לתרומות לחץ כאן

הלכות ומנהגי יום הכיפורים

בקשת מחילה לפני יום הכפורים

מי שחטא לחבירו בממון או אפילו רק ציער אותו צער קל, אין יום הכיפורים מכפר, ואין כל תשובה שבעולם וכל יסורים שבעולם יכולים לכפר עליו עד שיפייס את חבירו, ולכן אף שבכל ימות השנה מחוייב לפייס את חבירו שחטא לו מכל מקום אם אין לו פנאי ממתין ליום אחר.

אבל לפני יום הכפורים מחויב לתקן הכל כדי שיטהר ביום הכפורים מכל עוונותיו. ולכן אם יש בידו גזל או הונאה וכל דבר שהוא ממון חבירו, יתקנו לפני יום הכיפורים. כלומר יחזיר את הגזל והגניבה וגם יפייסנו שהרי חוץ מהנזק הממוני גרם לו גם צער. לכתחילה צריך ללכת בעצמו לפייס את חבירו, אך אם אינו מסוגל או שחושב שעל ידי שליח יתפייס חבירו יותר יכול לשלוח שליח לפייסו.

חבירו אינו רוצה למחול לו

אם חבירו אינו ורצה למחול חייב לבקש פעם שניה ושלישית, ואם אינו מתפייס בשלושה פעמים שוב אינו צריך לבקש ממנו סליחה. אבל אם חטא לרבו חייב לבקש ממנו מחילה הרבה פעמים עד שיתפייס.

ומי שאינו מוחל לחבירו על מה שחטא נגדו נקרא אכזרי, ולכן מה שאנו שומעים לצערנו מידי פעם מפי אנשים על מריבות שהתגלעו ביניהם לחבריהם או ביניהם לקרוביהם ואף שעברו שנים רבות מהמריבה עדיין לא מחלו זה לזה ולפעמים אף מתפארים בכך שאף שעברו כל כך הרבה שנים אין הוא מסוגל למחול על העוול שנעשה לו עלינו לדעת שהמשנה קוראת לאדם זה בתואר אכזרי ועוון חמור הוא ובמיוחד לפני יום הכיפורים. וצריך למחול לחבירו אפילו אם חבירו חטא נגדו במזיד ובמרד כי גם אנו רוצים שהשם יתברך ימחול לו מן השמים. על חטאיו אפילו על עבירות שעשה במזיד.

גנב ללא ידיעת הבעלים

מי שגנב מחבירו והנגנב אינו יודע כלל מהגניבה כגון אדם שעבד במקום עבודתו בחנות או מפעל וכדומה ונטל דברים מאותו מקום ללא רשות בעל הבית נחשב הדבר לגזל ועליו להשיבו אם הגנב מתבייש לגלות לנגנב שגנב ממנו יכול להחזיר את הגניבה שלא בידיעתו של הנגנב. ובלבד שיחזירו למקום המשתמר ובמקרה זה אינו צריך לבקש ממנו מחילה כיון שלא היה לו שום צער שהרי לא ידע מגניבה זו אלא רק לקח ממונו והרי החזירו לו. וכל זמן שלא השיב את הגניבה אפילו אם גנב שלא בידיעתו נקרא רשע ופסול לעדות.

לבקש מחילה מקרוביו

 צריך ליזהר מאד ובראשונה לבקש מחילה מרבו ומאביו ואמו ומאשתו ומשכניו המצויים בקרבתו שקרוב לודאי שפגע בהם במשך השנה, ולא כאותם המבקשים מחילה מחבריהם ומכל מי שנקרה בדרכם ומניחים את אלו שפגעו בהם באמת.

חיוב טבילה

צריך לטבול בערב יום הכיפורים. ואפילו אנשים שאינם זהירים בטבילה כל השנה צריכים לטבול משום יום הקדוש. ואפילו אם טבל בערב ראש השנה צריך לטבול בערב יום הכיפורים.

וכן כתב בזוהר פרשת פנחס ובעיין בני היכלא בתשעה לירחא למעבד חדוותא ולמטבל בנהרא לדכאה גרמיהו וכו' (תרגום שצריכים לשמוח לטבול בתשעה לחודש תשרי) והוא כדי להתפלל בטהרה ביום הקדוש והנורא. וגם כדי לקבל הארת יום הכיפורים. ויטבול חמש טבילות וסדר הטבילה ביארנו בהלכות ראש הנשה. וכתב השל"ה שיש חסידים שטובלים בערב יום הכיפורים שלושים ותשע טבילות כנגד שלושים ותשע מלקות ואז האדם מתעורר במאוד ובוער הקדושה  בליבו ומתקיים בו הפסוק באנו באש ובמים.

מצות אכילה בערב יום הכיפורים

מצות עשה מן התורה לאכול בערב יום הכיפורים. ויש למעט מלימודו ביום זה כדי לאכול ולשתות. ואסור להתענות בו ואפילו תענית חלום וטעם מצות האכילה בערב יום הכיפורים כתב רש"י (מסכת יומא דף פ"א) כדי שיהיה לו כוח להתענות ביום הכיפורים. ורבינו יונה כתב טעם אחר שסעודת ערב יום הכיפורים הוא לכבוד יום הכיפורים כמו כל שבת ויום טוב אלא שמכיון שאי אפשר לקיימה ביום הכיפורים לכן אוכלים סעודה זו בערב יום הכיפורים, ולכן גם חולה, או יולדת בתוך שלושה ימים ללידתה שאינם צריכים לצום כדאי שיאכלו סעודה בערב יום הכיפורים לפי הטעם השני שסעודת יום טוב של יום הכיפורים הוקדמה לערב יום הכיפורים.

מאכלים שאין לאכול בערב יום הכיפורים

בערב יום הכיפורים אין לאכול מאכלי חלב חמים וביצים ושום ויין ישן. אך קפה עם חלב מותר לשתות בבוקר. ומי שנחוץ לו יכול לאכול מאכלי חלב בבוקר.

ובסעודה המפסקת לא יאכל בשמים וכורכום ושומשומין רק מאכלים קלים כדי שלא יהא שבע יותר מדי ויפריע לו להתפלל.

סעודות יום טוב בערב יום הכיפורים

נוהגים לאכול בערב יום הכיפורים שתי סעודות אחת לפני הצהרים ואחת אחר הצהרים והיא נקראת סעודה המפסקת בסעודה ראשונה אוכלים בשר ודגים ועדיף לאכול בשר עוף מבשר בהמה. ולא ישתה יין ישן ומתפללים מנחה. וכשעה וחצי לפני התקדש היום אוכלים סעודה מפסקת ואין אוכלים דגים בסעודה זו. אבל בשר חייבים לאכול, ולכתחילה יאכל בשר עוף ואם אוכל בשר בהמה לא יאכל בשר שמן.

תוספת יום הכיפורים

חייבים להוסיף מחול על הקודש כלומר להתחיל דיני יום הכיפורים מבעוד יום לפחות חמש דקות קודם שקיעת החמה וזה חיוב גמור. אך ראוי להדר ולהפסקי ממלאכה ולהתחיל חמשה עינויים כחצי שעה או עשרים דקות קודם שקיעת החמה אך אין זה חיוב .

ברכת הבנים

 נהגו שהאב והאם מברכים את בניהם קודם שהולכים לבית הכנסת בערב יום הכיפורים ויתפלל שיחתמו לחיים טובים ושתהיה להם אהבת תורה ויראת שמים ושילכו בדרך התורה ויתפלל מעומק ליבו כי על ידי זה שהבן רואה זאת נכנסים הדברים בלב הבנים כי בעת ההיא סמוך לכניסת היום הקדוש מורך בלבבם מאימת הדין והדברים עושים רושם בליבם. וה' יקבל תפילותינו ברחמים וברצון.

בברכת

גמר חתימה טובה

להביא כסא מפואר לכבוד האושפיזין מעין דוגמת הכסא שמביאים בעת המילה לכבוד אליהו הנביא זכור לטוב משום שבזוהר נאמר שאם לא מכינים כסא זה האושפיזין אינו מגיע לאותה סוכה, ולכן גם נהגו לומר הנוסח עלו אושפיזין וכו'. וכן נהגו בעדה הבוכרית להכין כסא ולומר עולו אושפיזין לפני הכניסה לסוכה וכן נהגו בכל לילה לקרוא נוסח של גימטריאות שחשבון גימטריא של האושפיזין השייך לאותו יום יהא זהה לגימטריא של המילה סוכה.

 

וה' יזכנו לקיים מצוות החג בהידור ובשמחה אמן.

בברכת מועדים לשמחה

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *