לתרומות לחץ כאן

חיוב בירור כשמסתמכים על הרוב בממון

לכבוד הרבנים שליט"א
ראיתי באתר שאלה על ענין רוב במקום שאפשר לברר. ושלחתי את תגובתי. וראיתי שהיא התפרסמה. אמנם אשמח לשמוע אם הרבנים שליט"א מסכימים עם הנאמר שם.
תשובה:
שלום רב,
את הקושיא ברש"ש לא מצאתי, אבל התוספות בב"ב דף כג ע"ב והט"ז בחו"מ סי' רנט סעיף ג כותבים כן לענין שצריך להכריז על אבידה במקום שרובו עכו"ם כשאין טעם ייאוש כיון שאפשר לברר. ובספר דברי משפט שם כתב שמהתוספות בב"מ מוכח שלא כהט"ז ואת ראייתו מהתוספות בב"ב ניתן ליישב שרק רבנן סוברים כן אבל ר' שמעון בן אלעזר חולק. אבל מביא הוכחה מפסקי הרא"ש ב"מ פ"ב סי' ט כדעת הט"ז.
ובפשטות אפשר לומר שאף התוספות בב"מ מודים שאין סומכים על הרוב במקום שאפשר לברר, אלא שסוברים שהכרזה אינה בירור קל, או מהטעם שכתב בשיטה מקובצת ב"מ דף כד ע"ב ד"ה ויניח שאם יכריז יש לחוש שיבוא גוי וייקח ממנו באלמות, עיין שם.
שוב מצאתי בשו"ת חתם סופר יו"ד שכתב שאין הולכים בממון אחר הרוב במקום שאפשר לברר, ואפילו הסוברים בספק איסור שאין חיוב לברר מודים בממון, שממון חמור מאיסור לענין זה. עיין שם ומשמע שם שאף התוספות בב"מ שם סובר שיש להכריז ולא להסתמך על הרוב. עיין שם מה שמיישב בדברי התוספות שם ד"ה מאן שמעת.
אני מודה להרב המעיר שהאיר עינינו.

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל