לתרומות לחץ כאן

חילוני שהרים את מתג החשמל המשותף בשבת, האם מותר לאכול מהחמין?

בליל שבת נפל חלק מהחשמל בביתי וע"י כך כבו המזגן והפלטה. מכיון שלוח החשמל שבחוץ משותף לי ולשכני היהודי-חילוני, בא השכן הנ"ל והרים את המתג כי גם אצלו נפל החשמל.
השאלות שלי הן:
א. האם מותר היה לי בבוקר לאכול מהחמין שהוא חם?
ב. האם אפשר היה להזמין גוי של שבת שירים את המפסק, ואם כן איך לרמוז לו?

תשובה:

א. אסור לאכול מן החמין, כאשר התבשיל עדיין חם, אולם מותר לאוכלו לאחר שיצטנן.

ב. אסור לקרוא לגוי שירים את המפסק, וכן אין לרמוז לו על כך, ובפרט שעל ידי כך ידלק האור.

במקרה שלא יקראו לגוי עלול השכן החילוני לעשות המלאכה בעצמו, מדברי כמה מהפוסקים נראה שיש להקל לקרוא לגוי כדי שהחילוני לא יעבור על איסור מלאכה דאורייתא, אולם יהיה אסור ליהנות מהמלאכה שעשה הגוי, דהיינו שאסור לאותו אחד ששומר תורה לקרוא לאור המאור שהדליק הנכרי [בליל שבת] וצריך להוריד את התבשילים מהפלטה לפני שידליק את המתג.

מקורות:

שו"ע או"ח סי' שיח, שישראל העושה מלאכה במזיד אסור ליהנות ממלאכתו בשבת אפילו אנשים אחרים, ורק למוצאי שבת, ולכן כאן שנהנה ממלאכתו שהתבשיל נשאר חם אסור לאוכלו כשהוא חם, אולם התבשיל לא נאסר, כיון שהיה מבושל קודם שבת, ורק החום הוא התוספת שנתווספה [-נשארה] מחמת מלאכת היהודי, ולכן יש להמתין עד שיצטנן.

אמירה לנכרי: מבואר בשו"ע סי' רעו שאסור לומר או לרמוז לגוי שידליק בעבורו את האור, וכן אסור לומר לו לעשות מלאכה גמורה לצורך ישראל ואף לא בדרך רמז, אלא אם כן יש להנכרי עצמו הנאה מזה שמותר לומר לו דרך רמז בלבד, אך כאן לא שייך הדבר, כיון שלא תהיה לו מזה כל הנאה, ולכן אסור לומר לו בין לגבי התבשיל ובין לגבי התאורה.

מעיקר הדין אדם שהולך לעשות עבירה במזיד אין לנו אחריות עליו אם צריכים לעבור משום כך אפילו מלאכה דרבנן כיון ש"אין אומרים לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך", וכמו שפסק השו"ע סי' רנד ס"ו, ורק במקום שיצא מהדת לגמרי הותר לעבור איסור, כמבואר בסי' שו ס"ט, אך מי שכבר יצא מהדת ועל ידי איסורו של חבירו לא יחזור מכך, אין להתיר אפילו איסור דרבנן, ומשום כך אסור להורות לבעלי חנויות שימכרו על ידי נכרי כמו שכתב בשו"ת ציץ אליעזר (מכל מקום כתב בדבר שבצנעה יש מקום לפעמים להתיר כדי למנוע מאיסור וכעי"ז כתב בשו"ת חלקת יעקב (יו"ד סי' נו) ועי' מלכים אמניך (פרק יא הערה יא-יג).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל