לתרומות לחץ כאן

בדיקת שעטנז לחליפה שאינה מצמר

שאלה:

שלום קניתי חליפה בחנות זרה בצרפת ואין בה צמר כלל רק פוליאסטר וויסקוזה האם צריך בדיקה משעטנז. יש לציין שתמיד שבדקתי לא מצאתי בעיה תודה.

תשובה:

אם אין בה צמר כלל, יש להקל לא לבדוק. אולם, חשוב לדעת, שאם יש לחליפה זו ביטנה לעיתים רבות עלולים להסתתר שם שיירי בדים שחלקם צמר! בגד כזה ודאי חייב בדיקה.

מקורות:

בשו"ע סי' שב ס"ב  הלוקח כלי צמר מהעובדי כוכבים, צריך לבדקן יפה יפה, שמא הם תפורים בפשתן. ומלשון זה משמע שדווקא בבגדי צמר שיש ספק אחד שמא יש בו חוטי פשתן שזה דבר שכיח לתפור בהם חוששים לשעטנז וחייב בדיקה, אבל סתם בגד שאין בו צמר אין חוששים, ועי ערוך השלחן שם, שרצה להתיר שאי"צ בדיקה אפי' בבגדי פשתן, דלא חיישי' לחוטי צמר. ואף שקשה לסמוך על מה שרשום בתוית, וראה בזה בקובץ אור ישראל יט עמ' קלט ובספר מלבושי ישע פ"א הערה מב, [ועוד יל"ד מצד נאמנותם, דמאחר ואין החוק מחייב שוב אינו נאמנים כמבואר בשו"ע, או י"ל דנאמנים דהוה מסיח לפי תומו כיון דבזמנינו אין ידוע לגוים איסור שעטנז כלל, ול"ד למסי"ת דשו"ע דשם יודע שיש איסור שעטנז עי' ש"ך וט"ז שם], מכ"מ כיון שלא הוחזק צמר, וגם סברא שאילו היה צמר היו מתהדרים בזה, לכן אין להחמיר בזה, וראה עוד בספר מלבושי ישע פ"א אות טז ואות יח

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. יצויין שישנם בגדים שאף שאין בהם לא צמר ולא פשתן, מכל מקום יש בהם חיוב בדיקה, והיינו בבגדים שיש בהם בדים וריפודים פנימיים והוחזקו להיות מצויים בהם שעטנז, ולכן בבגדים אלו הדבר תלוי בכל דבר לגופו אם הוא מהדברים שמצויים בהם שעטנז או מהדברים שאין מצויים בהם שעטנז. וראה בספר למזהיר ולנזהר (עמ' 16 ואילך) שהאריך בכל המקומות ששכיח בבגדי צמר שיהיה חשש שעטנז. ושם בעמ' 18 כתב שאף בבגדים שאינם מצמר ופשתים שייך חשש שעטנז, ופירט אותם, עיי"ש היטב. ויצויין שדבריו נכתבו לפני למעלה מחמישים שנה ויש דברים שהשתנו, ולכן חייב אדם לדעת אם הבגד הנדון הוא דבר שמצוי בו שעטנז או לא. ורבינו הגר"ח קנייבסקי שליט"א בספרו דרך אמונה (כלאים פ"י אות קכג – קכה) הביא דבריו, וכתב עוד, והא לך לשונו, הלוקח כלי צמר מן הנכרי צריך לבדקו יפה יפה, והוא הדין כל בגד שיש לחוש שיש בו שעטנז וכן כובעים ומנעלים צריך לבדוק ואפילו ספק כלאים דרבנן צריך לבדוק והיום מצוי שעטנז גם בצעיפים ושטיחים וספות ומזרונים וכורסאות וגם בבגדים שאינם מצמר ולא מפשתן מצוי שהריפוד הפנימי או חתיכות בד פנימיות הם מפשתן ואז צריך לבדוק ששאר החלקים הפנימים או בצוארון לא יהיה תערובת צמר, וכו'. וראה בספר ילקוט יוסף (מצוות התלויות בארץ ב סי' שא עמ' תרסב ואילך) שהקיף הנושא, והביא שיטות שונות בנושא סתם בגדים, עוד מביא שם רשימה של סוגי בגדים המצויים בהם חשש שעטנז בזמנינו.
    אמנם בענינינו אפשר כיון שלפי דברי השואל לא מצוי בהם שעטנז אכן אין חיוב בדיקה, אך אם יש אפשרות להתקשר למעבדה ולברר אם סוג החליפה הזאת היא מאלו שאין בהם חשש שעטנז תבא עליו ברכה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל