מטפלת הוליסטית וחיזוי העתיד

יש לי קשר עם מטפלת הוליסטית המאבחנת ע"י מטוטלת. המטוטלת רגישה לתנועתיות של השדה האלקטרומגנטי של המטופל וכך מאבחנים איזה מזון אן טיפול מתאימים לו וכו', הבנתי שאין עם זה בעיה מבחינה יהודית מאחר ושיטה זו מופיעה במדריך החרדי לרפואה משלימה שיצא בהסכמת רבנים.

לאחרונה התייעצתי עימה לגבי זרוז לידה טבעי מאחר ועברתי את השבוע ה-42 וניסיתי שיטות שונות לזרוז טבעי שיצרו צירים מאד חזקים אך ללא פתיחה. היא טענה שאין מה לזרז מאחר והלידה אמורה להתרחש בעוד שבוע ונקבה בתאריך מדויק. האם מבחינה יהודית מותר להאמין לזה.

תשובה:

כל דבר שענינו "גילוי עתידות" אין לו מקום ביהדות, הדברים לפעמים מגיעים מכוחות שאינם כוחות הקדושה, ועלולים להזיק לשואל ולנשאל, משום כך שומר נפשו ירחק מהם.

עצם השימוש במטוטלת נתון במחלוקת בין הרבנים, והדברים אינם פשוטים, ומה שהתירו המתירים הוא רק באופן של ידיעת מחלה וכד', שהינה קצת דרך טבעית, אולם ידיעת העתיד אינה נכללת בהיתר הרבנים, ואסור בכל אופן.

בכל מקרה אמרו חכמים על כך: "ההולך בתום ובוטח בה', חסד יסובבנו".

מקורות:

השימוש במטוטלת אף כאשר אין בזה חיזוי עתידות נחלקו בה פוסקי הזמן, ואולם כאשר יש בזה חיזו עתידות יתכן ויש בה משום מעונן וקוסם שכן ענין קוסם היינו חיזוי העתיד [ראה כך בעמק הנצי"ב על דברי הספרי (עמ' קצח) שכתב שהמילה קוסם סובלת שני פירושים והראשון שבהם הוא לשון אומר עתידות ע"ש], וכן מפורש כמעט בלשון הרמב"ן על הפסוק של עונן וקוסם, ועל כך כתב הרמב"ם (הלכות יסודי התורה פרק י ה"ג) "והלא המעוננים והקוסמים אומרים מה שעתיד להיות ומה הפרש יש בין הנביא ובינם אלא שהמעוננים והקוסמים וכיוצא בהן מקצת דבריהם מתקיימין ומקצתן אין מתקיימין כענין שנאמר יעמדו וכו' ואפשר שלא יתקיים מדבריהם כלום אלא יטעו בכל כענין שנאמר מפר אותות בדים וקוסמים יהולל אבל הנביא כל דבריו קיימין וכו' כלומר שדברי הקוסמים והחלומות כתבן שנתערב בו מעט בר ודבר ה' כבר שאין בו תבן כלל ובדבר הזה הכתוב הבטיח ואמר שאותן הדברים שמודיעין המעוננים והקוסמים לאומות ומכזבין הנביא יודיע לכם דברי אמת ואין אתם צריכין למעונן וקוסם וכיוצא בו" [ובאחרונים דברו אם סותר מה שכתב (בהל' ע"ז פי"א הט"ז) שאין בדברי הקוסמים כלום רק אחיזת עיניים או שיש בהם קצת אמת לפעמים ואין כאן מקומו].

בנושא זה ראה בארוכה בקובץ אור ישראל (מונסי, קובץ לח עמ' יד ואילך) בדברי הרבנים הכותבים שם, ושם הביאו שאף המתירים לא התירו רק באופן של ידיעת ההווה או ידיעת המחלה אך לא חיזוי העתיד, וראה עוד בארוכה בזה בספר ים החכמה (להגה"צ רי"מ מורגנשטרן, ער"ה תשסו, עמ' מח ואילך) שהביא בזה דעות המתירים והאוסרים, ושלדעתו יש בזה איסור, ואפילו בידיעת טבע האדם, וכ"ש בידיעת העתיד, ובקובץ בית אהרן וישראל (קובץ קלא סיון תשסז) מאמר הרה"ג רי"מ מוזסון (עמ' סה ובעיקר בעמ' ע ואילך) שיש בזה חשש איסור תורה ובוודאי יש בזה משום חשש דרכי האמורי, ושם כתב "והאמת ניתן להאמר שאני הגבר ראה עני שהמטפלים בשיטות כאלו לקויים בדמיונות".

הצטרף לדיון

2 תגובות

  1. ב"ה

    אף רב בעל סמכות והבנה בעניין הזה לא כתב באף מקום על איסור חיזוי גורלות. הפוך הוא: יש הרבה שכתבו שאם ה' נתן היכולת הזו לאנשים מסוימים יש היתר, ויש הרבה הסברים לכך (צדקתם, דבקותם ב ה', הגלגול שלהם וכו') אבל כאן לא המקום להרחיב. מלבד זה הסמכות לנושאים רוחנים הוא האריז"ל והוא כתב על הדברים באריכות. גם לגבי קבלה מעשית ,שזה כבר עניין יותר בעייתי ושנוי במחלוקת, אפילו תלמידי הגר"ע, והחיד"א עצמו, ורבנים אחרים צדיקים גדולים עסקו בזה. ושלא תגיד כי הם היו במדרגה אחרת כי אין ביכולתכם לקבוע מי נמצא באיזו מדרגה בדור הזה או אחר, ולהסיר כל ספק, לימוד תודה לא קובע המדרגה הרוחנית של אדם. מה כן בעייתי הוא החיזוי העתיד דרך שימוש בכלים חיצונים כגון כלפי "טארוט" וכו', שיש בזה חשש לדרכי האמורי.

  2. אינני מכיר שום יהודי תלמיד חכם בכל הדורות שעסק בחיזוי עתידות, אייני מכיר כח לא היה!!!! יש שהיו נביאים או בעלי רוח הקודש [לא בדורות האחרונים] והם ידעו דברים שאחרים לא ידעו, אבל לא מעבר לכך. גם גורל הגר"א וכדומה אינו חיזוי עתידות אלא מסירת ההחלטה בידי שמים.
    אגב מה שאתה אומר שלא אוכל לומר שהחיד"א היה במדרגה אחרת וכו', הוא מגוחך למי שמעט מכיר את עוצם גדולתו ואת ירידת הדורות…

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל