לתרומות לחץ כאן

האם מותר ליהודי להתעמק בדת האיסלם מתוך סקרנות

 שאלה:

האם מותר ליהודי לקרא בקוראן?
האם מותר להתעמק בדת האסלם מתוך סקרנות בלבד?

תודה

תשובה:

אסור לקרוא בספריהם אף אם אינו מאמין בהם, וכל שכן שאסור להתעמק בהם, והעושה כן לכאורה גם אין לו חלק לעולם הבא רח"ל, ועובר בלאו של לא תתורו אחרי לבבכם. ורק למי שצריך להשיב לאפיקורסים ולכופרים, הותר בתנאים מסויימים הלימוד לשם מענה.

מקורות:

בסנהדרין צ, א שנינו כל ישראל יש להם עוה"ב פרט לכופרים ואפיקורסים, ור"ע אומר אף הקורא ספרים החיצוניים, והגמרא מפרטת שכוונתו לספרי מינים וכיו"ב, וספרי איסלם וכיוצא הם ספרי מינים, שיש בהם דיעות כוזבות ושאר עקירות אמונה בהקב"ה ותורתו ע"י משה רבינו ושאר י"ג עיקרים, והקורא בהם נחלש באמונה וכו'. וכ"פ ברמב"ם (ע"ז פ"ב ה"ב וג) וז"ל, ספרים רבים חברו עובדי כוכבים בעבודתה היאך עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה, צונו הקב"ה שלא לקרות באותן הספרים כלל ולא נהרהר בה ולא בדבר מדבריה, וכו' אע"פ שאין אתה עובדה, שדבר זה גורם להפנות אחריה ולעשות כמה שהן עושין שנאמר ואעשה כן גם אני, וכו', ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להפנות אחריה במחשבה אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה מוזהרין אנו שלא להעלותה על לבנו ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונמשך אחר הרהורי הלב, מפני שדעתו של אדם קצרה ולא כל הדעות יכולין להשיג האמת על בוריו, ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות לבו נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו, כיצד פעמים יתור אחר עבודת כוכבים ופעמים יחשוב ביחוד הבורא שמא הוא שמא אינו, מה למעלה ומה למטה מה לפנים ומה לאחור, ופעמים בנבואה שמא היא אמת שמא היא אינה, ופעמים בתורה שמא היא מן השמים שמא אינה, ואינו יודע המדות שידין בהן עד שידע האמת על בוריו ונמצא יוצא לידי מינות, ועל ענין זה הזהירה תורה ונאמר בה ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים, כלומר לא ימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משגת האמת, כך אמרו חכמים אחרי לבבכם זו מינות ואחרי עיניכם זו זנות, ולאו זה אע"פ שהוא גורם לאדם לטרדו מן העולם הבא אין בו מלקות. אולם ברמב"ם לא מוזכר שאין לו חלק לעולם הבא, וראה בזה בבאר שבע (סנהדרין ק, ב) ובקובץ שיעורים ח"ב סי' מז אות יב. ובתשובות הריב"ש (סי' מה) כתב שאף ספרי הטבע שיש בהם דברי כפירה נגד אמונה בו יתברך ובהשגחתו וכו' יש בזה משום ספרים חיצוניים, ואף הקריאה בלבד אסורה אף אם אינו מאמין בדבריהם, פן יטו את לבבו להאמין בדבריהם, כמו שקרה לאלישע אחר, וכמבואר בפ"ב דחגיגה.

אמנם בבאר שבע (סנהדרין ק, ב) תמה א"כ קשה על כמה גאוני עולם קמאי דקמאי ובתראי ז"ל, ובראשם הרמב"ם ז"ל, היאך מצאו ידיהם ורגליהם בבית המדרש שלמדו בספרי מינים גמורים כגון אריסטוטלוס ואפלטון ואבן רשד וסייעתם. ואין ללמוד זכות עליהם מהא דתניא (סנהדרין לח, א) לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות, וכו', וגם אין ללמד זכות עליהם מהא דאמרינן בפרק כל כתבי (שבת קטז, א) דכמה אמוראי הוו אזלי לבי אבידן, ופירש רש"י דבי אבידן ספרים כתבו להם כומרי עכו"ם ומתוכחים עם ישראל, ומקום שמתוכחים שם קרי ליה בי אבידן וכו'.

ותירץ הבאר שבע שהרמב"ם ז"ל וסייעתו סמכו על המשנה בפ"ב דאבות (משנה י"ד) דקתני רבי אלעזר אומר הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס ודע לפני מי אתה עמל כו', וכתב הרמב"ם בפירוש המשנה (אבות שם) וז"ל ואמרו אע"פ שתלמוד דעות האומות לדעת איך תשיב עליהם השמר שלא יעלה בלבך דבר מן הדעות ההם, וכו'. הרי גילה דעתו מבוארת ומבוררת בכוונת המשנה זו, שצוה התנא שילמוד דעות האפיקורסין ויהא שקוד ללמוד תורה, כדי שידע מה ישיב להם על דעותיהם. ומסיק שם להק' ממה שכתב הרמב"ם במו"נ ח"ג פכ"ט שעיין ולמד בכל ספרי עבודה זרה אשר נתפרסמו בזמנו בלשון ערב, והחזיק בזה טובה לעצמו יען שמהם נגלו כפי דעתו תעלומות הרבה מתורתנו הקדושה. ומסיים, ולא נעלם מעיני מה שאפשר לדחוק ולתקן דבריו, אכן אומר אני שומר נפשו ירחק מהם כדכתיב הרחק מעליה דרכך, ודרשו בפרק קמא דעבודה זרה זו מינות, ושאני הרמב"ם דרב גובריה ולמד כל התורה כולה. וכ"כ הריב"ש שם וז"ל, ואין להביא ראי' מהרמב"ם ז"ל, כי הוא למד קודם לכן כל התורה כולה בשלמות, הלכות ואגדות, תוספת', ספרא וספרי וכולי' תלמודא, בבלי וירושלמי, כמו שנראה מספר משנה תורה שחבר. וכדי להשיב את האפיקורוס, עשה ספר המור', לסתור המופתים והראיות שהביא הפילוסוף לקיים קדמות העולם. וראה עוד באורך בקובץ שיעורים שם בכ"ז.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. תודה על התשובה
    האם כוונת הרב אינה לגבי הברית החדשה?
    הרי קיים ביהדות יחס שונה למוסלמים המאמינים בא-ל אחד (ובעוד הרבה נושאים מקבילים לאמונתנו)

  2. גם הנוצרים מאמינים בה' אחד, ומכ"מ ספריהם מלאים דעות כוזבות נגד חלק מי"ג עיקרים, וכן דין הישמעלים. וראה במקורות. ועל זה אמרו חז"ל בעבודה זרה יז, א כל בואיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל