תרומות – לחץ כאן

איסור 'עני המהפך' בשדכנים

בס"ד
לכבוד מע"כ הרבנים שליט"א
אם דין עני המהפך נוהג רק בנוגע לממונות או אף בעניני כבוד כגון מי שרוצה להציע שידוך שלא ע"מ לקבל שכר ולכל היותר יהיה לו סיפוק נפשי או פרסומת מזה ואחר רוצה להקדימו בידעו שהראשון לא יקבל שכר בין כה.
בברכת כט"ס

תשובה:

שלום רב,
בעצם השאלה אם יש איסור 'עני המהפך' בדבר שאינו של ממון, נראה שיש איסור, שהרי הרבה פוסקים סוברים שיש איסור 'עני המהפך' אם משתדכים עם משודכת לאחר, אף שאין כאן גזל ממון. ואף המהרש"ל שסובר שאין איסור, אינו אלא מצד מצוות פריה ורביה. עיין עלון המשפט גליון 12 עמוד ה.
מכל מקום בנידון זה נראה שאין איסור.
לדעת ר"ת שאין איסור במציאה, פשוט שאין איסור, שהרי אינו יכול להשיג את זה במקום אחר. גם לדעת רש"י הרי צריך שיהיה ודאי שהדבר ייגמר, וכמו שכתב הפרישה בסי' רלז סק"א, ולפי הרמ"א צריך אף פיסוק דמים. ובנידון זה, ממה נפשך אם השדכן הראשון כבר הציע לצדדים וסיכם הכל ונראה שהשידוך הולך להיגמר, הרי פשוט שהראשון הוא השדכן, אם השני יקרא לעצמו שדכן וייטול את הכבוד של הראשון, לכאורה יעבור על איסור יותר חמור שמתהדר בכבוד של הראשון. ועיין במגן אברהם סי' קנו שהאומר דבר שלא בשם אומרו עובר בל"ת, ולכאורה מקורו בילקוט שמעוני משלי רמז תתקס "אמר רבי שמעון בן יוחאי… כל שאינו אומר דבר בשם אומרו עובר בלאו שנאמר אל תגזל דל כי דל הוא". ואם עדיין אין ידוע אם השידוך ייגמר לא שייך כלל איסור 'עני המהפך'. וכן אם המשודכים אינם רוצים שהראשון יגמור את השידוך, כיון שמתביישים בכך, אין איסור, וכמו שכתב בשו"ת אבני נזר חו"מ סי' יז שהאיסור הוא על הקונה ולא על המוכר. אבל הערוך השולחן באבן העזר סי' נ סעיף מב כותב שיש איסור חמור להכניס שדכן אחר וגרע מ'עני המהפך', ואולי אם המחותנים מתביישים אין איסור.
בנוסף לכך ייתכן שלדעת המהרש"ל שאין איסור בשידוכין, כיון שיש מצוות פריה ורביה, אף על השדכנים אין איסור, שגם לשדך הוא מצווה. אבל הערוך השולחן שם ודאי אוסר.

Leave a comment

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל