לתרומות לחץ כאן

איסור אכילת בשר ממתי – והאם מותר לאכול אפרוחים בימים אלו

הרב דניאל חיימוב

ראש בית מדרש גבוה להוראה "קהלת יצחק"

ורב ומו"צ קהילת תפארת ישראל ר"ג


שח לי אבי הגאון הצדיק ר' יעקב חיימוב כי בעיר בוכרה היו שנהגו איסור באכילת בשר מר"ח אב וראש חודש בכלל ויש שנהגו לאכל בר"ח ורק מב' אב נהגו באיסור זה, והיו שף יחידים שנזהרו לא לאכול בשר מי"ז תמוז. ובעיר כטריג'י היו מראשי הקהל שהורו שאף שבימים אלו מר"ח אב אסורים באכילת בשר אך אכילת אפרוחים מותרת, ונראה לבאר הענין.

כתב שבלי הלקט (סי' רסג') בשם ר' סעדיה גאון שמיז' תמוז עד תשעה באב לא אוכלים בשר ולא שותים יין ומקור דבריו בספר דניאל (פרק י' פסוקים ב', ג') וכן הביא הגהות מימוניות. והביא הטור דבריהם בסי' תקנא' והוסיף שם שמנג אשכנז היחידים נמנעים מבשר ויין מיז' בתמוז ואילך ומר"ח ואילך נמנעים כולם מבשר ויין, וןביאר הפרישה שם טעמו משום שבטל התמיד ונסוך היין.

השו"ע בסימן תקנא' בעיף ט' הביא שלוש דיעות בענין זה שיש נוהגים שלא בשר בשבוע שחל בו (דעת הרמב"ם) ויש מוסיפים מר"ח עד התענית  (דעת הרמב"ן, הרשב"א בתשובה הבל בו ועוד) ויש שמוסיפים מיז' בתמוז, ואמנם דעת הרבה פוסקים שאיסור אכילת בשר הוא מר"ח (מנהגי מהרי"ל, שער הכוונות ועוד) ושכן דעת השו"ע כמובא בח"א ובדה"ח וכן פסק המשנ"ב וכן מנהג האשכנזים. ובסדרהיום כתב שבר"ח אב נסתלק אהרן הכהן ולכן יש להמנע מאכילת בשר.

אבל מנהג הספרדים לאכול בשר בר"ח אב ורק מליל ב' אב נהגו לאסור כמו שכתבו השכנה"ג, והחיד"א במוכה באצבע (אות רל"ג) ורבנו יוסף חיים בבא"ח (דברים ט"ו) וכף החים ומועד לכל חי ועוד.

ונראה להלכה שכאן בארה"ק יכולים בני עדתנו הק' העדה הבוכרית להקל לאכול בשר בר"ח אב ולנהוג באיסור זה מליל ב' אב ואילך עד עשירי באב. והטעם שהרי לא ברור שמנהגם לאסור בזה שהרי יש שנהגו לאכול בר"ח וכמו שהבאנו לעיל ועוד שהמנהג בארץ הקודש להקל בזה. ואף שבספר ליקוטי דינים נראה שכתב להחמיר באכילת בשר מר"ח אבל העיקר כמו שכצבנו לעיל. ומה שהתירו אכילת אפרוחים בימים אלו אחר העיון לא מצאתי שום שורש ועיקר לזה בספרי הפוסקים (ואף שבדברי הב"י בסימן זה היה נראה לדייק לקיים מנהג זה אבל אין נכון לדייק כך ואכמ"ל) ולכן נראה ודאי שאין להתיר אכילת אפרוחים בימים אלו כלל.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *