לתרומות לחץ כאן

גירש אשתו וחזר וקידשה אם יכול לגרש בגט הראשון

בעל שצוה להסופר ולעדים לכתוב גט ולחתום לשמו ולשמה ולשם גירושין וכן עשו וגירש את אשתו בזה ותיכף נתן לה קידושין שניים בפני עדים ורוצה לגרשה עוד הפעם האם יכולה האשה להקנות את הגט לבעלה והוא יתן לה בחזרה הגט ולגרשה?

תשובה:

שלום רב,

נראה לי שהגט בטל. שוב מצאתי בשו"ת מהרי"ט ח"א סי' נ ובשו"ת אורח לחיים אבן העזר סי' כט שדנים בשאלה זו.
אם זמן הגט מוקדם הגט בודאי פסול.

מקורות:

בגמ' יבמות דף נב ע"ב מבואר שהכותב גט לאשה בעלמא כדי לגרש בו לאחר שיישאנה אינו גט, בתוספות מפרש שהוא מדין דבר שלא בא לעולם וברמב"ם הלכות גירושין פ"ג ה"ו כתב שהוא מדין לשמה. לפי סברת התוספות נראה ברור שאף אם בעת כתיבת הגט האשה היתה מקודשת, כיון שרוצה להשתמש בגט עבור קידושין אחרים יש חיסרון של דבר שלא בא לעולם, כדאיתא בנדרים דף ל ע"א "הנותן שתי פרוטות לאשה ואמר לה באחת התקדשי לי היום ובאחת התקדשי לי לאחר שאגרשיך" שיש צד שאינה מקודשת, ואפילו לצד שהיא מקודשת אין זה אלא מצד שבידו לגרשה (עיין שם בר"ן) וזה לא שייך בנידון דידן. בביאור סברת הרמב"ם האריכו האחרונים ועיין בספר עין מאיר על הרמב"ם שמבאר שהחיסרון הוא מצד אין ברירה, שאינו יודע אם תתקדש, ולפי זה יש להסתפק בנידון דידן שודאי תתגרש ואינו יודע אם פעם אחת או שתי פעמים. ובשו"ת חתם סופר ח"ג סי' יא מפרש שכיון שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם חשיב שלא לשמה.
טעם המהרי"ט הוא שאחר שגירש בו התבטל הגט. בתחילה תולה המהרי"ט שאלה זו בשתי הגירסאות בגמ' גיטין דף לב ע"ב אם אפשר לבטל גוף הגט, ובהמשך כותב בפשיטות שהגט בטל.

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. כבוד הרבנים שליט"א
    כן מפורש הלכה למעשה בפתחי תשובה אהע"ז סימן קמ"ג סקי"ג בשם שו"ת גליא מסכת ומטעם שדמי לשטר שנמחל שעבודו. ועיין בספר הזכות להרמב"ן מסכת גיטין תחלת פרק ט שכתב גם כן טעם זה. ועיין בתורת גיטין סימן קמ"א סעי' ס בענין ביטול הלשמה מהגט.

  2. גם בשו"ת אורח לחיים פוסל את הגט מטעם שנמחל שעבודו.
    אמנם, עדיין צריכים לטעם שכתבתי שהגט פסול משום שנכתב לפני הקידושין השניים, שהרי אם כל הטעם הוא רק משום שנמחל שעבודו, אם כן לדעת הרמ"א בחו"מ סי' מח סעיף א יועיל אם ימסור את הגט שוב בפני עדי מסירה (ולדעת הש"ך שם סק"ה בפני העדים החתומים עליו דוקא).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל