לתרומות לחץ כאן

הלכות ראש השנה

כתב השו"ע נוהגים להתענות ערב ראש השנה (השנה ביום רביעי) והטעם כדי להיכנס לימים קדושים ונוראים אלו מתוך תשובה והכנעה, טעם נוסף משום שערב ראש השנה הוא היום האחרון של השנה וקבל חז"ל שכל העושה תשובה יום אחד בשנה נחשב לו כאילו שב בתשובה כל השנה ויום זה מעלתו גדולה שאפשר לתקן בו את כל השנה אם שב בתשובה שלימה. ולכן ביום זה ראוי להשכים מוקדם לאמירת סליחות ולאמרם מתוך כוונה והכנעת הלב.

כתב בספר חיי אדם ישיב כל אדם על ליבו לשוב כל ליבו ומכל שכן מעבירות שבין אדם לחבירו ולא ימתין עד ערב יום הכפורים לבקש מחילה מחבירו אלא יקדים למצוה זו. ובערב ראש השנה יעסוק כל היום בתורה ומצוות ולא יסיח דעתו כל היום מתשובה.

מי שרוצה לשתות לפני עלות השחר כדי שיקל עליו להתענות יכול לקום ולשתות קודם עלות השחר תה או קפה אך קודם שיישן יעשה תנאי שאינו מקבל עליו התענית ויוכל לשתות לפני עלות השחר.

מי שקשה עליו להתענות בערב ראש השנה עד כניסת החג יתענה עד חצי שעה לאחר חצות ויתפלל אז תפילת מנחה ובזה גם נחשב קצת שהתענה.

אין אומרים וידוי ונפילת אפים בערב ראש השנה בתפילת שחרית ומנחה, אבל בסליחות שאומרים לפני עלות השחר אומרים,

כתב בספר ליקוטי דינים שבערב ראש השנה עושים התרת נדירם, והטעם כדי להינצל מעונש נדרים. וראוי לכל אדם ללמוד הלכות נדרים כי יש הרבה נדרים שאי אפשר להתיר אותם וממילא נכשלים בהם. ולצערנו הרבה נכשלים בעוון נדרים ושובעות בדורנו הן בזה שנודרים ונשבעים על דברי שטות והבל והן שעוברים על נדרים ועוון הנדרים חמור הוא מאד. וצריך להבין מה שאומר בזמן התרת נדרים שאין זו תפילה ובקשה אלא התרה על נדריו. ומכאן חובה קדושה על רבני הקהילות לבאר ולעורר את הקהל בעניין זה.

מסתפרים בערב ראש השנה לכבוד החג וכתב הטור שולחן ערוך שהטעם להראות שאנו בטוחים בהשם יתברך שיוציא לצדק משפטינו. וטוב להסתפר קודם חצות היום. וכן יקצוץ ציפורניו בערב ראש השנה.

לא ילבש בראש השנה בגדים מפוארים כשאר החגים כדי שיהא פחד ואימת הדין עליו אלא ילבש בגדים נאים. וכתב בספר מטה משה שהמדקדקים נוהגים ללבוש קיטל שהוא לבוש לבן ולבוש מתים כדי לעורר ליבו של האדם. וכן נהגו בעיר הקודש בוכרה. וכתב הב"ח טעם נוסף שבגדים לבנים מסמלים את עניין הסליחה על פי הפסוק אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו.

נהגו לטבול בערב ראש השנה במקווה טהרה כדי להיטהר מהטומאה שטהרת הגוף מביאה לידי קדושת הנפש. וכתב בספר סדר היום שגם מי שאין דרכו לטבול כל השנה ביום הזה הנורא צריך טבול כדי להשליך מעליו כל הטומאות וכל המחשבות זרות שנדברו במשך השנה ובכל חג חייב אדם לטהר את עצמו קל וחומר שצריך אדם לחפש אחר הטהרה והקדושה כאשר מתייצב לדין לפני אלוקיו.

לכתחילה יטבול לאחר חצות היום או משעה ואילך לפי חצות.

וכתב בספר בן איש חי שיטבול חמש טבילות (עיין שם סדר הטבילות ובספר כף החיים כתב שיטבול שמונה טבילות וכל אחד יעשה כמנהגו

כתב בספר סגולת ישראל בשם מהר"א מזידיטשוב זי"ע שיקנה כל אחד סכין חדשה בערב ראש השנה וישחינה ודבר זה סגולה לפרנסה לכל השנה, כמו"כ מסופר שהרבי מלובלין היה מחלק למקורביו סכינים בערב ראש השנה לסגולה על הפרנסה והוא ע"פ הפסוק "פותח את ידיך" סופי תיבות של פסוק זה הוא שם קדוש ח-ת-ך שהוא מלאך הממונה על הפרנסה וחותך חיים לכל חי.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל