לתרומות לחץ כאן

התחיל לקרוא קריאת שמע לפני שהגיע סוף הזמן, וגמר אחרי שכבר עבר הזמן האם הוא יצא ידי חובתו

בס"ד

שאלתי לגבי סוף זמן קריאת שמע של שחרית:
אם התחלתי לקרוא קריאת שמע לפני סוף זמן קריאת שמע של שחרית וסיימתי לאחר סוף הזמן?
האם יצאתי לידי חובה?

תשובה

בפשטות מי שלא גמר לקרוא קריאת שמע לפני סוף הזמן, גם אם התחיל בזמן לא יצא ידי חובה. ולכן צריך להשתדל לגמור את קריאת שמע לפני שמגיע סוף הזמן, אמנם אם עומד זמן מועט לפני סוף הזמן, וודאי שחייב להתחיל לקרוא על אף שהוא לא יגמור לפני סוף הזמן (וכפי שיתבאר).

נימוק

מצינו בפוסקים בהלכות תפלה שדנו בנושא, איך הדין אם אדם התחיל להתפלל את התפלה לפני שהגיע סוף הזמן, אבל לא הספיק לגמור את תפלתו עד שהגיע סוף הזמן, האם זה נחשב שהתפלל בזמן או לא, דעת המג"א בסימן פ"ט שצריך לגמור את התפלה לפני סוף הזמן [וכן הכריע המשנה ברורה בסימן פ"ט סק"ה וסימן נ"ח סק"ה סימן ק"י סק"א].

אמנם מצינו בפוסקים שדנו לומר שיוצא ידי חובה ולמדו כן מדברי התוספות במסכת ברכות שהקשה במה שמבואר בגמרא שהכח של בלעם היה שידע לכוון את השעה שהקדוש ברוך הוא כועס, ובאותו רגע שהיה כועס היה מקלל ולכן הקללות שלו היו פועלות, ושואל תוספות מה הוא יכל להספיק לקלל ברגע אחד, ותוספות מתרצים שהוא יכל להתחיל לקלל ברגע כעסו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך הוא היה ממשיך לקלל… ועיין בערוך השולחן סימן ק"י שכתב שמהתירוץ השני של תוספות מבואר שאם מתחילים את התפלה בזמן מסויים, כל התפלה מתייחסת לזמן שהוא התחיל אותה, ולכן אם אדם מתחיל להתפלל לפני שהגיע סוף הזמן גם לא גמר את התפלה עד שכבר הזמן נחשב כאילו התפלל בזמן, ולכן כתב שם הערוך השולחן שמי שנקלע למצב כזה שעדיין לא עבר הזמן צריך להתחיל להתפלל גם אם לא יגמור לפני סוף הזמן, וכן כתב האשל אברהם [בוטשאטש] בסימן פ"ט.

ולפי זה כמו שלעניין תפלה מבואר שיש פוסקים שאומרים שיתחיל להתפלל על אף שלא יגמור לפני סוף הזמן, אם כן פשוט שלגבי קריאת שמע חייב להתחיל לקרוא על אף שלא יגמור בזמן [משום שאין שום בעיה לקרוא קריאת שמע גם אם אינו מחוייב בזה].

זאת ועוד שצריך לדעת שישנם כמה דעות כמה אדם צריך לקרוא כדי לצאת ידי חובה מדאורייתא, יש אומרים שמי שקרא פסוק ראשון יצא ידי חובה מדאורייתא, [עיין בב"י סוף סימן ס"ג שהביא כמה ראשונים שסוברים כן, ועיין ברמ"א סימן מ"ו], ויש אומרים שמי שקורא פרשה ראשונה יוצא ידי חובתו מדאורייתא [דעת רבינו יונה בברכות ט,ב מדפי הרי"ף]. ולכן אם נשאר רק זמן מועט ואינו יכול להספיק לקרוא את כל קריאת שמע לפני שיגיע סוף הזמן, ודאי שצריך להשתדל להספיק ולקרוא לכל הפחות את הפסוק הראשון או הפרשה הראשונה לפני סוף הזמן, ויצא ידי חובת קריאה מדאורייתא לפי חלק מהשיטות, ולכן גם אם אינו יכול לגמור את כל קריאת שמע לפני סוף הזמן, ינסה לומר כמה שיותר לפני שיגיע סוף הזמן.

הצטרף לדיון

תגובה 1

  1. בס"ד
    האם הפרשה השנייה והשלישית גם מהתורה או רק מדרבנן?
    ואכן אני מספיק לומר את הפרשה הראשונה לפני סוף הזמן-האם יצאתי לידי חובה?

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל