פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

ציצית רשת או עם קליפסים במקום שאין עירוב בשבת

בוקר טוב
בקשר לציצית קטן

א. יש ציצית שיש לה כמו קליפסים בצדדים, כמו שני כפתורים משני הצדדים שאחרי שזה על הגוף אפשר לסגור אותם ואז הם כמו חולצה סגורה. האם כשלא סוגרים אותם אז יש בעיה של טלטול בשבת.
ב. אותו שאלה על 'ציצת רשת', כי בחו"ל אין לנו ערוב.
ג. מתי שלובשים את הציצית קטן בבוקר עם צריך לברך ועם צריך להתעטף בציצית או רק להניח על הגוף
תודה

תשובה:

א. מותר ללכת עם ציצית שיש לה כמו קליפסים או "תיק-תק" בצדדים, אף אם לא תופסים את שני חלקי הבגד, מאחר וזה נטפל לבגד, כיון שעשוי לשמש את הבגד, וכמו כן לא חייבים לרכוס את כל הכפתורים שבבגד, [אלא אם כן הכפתורים הינם רק לצורך רזרבה, שיש להחמיר ולהוריד אותם מהבגד].

ב. ציצית רשת – לכתחילה אין ללכת עמה, ובפרט לא בשבת במקום שאין שם עירוב, בפרט אם יש בה רוב של ניילון [יותר מ-50% פוליאסטר] יש בה חשש גדול בפרט כשעשויה רשת, שאין יוצאים בה יד"ח ציצית, ולכן אין ללכת עמה בשבת כלל במקום שאין עירוב, שכן פתילי הציצית שבה יתכן ואינם בטלים לבגד, ונחשב להוצאה בשבת.

ג.  מי שמתעטף בתפילה בטלית גדול, יתעטף בטלית קטן ולא יברך עליה, אפילו אם מלביש בבית את הטלית קטן, ובבית הכנסת או במקום שמתפלל את הטלית גדול, ואינו צריך לברך, מאחר ומברך על הטלית הגדול, ופוטר את הציצית בברכתו. אך אם אינו מתעטף בטלית גדול בתפילה, ויש בציצית שיעור של בגד החייב בציצית, יש להתעטף ולברך עליה, כל זה בלבד שתהיה עשויה מבד צמר כותנה וכד', אך אם עשויה מפוליאסטר וכד', כנ"ל אות ב', אין לברך עליה.

מקורות:

א. עי' שו"ע סי' שא סכ"ג ובמשנ"ב ס"ק פב בסופו וס"ק קמט. ולגבי כפתורי רזרבה, כ"כ בשש"כ פי"ח ס"ל, וע"ש בהערה קלא בשם הגרשז"א.

ב.לגבי ציצית העשויה מניילון ועשוי כמין רשת, עי' שו"ת הר צבי (או"ח סי' ט) שכתב שאם הבגד ארוג בחוטי ניילון חייב בציצית, משום שעיקר "שם בגד" הוא אם הוא ארוג או לא, וכ"כ בשו"ת ציץ אליעזר (חי"ב סי' ג), ושו"ת אז נדברו (ח"ז סי' נב-נג), וכ"כ בספר חזקת טהרה (יו"ד סי' קצ, דרך ישרה ס"ק יב) ובקובץ מבית לוי (קובץ יב, עמ' יט) בשם הגר"ש וואזנר שליט"א, שכאשר הבגד ארוג חייב בציצית, וכאשר הבגד הוא חתיכת ניילון שעשה בה חור להכניס את ראשו, פטור מהציצית,  [ודעת בעל האז נדברו בספרו בית ברוך על חיי אדם כלל יא עמ' רל בהעה, שאף כשעשוי חתיכה אחת חייב, יחיד הוא בזה], ובשו"ת אבן ישראל (ח"ט סי' א) כתב שאם כולו עשוי ניילון פטור, אולם אם חלק מהבגד אפילו חוט אחד, ארוג גם בכותנה או צמר, הבגד חייב בציצית, ע"ש, [ומדברי הביאור הלכה (סי' ט ס"א ד"ה אלא מדרבנן) בשם הארצות החיים, משמע שבכל מקרה הולכים אחר הרוב, אם כי יש לחלק בין בגדים שפטורים מחמת שאינם בכלל בגד, לבין אם הפטור מחמת שגדל בים, וכפי שהוכיח שם באב"י, אולם באמת לא ידעתי מה הוכיח שיש לזה גדר בגד, שאפילו יש לזה גדר בגד, הרי גם בגד העשוי משאר מינים יש עליו שם בגד, ובכ"ז הולכים אחר הרוב וצ"ע], אולם באגרות משה (או"ח ח"ב סי' א) שכתב שמסתבר שבגד העשוי מניילון, פטור מהציצית, ולכן אם רובו עשוי מניילון דינו כניילון ופטור מהציצית [וכן משמעות החזו"א ס], וכן בעל שו"ת עטרת משה (הגר"מ לעמברגר, גאב"ד מאקווא) בקובץ מוריה (קובץ פא, תשרי תשמו, עמ' פו) האריך בזה שפטור מהציצית, וכן בהערות הררי שדה על ההר צבי (שנדפס בסוף שו"ת הר צבי) כתב שלפי המבואר בחיי אדם שרק מיני בגד האמורים בתורה חייבים בציצית, ממילא בגדי ניילון פטורים מהציצית, ובשו"ת להורות נתן (ח"ב או"ח סי' ד) דן שם שאף אם בגד ניילון חייב בציצית, אולם כשעשוי רשת, שנראה בשרו מתחת, אינו נחשב לבגד ופטור מהציצית, וכ"כ בשו"ת קובץ תשובות להגרי"ש אלישיב שליט"א (ח"א סי' א) שיש להחמיר בזה, וכ"כ להחמיר שלא ללכת בציצית העשויה מניילון, בשו"ת אור לציון (ח"א סי' ג, וח"ב פרק ב תשובה ג) והוסיף להעיר (ח"ב שם בהערה) שיש להיזהר שלא ללכת בטלית קטן כזו בשבת במקום שאין שם עירוב.

ג. עי' שו"ע (או"ח סי' ח סי"ב) ובמשנ"ב שם.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל