לתרומות לחץ כאן

רשימת הסעודות מצוה שיש בעז"ה להשלים

בס"ד

 

רשימת הסעודות מצוה שיש בעז"ה להשלים –

טו' באב

איסרו חג – לב בנים עמ' קצז'

פסח שני- לב בנים שם עמ' רמא'

יארציי"ט – תנחומי אבלים- שם עמ' רמד'

הכנסת ס"ת

חנוכת בית הכנסת

 

 

 

ענין אכילה ושתיה שנקראים סעודה וחשיבות הת"ח בסעודה בן יוהידע ברכות סד.

 

שו"ת שבט הלוי חלק ב סימן סד

 

הנה בתחלה אעבור בקצור ע"ד האוסרין והמתירין ר"ק במעות צדקה וכיו"ב, הנה ראש המתירין הר"ש במרדכי פ"ג דב"מ סימן רפ"ז וראיתו מירושלמי פ"ח דסנהדרין ופ"ב דמו"ק לוין ברבית לחבורת מצוה ולקדוש החודש, ורבית סתמא משמע רבית קצוצה מדלא קאמר לוין קרוב לשכר וכו', ובירושלמי הזה ראיתי ג' דרכים דר"ש הנ"ל מתיר אפילו רבית קצוצה לצורך סעודת מצוה, והחולקים ס"ל דרבית קצוצה אסור אבל עכ"פ רבית דרבנן מותר, וכ"כ בביאור הגר"א יו"ד סימן ק"ס ס"ק מ"ג, ובשו"ע דרב או"ח בקו"א סי' רמ"ג והמג"א ריש סימן רמ"ג העתיק הירושלמי וכ' המפרשים שם וכן במ"ב דאפילו רבית דרבנן אסור רק רבית דרך היתר ותמה על מי שרצה להתיר אפילו רבית דרבנן, ובאמת המתירין גם רבית דרבנן גדולים וטובים הם, ה"ה הגר"ז והגר"א כנ"ל ועוד הרבה מן הפוסקים ועיין ג"כ פ"ת יו"ד סי' ק"ס ס"ק כ"ב כ' ג"כ דאפי' רבית דרבנן שרי יע"ש.

 

 

בעניין הזמנה לסעודת ברית עי' בס' בירורי חיים ח"ג סי' כ"ז ושם עוד בשאר עניןז ה המסתעף וכן גבי אכילת בשר בהמה ופת ובעניין אי הוי יום שמחה ועוד.

 

 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *