לתרומות לחץ כאן

להחזיר כסף מזויף כשההוא יעבירו הלאה

אדם שקיבל עודף מנהג מונית ונתברר לו שהשטר מזויף חזר אל הנהג ואמר לו שיתן לו חדש אמר לו שאין שום בעיה תחזיר לי את השטר המזויף ואתן לך שטר חדש כששאלו מדוע הוא צריך את המזויף אמר לו שהוא מבחינתו מגלגל את השטר הלאה למישהו אחר האם מותר לו להחזיר לו או שעליו להפסיד את הכסף בכבוד רב

תשובה:

שלום רב,

מסתבר שמותר.

מקורות:

בשו"ע חו"מ סי' רכז סעיף יח נפסק שאסור להעביר מטבע מזויפת לאדם שירמה בה אחרים. אמנם, בספר פתחי חושן אונאה פרק יא סוף הערה מו מצדד להקל במקרה זה, כיון שבמקח טעות המטבע עדיין בבעלותו של זה שנתן אותה וגם שאינו רוצה להפסיד. יש להביא מקורות לשתי הסברות, לסברא הראשונה מגמ' בעירובין דף לז ע"ב שמותר לתת לעם הארץ טבל אם זה בבעלותו של עם הארץ, ולסברא השניה יש לציין מה שכתב בשו"ת מנחת שלמה ח"א סוף סי' ז ד"ה ומטעם זה שאין איסור לפני עור במה שאדם עושה במטרה להציל את ממונו.

הצטרף לדיון

4 תגובות

  1. היה צד לומר שיפסיד כסף כדי שלא לעבור על איסור 'לפני עור' לתת לגנב אמצעים לגנוב, ועל כך כתבנו שאדם אינו מחויב לוותר על מה שמגיע לו בדין כדי שהשני לא יעבור על איסור.

  2. חיפשתי את המנחת שלמה שהרב ציין ולא מצאתי. אבל מצאתי במקום אחר במנחת שלמה סימו לה אות ב' – נתינה או מכירת כלי שלא הוטבל לאדם החשוד שלא יטבילנו.. אשמח אם הרב יתקן אותי או יאשר ואולי לא מצאתי את המקום שהרב הזכיר ..ד"ה יתכן שאם נאמר שהאיסור של השתמשות עם כלי הנלקח מנכרי מסתעף רק מחובת מצוה דרמיא אקרקפתא דגברא לטבול את הכלי אפשר דבכגון דא כיון דאיכא למיתלי שיש למקבל עוד כלי כזה וממילא אפשר שימכור כלי זה לאחרים והוא עצמו לא ישתמש בו לסעודה וכן בלוקח וכו' ואשמח אם הרב יוכל להסביר בכמה מילים עממיות מה כותב הרב כאן.. בתודה..

  3. המנחת שלמה נמצא במקום שצוין (ח"א סוף סי' ז ד"ה ומטעם זה) וז"ל: "הגע עצמך באחד שחייב לחברו כסף והלוה הוא רשע ומאיים על המלוה שאם יתבענו יחרף ויגדף, הלא ברור הדבר שאף אם המלוה מכירו ויודעו שיעמד במרדו ורשעו אפי"ה אינו צריך כלל להמנע מלתובעו, כמו שכל תובע מחייב את הנתבע בשבועה אפי' בחנוני על פנקסו שאחד מהם ודאי נשבע על שקר ואפי"ה אין הבעה"ב עובר בלפני עור, וע"כ דבכה"ג שהוא עושה כדין לתבוע מה שמגיע לו אין צריך כלל להתחשב בזה שמכשיל וגורם את חבירו בשבועת שקר אפילו בכה"ג שמכירו וחשוד הוא בעיני התובע על שבועת שקר וצריך לחשוש ע"ז שנפרעין על כך מכל העולם כמבואר בגמ' שבועות ובשו"ע חו"מ סי' פז אפי"ה אינו עובר ממש בלפני עור."

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל