פדיון כפרות עכשיו

פרשת בהר – "במידה שאדם מודד מודדים לו"

"ועשיתם את חקתי ואת משפטי תשמרו…וישבתם על הארץ לבטח. ונתנה הארץ פריה ואכלתם לשבע… וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף… וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית ועשת… התבואה לשלש השנים" (ויקרא כ"ה, י"ח-כ"א)

ואכלתם לשבע, אף בתוך המעים תהא בו ברכה (רש"י)

ואכלתם לשבע, שיהיו הפירות רבי מזון כענין שהיה בעומר שהיה מספיק לגדול כמו לקטן…אוכל קמעא ומתברך במעיו ויספיקו פירות הששית גם לשביעית…וכי תאמרו מה נאכל-כאשר יסופק זה אצלכם, ולא תבטחו שיהיה המעט מספיק באיכותו. ועשת את התבואה-באופן שתשבע עין מראות ותראו שיספיק הכמות. (ספורנו)

לשון התורה אומרת דרשני, מדוע תולה התורה את הברכה בשנה הששית באמירתם של שומרי השמיטה "מה נאכל בשנה השביעית", והלא ברגע שיראו את הברכה בששית כבר לא יצטרכו לשאול מה נאכל בשביעית?

מבאר הגה"צ ר' אליהו לפיאן זצ"ל (בספר לב אליהו) ע"פ פירושו של הספורנו שביאור הפסוקים, כך הוא: אם תבטחו בקב"ה ולא תשאלו מה נאכל בשנה השביעית, אז תתברכו בברכת "ונתנה הארץ פריה" דהיינו שהארץ תוציא פירות כרגיל כבכל שנה, אולם ברכה עצומה תשרה בהם ואותה תבואה תתברך במעיכם עד שתאכלו קמעא ויהא זה לשובע. כך שלא תצטרכו לעמול בשנה השישית יותר משאר השנים ותוכלו לעסוק בתורה יותר כשתנוחו מעבודת הארץ.

אבל אם תסתפקו ותאמרו "מה נאכל בשנה השביעית", אז "ועשת התבואה לשלש השנים", כלומר, מפאת חוסר הביטחון בהשי"ת, תהיה הברכה כבר בכמות התבואה ולא באיכותה, וממילא תצטרכו לקצור בשנה אחת כמות מרובה של שלש שנים ואז תהיו טרודים באיסוף התבואה הרבה, אחסונה והוצאות טירחתה, וכך גם תצטרכו לבטל זמנים רבים ויקרים מלימוד התורה הקדושה. וכל זאת יגיעכם מחמת חוסר ביטחונכם ואמירתכם "מה נאכל בשנה השביעית הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו" לכן תקבלו תבואה רבה ותצטרכו להיות טרודים באיסופה.

ומסיים שם בלב אליהו: "ואכן כך היא הנהגת שמים בעולם לאו דוקא בשביעית, אלא בכל יום ויום ובכל אדם, כמה שהוא בוטח בהשי"ת, כן הקב"ה מתנהג עמו. וכדברי חז"ל על הפסוק בתהילים "ה' צילך על יד ימינך" כצל המראה את דמות האדם עצמו, כך הנהגת שמים עם האדם היא לפי גודל בטחונו. ואם האדם שלם בביטחונו בהשי"ת ומגביה את עצמו למעלה מטבעי בני אדם בעולם, הקב"ה מודד לו מידה כנגד מידתו ומנהיגו בבחינת אוכל קמעא ומתברך במעיו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *