לתרומות לחץ כאן

תפילה בבית כנסת שבו נשים עולות לתורה כשאין מקום אחר

האם אסור להתפלל בבית כנסת שבו נשים עולות וקוראות בתורה כשאין בית כנסת אחר

תשובה

בית כנסת שנשים עולות וקוראות בתורה, סביר להניח שהוא בית כנסת של אנשים שרחוקים מדת, ואולי אפילו כופרים בדת, וצריך לחקור טוב מה טיבם של אנשים אילו לפני שדורכים רגל במקום כזה.

אמנם בעיקר השאלה צריך לדעת שכדי שיחשב תפילה בציבור צריך שיהיו שם לכל הפחות עשרה גברים גדולים, ושהחזן יהיה גבר, וביחס לאם מותר לשמוע קריאת התורה מאשה: התשובה היא שצריך לצאת מהבית כנסת בשעת קריאת התורה. (ועיין במקורות בהרחבה).

וברצוני לציין עוד פעם שסביר להניח שבבית כנסת כזה יש עוד כמה וכמה בעיות וכנ"ל, וצריך לחשוב ולברר טוב אם כדי ללכת לשם אפילו כדי להתפלל.

מקורות

בברייתא במסכת מגילה [כג] מבואר שהכל עולים למנין שבעה כולל נשים אבל אמרו חכמים אשה אל תקרא בציבור מפני כבוד הציבור. ועיין ברמב"ם הל' תפלה [יב,יז] שכתב שאשה לא תקרא בתורה מפני כבוד הציבור, ולא העתיק את תחלת דברי הגמ', אמנם השו"ע באו"ח [רפב,ג] העתיק את דברי הגמ' שמעיקר הדין אשה עולה אבל אמרו חכמים וכו',

ויש לעיין בדברי הברייתא והשו"ע שמסקנתם שאשה לא תעלה משום כבוד הציבור א"כ למה כתבו בתחלה שמעיקר הדין עולה, ולכאורה מבואר מזה שבדיעבד כשאין אנשים שיודעים לקרוא אשה עולה לתורה, אמנם מדברי הרמב"ם שלא הביא את הרישא נראה שסובר שאף בדיעבד אינה עולה, ועיין בספר חסדי דוד על התוספתא במגילה פ"ג שכתב שבדיעבד אשה עולה למנין שבעה.

ויש לציין שהרמ"א [שם] כתב שנשים רק מצטרפות להשלים למנין שבעה קרואים אבל רוב העליות צריכים להיות לגברים.

ובעיקר הענין עיין בשו"ת ציץ אליעזר ח"כ סימן ל"ו שמביא בשם הגר"ח פלאג'י בספר יפה ללב שהוסיף עוד שני טעמים למה אשה אינה עולה לתורה, א. משום שחוששים שכולם יסתכלו עליה. ב. מפני שקול באשה ערוה, ומכיון שקריאת התורה קוראים עם טעמי המקרא, יש כאן בעיה של קול באשה ערוה. ולפ"ז אם יקראו את הקריאה בלי טעמים אין בזה חסרון של ערוה. (ועיין שו"ת שבט הלוי ח"ה סי"ד).

ובבית כנסת כזה שלא שומעים לדברי השו"ע ומעלים נשים לתורה גם כשאפשר לעלות גברים, מסתבר שיעלו יותר נשים מגברים שזה אסור לכל הדעות ומסתבר שהן קוראות את הקריאה בטעמי המקרא, ואם כן צריך לצאת מבית הכנסת בשעת הקריאה, ועוד שאפשר שלדעת הרמב"ם אין יוצאים אפילו בדיעבד וכנ"ל, ובפרט שי"א שקריאת התורה אינה חובת יחיד אלא חובת ציבור, והואיל ואין לו ציבור כשר לשמוע קריאת התורה, מכח כל הדברים הנ"ל יש להימנע מלשמוע קריאת התורה מנשים, ובפרט שבבית כנסת כזה סביר להניח שיש עוד כמה וכמה מכשולות שגורמים לכמה וכמה עבירות, ומסמא אינם מדקדקים בעוד כמה וכמה הלכות שמעכבים בקריאה.

הצטרף לדיון

2 תגובות

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל