לתרומות לחץ כאן

קטן העושה מלאכה בשבת-ג'

במאמרים הקודמים ביארנו שיש חיוב על האב לחזק את בניו לקיום תורה ומצוות וכמו"כ להפרישם מאיסורים וזה כאשר הגיעו לגיל חינוך.

אמנם קיים איסור הנקרא ספייה ואיסור זה הוא גם בקטן שלא הגיע לגיל חינוך, ונבאר מהו איסור ספייה ומה הדינים הנובעים מכך.

נאמר בתורה לא תאכלום כי שקץ הם (ויקרא י"א מ"ב) דורשת הגמ' (יבמות קיד) לא תאכלום – לא תאכילום להזהיר גדולים על הקטנים וביארה הגמ' שמוזהר הגדול מן התורה שלא יספה  בידיו לקטן דבר שהוא אסור, (כלומר שלא יאכילנו במו ידיו) ונקטו הפסוקים שדין זה של איסור ספייה לא נאמר רק באיסורי אכילה אלא גם בשאר איסורי תורה, כלומר שאסור לגדול לצוות לקטן לעשות מעשה איסור. (כמו"כ לומדים דין זה מאיסור אכילת דם ומאיסור טומאת כהנים).

לאור הדברים הנ"ל אסור מן התורה לומר לקטן לעשות מלאכה בשבת. דין זה נאמר אף בקטן שאינו בנו ואפי' בקטן שלא הגיע לגיל חינוך (גיל שנתיים וכדו') איסור זה נקרא בשם ספייה. וכן בשאר איסורי תורה אסור לומר לקטן לעשות פעולה שיש בה איסור.

מידי פעם אני שומע אנשים המורים לילד קטן לעשות פעולת איסור בשבת או לאכול מאכל שכשרותו מפוקקפת בחשבם שאינו מחוייב במצוות וממילא אין איסור בכך, לאור הדברים לעיל למדנו שהעושה כן עובר איסור מהתורה.

וכן אסור לומר לקטן לעשות בשבת מלאכה שאיסורה מדרבנן (כגון טלטול דבר מוקצה) כן פסק השו"ע, (סימן שמ"ג סעיף א' ודלא כהרשב"א עיין בבה"ל שם).

י"א שבמקום מצות חינוך הקלו שלא לחשוש לאיסור ספייה, ולפי"ז יהא מותר לומר לקטן להוליך חומש לבית הכנסת בשבת (במקומות שהרחובות אינם רשות הרבים אלא כרמלית) ואם יש עירוב נראה שאפשר להקל בזה.

וכן הנותן דבר איסור לפיו של ילד קטן עובר איסור ספייה, וכן כאשר נותנו לידיו בלבד והקטן אכל את דבר האיסור בעצמו. (עיין מג"א שמ"ג ס"ק ג'). וכן הרומז לקטן לעבור איסור או שאומר לו שהדבר מותר גם זה בכלל איסור ספייה.

אמנם אם כבה האור בחדר מותר במקום הצורך להעמיד קטן שאינו בר הבנה על יד המתג אף באופן שידוע לנו שהוא עתיד לשחק עם המתג ולהדליק האור, והטעם שאין במעשה זה ספייה משום שהקטן עשה זו מיזמתו ולהנאתו ולא מחמת ציוויו או הוראתו של הגדול. (ואין בזה איסור שביתת בנו וגם לא איסור אמירה לקטן משום שעושה להנאתו ולא לצורך אחרים וכן אין בזה מצות חינוך שהרי אינו בר הבנה).

ובזכות הזהירות בשמירת שבת נזכה שיתקיים בנו דברי הנביא ישעיה אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי ארץ וכו' אמן.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *