. מי שבא לאכול שיעור כביצה של פת חייב ליטול ידיו ולברך ברכת על נטילת ידיים, אולם אם הוא מתכנן לאכול פחות מכביצה, יטול ידיו ולא יברך על הנטילה. מי שנטל ידיו כדי לאכול כביצה ובירך על נטילת ידיים, צריך להקפיד לאכול כל כזית בכדי אכילת פרס, כלומר שיעור כביצה הוא שני כזיתים, וצריך לאכול כל אחד משני הזיתים בכדי אכילת פרס, ולענין זה אפשר להקל בשיעור הזמן של כדי אכילת פרס, ויאכל כל כזית בשיעור זמן של בין 6 עד 9 דקות.

מקורות:

1 יש שכתבו שמותר לברך ברכת שהחיינו בימי הספירה, עיין בשו"ת לבושי מרדכי סימן קנ"ג ובתוס' חיים על חיי"א כלל קל"א ס"ק י"ב כתב שלא מצא מקור בספרי הפוסקים שאוסרים לברך שהחיינו ועיין בכף החיים סימן תצ"ג סק"ד ובשו"ת יביע אומר ח"ד סימן כ"ו, אולם מצינו בפוסקים שהביאו מנהג זה שלא לברך שהחיינו עיין בספר אליהו זוטא [תצג,א] שכתב כן בשם רבינו ירוחם ועיין בלקט יושר עמוד צ"ז, ויש שחילקו בין ברכת שהחיינו על פרי חדש שמותר לברך אבל אסרו ללבוש בגד חדש ועיין בשו"ת יביע אומר [שם] שהמחמיר בזה תבוא עליו ברכה ועיין בשו"ת ציץ אליעזר חי"ח סימן מ"א משכ"ב. עד כאן הבאנו שיש מנהגים שונים בעניין ברכת שהחיינו בימי הספירה יש שנוהגים לברך על כל דבר ויש שנוהגים לברך על פירות ולא על בגדים ויש שמחמירים ואינם מברכים כלל, אולם בנוגע לקניות בימי הספירה כמובן שכל הנידון הוא רק לאילו שנוהגים שלא לברך בימי הספירה, והאיסור הוא רק בדברים שאדם נוהג לברך עליהם בשעת הקניה, ועיין בספר לקט יושר שכתב באמת שאסור לקנות בגד בימי הספירה עד ר"ח סיון אפילו אם צריך את הבגד לחג השבועות, אולם כתב הכף החיים בסימן תקנ"א שלמנהגינו שאנחנו לא מברכים בשעת קניית הבגד רק בזמן הלבישה, מותר לקנות בגדים חדשים גם בימים שאסור לברך בהם שהחיינו, ולכן בימי הספירה שהאיסור לברך שהחיינו אינו מעיקר הדין אלא מנהג שיש הרבה שהחמירו בו, אין חובה להחמיר בזה גם ביחס לקניית בגד, באדם שאינו מברך שהחיינו בשעת הקניה, אבל דבר שאדם נוהג לברך עליו שהחיינו בשעת הקניה, לא יקנה אותו בימי הספירה (אם הוא מהנוהגים להחמיר).

2. כיון שזה דרך שימוש מקובלת, כך כתב השבט הלוי ח"ד סימן ר"ב, וכך הובא בשם הגרש"ז אוירבאך בספר נשמת אברהם ח"ד עמוד ר"ו, וראה כאן אריכות בענין זה.

3. עיין בהלכות נטילת ידיים שמודפס בסוף ספר שו"ע הרב בסעיף י"ח שכתב שצריך לאכול כל כזית בשיעור זמן שעל כאכ"פ ועיין בקצות השולחן סימן ל"ו סעיף ב' שכתב כן, והוסיף שאפשר להקל ששיעור זמן של 6 דקות נחשב כדי אכילת פרס ועיין בשו"ת שבט הלוי ח"ו סימן ס' שכתב שאפשר להקל עד 9 דקות.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל