פדיון כפרות באתר דין לחץ כאן

עגלת תינוק בשבת

שאלה:

האם מותר לצאת אם עגלת תינוק בשבת?

תשובה:

א. כאשר מדובר במקום שיש בו עירוב כשר מטעם הרב המקומי, מותר לצאת עם העגלה.

ב. כאשר מדובר במקום בלא עירוב, אסור לצאת מחוץ לבית שנמצאים בו, לא עם העגלה ולא עם התינוק על הידיים ולא עם כל דבר אחר שאינו בגד שלובשים על הגוף.

ג. כאשר יש עירוב לכתחילה יש להקפיד ללכת רק במקום שאין בו עשבים גבוהים, ובמקום האפשר עדיף לא ללכת על גבי אדמה שמיועדת לשתילת צמחים, כדי שלא יתהוו חריצים באדמה המועילים לזריעה, אולם במקום הצורך אפשר להקל, [בעגלת נכים של אנשים גדולים יש להחמיר בזה יותר ורק במקום צורך גדול יש להקל].

מקורות

א. יש להקפיד על עירוב בטלטול עגלה שכן הדבר נחשב למשא, ואפילו כאשר מטלטלים רק את התינוק אסור כמו שמבואר במשנה ברורה סימן ש"ח ס"ק קנ"ד שאף שחי נושא את עצמו ומי שמוציא אדם מרשות היחיד לרשות הרבים אינו עובר על איסור דאורייתא מכל מקום מדרבנן אסור להוציא אפילו אדם חי, ועי"ש שה"ה נמי שאסור להוציאו לכרמלית. ואין לקחת לא את התינוק ולא את העגלה אם אין עירובי חצירות ושיתופי מבואות.

ג. ידועה שיטתו של הגר"צ דושינסקי שהיה סבור שאסור ללכת עם עגלה בשבת אף במקום מרוצף משום שמא יקחנה במקום שלא מרוצף וסבור שעגלת תינוקות של זמנינו אינה כובשת אלא עושה חריץ ונחשב פסיק רישא שאסור, ובשו"ת חלקת יעקב (או"ח קנט) ובשש"כ (פרק כח, סעיף מב) ובהערה שם בשם הגרש"ז כתב להקל כתב אף כאשר מטים ימינה ושמאלה [ראה שם בסברתו, ועי' מגילת ספר סי' יג יא שתמה על כך, אולם הביא סברא נוספת מהגרי"ש שליט"א שהוא משום שאינו מתכוין, ויש להוסיף שהרי מדובר בארעא דחברי' שמבואר בפוסקים שיש להקל כשאינו מתכוין], ובשו"ת אז נדברו (ח"ה סי' כא) גם כתב להקל, וביאר שם וכן הוא בחלק"י שעיקר הטעם הוא כפי המבואר בכף החיים ובקצות השלחן בשופי, כיון שקיי"ל להלכה שעגלה כובשת, וכד' ר"ש ולא נחשב פסיק רישא כיון שנחשב לעגלה קטנה, ומדבריהם יש משמעות שיותר יש להחמיר בעגלת נכים, ועי' יחוה דעת (ב נב) וילקוט יוסף (שבת ה, עמ' נה) שהקיל גם בעגלת תאומים, ומדבריו יש ללמוד שיש מקום להקל גם בעגלת נכים. לעומת זאת בחוט שני (ח"א פרק יב) כתב לפקפק ולהחמיר בעגלת תינוקות כאשר מטים אותה ימינה ושמאלה ועל ידי זה היא לוחצת ודוחפת את החול לצדדים שזה נחשב לפסיק רישא ויש להחמיר לדעתו, אם כי הביא שם שלפני כשישים שנה נהגו בב"ב להחמיר שלא לטלטל את העגלות תינוקות מטעם זה, והחזו"א אמר שאין בזה בעיה וראה עוד בארוכה בשו"ת נשמת שבת (ח"ו סי' רעז) בארוכה מספרים וסופרים. וע"ע  בטל אורות (לר"א טירנויר, מלאכת חורש דף כד לגבי עגלת נכים], ובשו"ת מנחת שלמה (ח"ב סי' לה אות א) כתב שאינו רואה כל סיבה לאסור להוליך אדם מבוגר בעגלה במקום שיש שם עירוב.


 

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל