לתרומות לחץ כאן

משגיח על ילדים שלא שמר והילדים הזיקו, האם חייב

מלמד ילדים קטנים ושומר אותם כשהם בחוץ ומשחקין ביחד ובזה הזמן הזיקו הילדים את הנכסים של אדם אחד האם המלמד חייב לשלם ההיזק? ואם יש חילוק אם המלמד ראה את מעשיהם ולא מיחה בין אם לא ראה כלל?

תשובה:

שלום רב,

אם הילדים הזיקו חפצים של אנשים אחרים, המלמד בוודאי פטור, גם אם ראה אותם מזיקים ולא מחה בהם. אם הזיקו חפצים או בגדים של ילדים אחרים, אם סוכם עם המלמד במפורש שהוא חייב לשמור שהילדים לא יזיקו לחפצים של ילדים אחרים, הרי הוא חייב לדעת חלק מהפוסקים (ולדעת כל הפוסקים ניתן לפחות להוריד לו משכרו), אבל אם לא סוכם בפירוש הרי הוא פטור.

מקורות:

בשו"ע חו"מ סי' שצו סעיף ח מבואר שאם אדם מוסר שור לשומר לשמור, הרי השומר חייב באותם חיובים שהבעלים היו חייבים. ואם כן, בבן קטן שאביו פטור מלשלם את נזקיו, השומר פטור לגמרי.
מסתמא קבלת שמירה של המלמד היא רק שלא יזיקו הילדים את גופם של עצמם או של אחרים ולא על שמירה של רכוש. אבל אם הותנה במפורש גם על שמירת הרכוש, הרי זה תלוי במחלוקת הפוסקים אם צריך משיכה כדי להתחייב בשמירה, בשו"ע חו"מ סי' רצא סעיף ה מובאות שתי דעות אם צריך משיכה בשומרים או סגי אם נסתלקו הבעלים משמירה. הש"ך בס"ק יג מכריע שצריך משיכה. הנתיבות בס"ק יב כותב שבשומר שכר אם הקדימו לו את השכר הרי הוא מתחייב ללא משיכה ובספר ערך ש"י שם חולק עליו. אולם לכל הדעות ניתן להוריד לו משכרו אם לא עשה את עבודתו כראוי, וכדין נשבעין להקדש ליטול שכרן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל