לתרומות לחץ כאן

אכילת בשר עם גבינה פרווה

למה דורנו מקילים בהלכות מראית עין ומתירים לאכול בורגר (hamburger) עם גבינה פרווה?

זה נראה בדיוק כמו בשר וחלב ואני יודע שחלב משוקד עם בשר אנו צריכים לשים שקדים ע"י החלב?

תודה

תשובה:

במקום שיש הרבה גבינה פרוה, וזה דבר מצוי ורגיל, דעת רבים מהפוסקים שאין צריך להניח דבר להיכר, אם כי ודאי עדיף לכתחילה להניח את הניר של הגבינה על השולחן, להיכר שזה גבינה סינטטית.

נוסף על כך דעת כמה מהפוסקים שכאשר אוכלים דבר זה בבית ולא בפרהסיא אין בעיה אם זה בשר עוף עם שקדים, ואם מדובר בבורגר העשוי מעוף או הודו ואוכל בבית אין בזה בעיה, אך אם אוכלים זאת במסעדה שעוברים שם רבים, אזי עדיף להניח את הניר של העטיפה על השולחן.

בכל מקרה במקום שיש שם השגחה כדאי להעיר את תשומת לב המשגיח או הרב שנותן את ההשגחה על דבר זה.

מקורות:

ראה שו"ת פאת השדה (לר"ב אקפלד אב"ד טשוס הוצאת מכון י-ם יו"ד סי' לו) שכתב שבמקרה שהדבר מצוי אין בזה משום מראית עין [ומשום כך מותר לבשל בשר עם יין אדום וכמו שכתב הכריתי ופלתי (סי' פז סק"ז) לא חוששים שמא דם הוא כיון שיין מצוי], וכ"כ בשו"ת יביע אומר (ח"ו יו"ד סי' ח) כתב להתיר לשתות חלב סינטטי לאחר סעודה בשרית, ושם האריך בזה וכתב שבזה אחר זה אין בעיה אולם בבת אחת יש להחמיר אם כי שבדבר שרבים מכירים ויודעים יש מקום להקל וכ"כ בשו"ת משנה הלכות (ח"ה סי' צו), וכעין זה כתב בשו"ת שבט הלוי (ח"ט סי' קנז), ואולם נראה שדעת היביע אומר שבמקרה שזה בבת אחת יש לכתחילה להחמיר לעשות היכר.

וכאשר אוכלים רק בבית מבואר בפוסקים שבמקום שאין זה בבישול יחד או כשזה בשר עוף עם חלב מותר גם בלי היכר  כיון שאף אם זה יהיה ממש חלב אין בזה איסור תורה שבשר עוף בחלב דרבנן וכן בשר בהמה שלא דרך בישול הוא רק מדרבנן, ולא גזרו משום מראית עין בחדרי חדרים רק באיסור תורה, ולא באיסור דרבנן שאסרו רק בפרהסיא, וכ"כ ביד אברהם והפתחי תשובה (סי' פז סק"י שכן האריך בזה בספרו נחלת צבי), והובא בדרכי תשובה (סי' פז ס"ק מז) ואם כי הביא שם בדרכ"ת שיש שתמהו על כך, עי' בלבוש (או"ח סי' שלו ס"ט) ובב"ח (יו"ד סי' סו אות ט וסי' רחצ והובא גם בחי' רעק"א על הש"ך סי' רחצ סק"ב), וט"ז (או"ח סי' שא ס"ק כח וסי' שלו סק"ט) שכתבו במפורש כן שרק בנראה שעובר על איסור תורה יש איסור מראית עין בחדרי חדרים אבל בנראה כאיסור דרבנן לא גזרו, [ויל"ע בכוונת הפמ"ג (סי' סו שפ"ד ס"ק טז) שהביא דברי הב"ח וכתב שבמקום שיש איסור אכילה לא שייך דבר זה כיון שהוא חתיכה דאיסורא, ונראה שמדבר על הב"ח שכתב כן לגבי בשר עוף עם שקדים, ולא הבנתי דבריו מה שייך בזה חתיכא דאיסורא כיון שכל איסורו רק משום מראית עין וצ"ע] וכ"כ בזר  השלחן (סי' פז ס"ק יד בציונים ס"ק לז) שהוכיח שכן דעת המגן אברהם (סי' שא ס"ק נו) והמשנה ברורה (סי' שא ס"ק קסה, וסי' תקנא ס"ק מד).

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל