לתרומות לחץ כאן

ראיון לכתבה שתשודר בשבת

שלום רב.
פנו אלי מערוץ תקשורת מפורסם להתראיין לכתבה שהם עורכים על בתי כנסת וכדו', במטרה להציג את היהדות ברוח חיובית. הכתבה תשודר בליל שבת ובמוצ"ש, והם יציינו שם שהכתבה צולמה ביום חול. האם מותר לסייע בידיהם??
תודה רבה

תשובה:

שלום רב,

אם מדובר באופן שללא הראיון הזה לא ישודר כלל הכתבה, והראיון הזה מוכרח לכתבה שנעשה בחילול שבת, הדבר אסור מן התורה משום לפני עור לא תתן מכשול. ויש אומרים שכך הדין אף אם ימצאו אדם אחר לקיום הראיון.

אף אם הראיון אינו חלק מוכרח לשידור הכתבה וגם בלעדיו ישודר הראיון, הגם שיתכן שאין בזה איסור תורה של לפני עור, אך מכל מקום הדבר אסור מדרבנן משום מסייע לידי עוברי עבירה.

בפרט שכאשר משודרת כתבה תוך חילול השם וזלזול שבת, והדבר מתפרסם לעיני כל, א. יש חשש שהצופים יבינו שהאיש המרואיין ידע על זמן השידור ושיתף פעולה עם תוכנית שמחללת שבת, יש בזה משום חילול השם וזלזול שבת, ב. אי אפשר לסמוך על השדרנים שיאמרו שהכתבה הוקלטה בערב שבת, ג. אף יכתבו כן יתכן שלא כל זמן התוכנית יהיה כתוב ואדם הצופה יראה רק באמצע הדברים ולא ידע שזה נעשה בערב שבת, ד. הדבר ידוע ומפורסם אצל כל האנשים שיהודי שומר תורה אינו משתף פעולה עם מחללי שבת לצורך חילול שבת,הרי שיש בזה משום חילול ה' אף כאשר ידעו שעצם הראיון היה ביום חול.

מקורות:

בעבודה זרה ו, א למדנו שאסור להושיט איסור בין לישראל ובין לעכו"ם, והעושה כן עובר בלא תעשה דאורייתא של לפני עור לא תתן מכשול, אמנם כל זה אמור אם השני לא יוכל להגיע לאיסור בלעדיו, כגון שהוא מושיטו מעבר אחד של הנהר לעברו השני. וכתב המשנה למלך מלוה ולוה ד, ב והמנחת חינוך מצוה רלב ג שאף אם ימצא ישראל אחר להושיט האיסור מעבר הנהר למשנהו, מכל מקום העושה כן עובר משום לאו דלפני עור, כיון ששניהם מוזהרים לא להושיטו. אך רבו דעת הפוסקים החולקים עליהם, ראה בשדי חמד מערכת וא"ו סי' כו ושו"ת ציץ אליעזר חי"ט סי' לג. אך באופן שהשני יכול להגיע לאיסור בלעדיו אין בזה איסור תורה, אך מכל מקום כתבו התוספות ועוד ראשונים בשבת ג, א וכן הריטב"א בעבודה זרה ו, ב שגם באופן זה יש איסור דרבן של מסייע לידי עוברי עבירה. והנה במקרה שלפנינו אם הכתבה ממילא תשודר איתך או בלעדיך, מכל מקום מידי מסייע לא נפיק, והרי הוא מסייע לעשיית החטא. אך כאמור מצאנו היתרים רבים גם לענין זה, והנה חלקם שדנו בהם הפוסקים, אין דין מסייע למומר שעובר על כל המצוות ממילא ראה ש"ך יו"ד סי' קנא ודגול מרבבה שם ובמג"א סי' שמז סק"ד שחולק, שדי חמד מערכת וא"ו סי' כו, שו"ת חלקת יעקב או"ח סי' סז וציץ אליעזר שם. אין דין מסייע אם האיסור לא נעשה בשעת מעשה הסיוע, ראה מג"א סי' קסט סק"ו בשם הב"ח ומהר"ם שיק מצוה רלג אות ז, שו"ת בנין ציון סי' טו שו"ת משיב דבר ח"ב סי' לא ולב ושו"ת מהרש"ם ח"ב סי' צג. אין דין מסייע במקום שאין דין להפריש מן העבירה כגון כל מזיד וכיוצא ראה שו"ת אגרות משה יו"ד ח"א סי' עב. אין דין מסייע כשעיקר הדבר מותר, אלא שיבוא לשימוש אסור, ראה שו"ת תורת חסד או"ח סי' ה שו"ת מהרש"ם ח"ב סי' קפד באגרות משה הנ"ל וציץ אליעזר הנ"ל, אמנם בזה יש לעיוני טובא אם ניתן לדמות נידוננו שעצם הראיון ניתן לכתחילה להיות משודר לשבת.

רבני בית הוראה
רבני בית הוראה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל