לתרומות לחץ כאן

גדרו של שיק בהלכה, ומה הדין אם אחד מצא שיק ברחוב

האם תשלום באמצעות ש'יק נחשב כתשלום וקונה, ומה הדין אדם שמצא ש'יק ללא מילוי של לפקודת.

תשובה:

שלום רב,

לפי המנהג ניתן לשלם בשיק, ואף מקיימים מצוות 'ביומו תתן שכרו'. עיין עלון המשפט גליון 6 עמוד ד דין 6.

רוב רובם של פוסקי זמנינו סוברים ששיק דינו כשטר התחייבות, ולכן אף ניתן לקנות בו לסוברים שניתן לקנות קרקעות ועבדים בשטר חוב על הקונה (עיין קצות סי' לט סק"ח). ובשיק סחיר שקיבל מאדם יכול ניתן לקנות לכל הדעות, וכדין ממרנ"י המבואר בש"ך סי' קצ סק"א. אמנם, דעת הגר"נ קרליץ שליט"א בספר חוט שני הלכות רבית עמוד קטו ששיק הוא מכתב לבנק בלבד.

אדם שמצא שיק אסור לו להפקידו בבנק, או לגבות בו בכל צורה שהיא, אלא יש להודיע לבעל החשבון שמצא את השיק, אבל אסור להחזירו לו, שמא יתברר שהשיק נפל מאדם אחר.

מקורות:

עיין בספר הצ'ק בהלכה

לענין המוצא שיק סחיר, עיין שו"ע חו"מ סי' סה סעיף ו שהמוצא שטר לא יחזיר לא ללווה ולא למלווה. ולעניין אם המוצא יכול לגבות לעצמו, עיין בערוך השולחן סי' סה סעיף ט שכתב לעניין שטר שכתוב שהלווה משתעבד לכל המוציא את השטר, שאסור לאדם שמצא את השטר להשתמש בו, כיון שיש בו סימן וחייב להחזירו למלווה אם יוכיח שהחוב עדיין לא נפרע, ומשמע שאם מצא במקום שרוב העוברים שם גויים יכול לגבות מהלווה, וכדין כל מציאה וכמבואר בשו"ע סי' רנט סעיף ג. אמנם, בשיק סחיר ברור שאסור למוצא לגבות בו, גם אם מצא במקום שרוב העוברים גויים, מאחר שעל השיק לא כתוב נוסח שהלווה משתעבד לכל המוציאו, אלא שידוע המנהג על פי החוק שכותב השיק השתעבד לכל מי שעל פי החוק יכול לגבות בו. ועל פי החוק (פקודת השטרות סעיף 30) ניתן לסחור בשטר רק באמצעות מסירה.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל