לתרומות לחץ כאן

שטר סילוק מנכסי אשתו

נוסח ודיני שטר סילוק מנכסי אשתו

זכרון עדות שהיתה בפנינו עדים חתומים מטה ב__________ בשבת___________ לחדש________ שנת ________  לבריאת עולם למנין שאנו מנין בעיר ___________ איך שבא לפנינו ר' _________ ואמר לנו הוו עלי עדים כשרים ונאמנים וקנו ממני בקנין גמור אגב סודר ותנו ליד אשתי מרת ___________________ להיות בידה וביד באי כחה ויורשיה אחריה לעדות ולזכות ולראיה. מחמת שרציתי מרצון נפשי הטוב שלא באונס והכרח כלל כי אם בלב שלם ונפש חפצה ודעת שלימה מיושבת. והנני מודה בפניכם היום כמודה בבית דין חשוב וראוי דלא בהשטאה ודלא בהשבעה ודלא בהשנאה ודלא למהדר ביה מיומא דנן ולעלם. איך שמעכשיו סלקתי את עצמי ואת יורשי אחרי סילוק גמור בכל אופן המועיל ככל תיקון חז"ל מכל נכסי אשתי ________________ הנ"ל, הן מטלטלין הן מעות מזומנים, כסף ושוה כסף, טמון וגלוי, ידועים ושאינם ידועים, ראוי ומוחזק, על כולם מחלתי מחילה גמורה וסילקתי את עצמי ויורשי אחרי סילוק גמור מהם ומפירותיהן ומפירי פירותיהן מעתה ועד עולם בין בחיים בין במות. רק יורשיה ויוצאי חלציה או הבאים מכחה הם יורשים ולא אני. מעתה יש כח ורשות למרת _________________ הנ"ל בנכסים הנ"ל להנחיל ולהוריש וליתן במתנה ולמכרם למי שתרצה בלתי ידיעתי ורצוני. ואין לי וליורשי עליהם לא דין ולא דברים לא בהן ולא בפירותיהן ולא בפירי פירותיהן עד עולם. וליתר שאת ויפוי כח של אשתי מרת _______________ הנ"ל ויורשיה אחריה קיבל עליו ר' _______________ הנ"ל בחרם חמור ובקנין סודר ובשבועה דאוריתא שלא יטעון ויערער אחרי הנכסים הנ"ל שיש לה לא בראוי ולא במוחזק, ושלא לזכות בהם בשום צד זכייה בעולם לא הוא ולא יורשיו, לא בהן ולא בפירותיהן ולא בפירי פירותיהן עד עולם. וקנינא מר' ___________________ הנ"ל לאשתו __________________ הנ"ל על כל מה דכתיב ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה.

ועוד אמר לנו ר' ______________ הנ"ל, הנני מודה בפניכם היום כמודה בבית דין חשוב וראוי דלא בהשטאה ודלא בהשבעה ודלא למהדר ביה מיומא דנן ולעלם, איך שהתחייבתי באופן המועיל ביותר כפי תקנת חז"ל להחזיר ליורשי אשתי __________________ הנ"ל את כל מה שאירש ממנה אם תמות בחיי.

ועוד אמר לנו ר' ______________ הנ"ל, הנני מודה בפניכם היום כמודה בבית דין חשוב וראוי דלא בהשטאה ודלא בהשבעה ודלא למהדר ביה מיומא דנן ולעלם, איך שהתחייבתי לאשתי ______________ הנ"ל באופן המועיל ביותר כפי תקנת חז"ל שאתן לה ואסלק ידי לגמרי באופן המועיל מכל נכסים שיפלו לאשתי ___________________ הנ"ל או יגיעו לידה באיזה אופן שהוא בעתיד, שיהיה כח ורשות למרת ______________ הנ"ל להשתמש בנכסים שיפלו לה וליתן במתנה ולמכרם למי שתרצה בלתי ידיעתי ורצוני. ולא יהיה לי וליורשי עליהם לא דין ולא דברים לא בהן ולא בפירותיהן ולא בפירי פירותיהן עד עולם.

וקנינא מר' _____________ הנ"ל לאשתו _______________ הנ"ל על כל מה דכתיב ומפורש לעיל במנא דכשר למקניא ביה.

והכל שריר וקים

________________________ עד

__________________________ עד

בעיות

1] שיטת המחבר (ריש סי' צ"ב) וכן פי' בב"י, דמהני הסילוק רק לענין אם מכרה ונתנה קיים אבל לא לענין פירות. (ואף שהכ"מ דייק מה"ה דמועיל גם לענין פירות, מ"מ בט"ז ס"ק ב' ובחזו"א סי' ע"ז ס"ק י"ד מבואר דמודה ה"ה להב"י).

ומ"מ אם כתב גם מפירותיהן כו' עד עולם, מבאור בשו"ע דמהני:

שו"ע אבן העזר סימן צב

(ח) התנה עמה אחר נישואין (בקנין – ח"מ וב"ש) שלא יהיו לו דין ודברים בנכסיה ולא בפירי פירותיה עד עולם בחייה ובמותה ה"ז אינו אוכל פירות כלל אבל אם מתה יירשנה:

ואף לתוס' וב"ש (ס"ק א') לכתחילה אסור לה למכור, מ"מ אם כתב לה להדיא מועיל גם לזה

2] להסתלק מירושה אחרי נישואין, מבואר בחת"ס (אהע"ז ח"ב סי' קנ"ח) דלא מהני ודלא כנחלת שבעה, וכן להדיא בשו"ע:

שו"ע אבן העזר סימן צב

(ז) התנה עמה שלא יירשנה ה"ז לא יירשנה אבל אוכל פירות בחייה וכן אם התנה עמה שאם מתה בלא בנים יחזרו הנכסים לבית אביה הכל קיים בד"א שהתנה עמה קודם שתנשא בעודה ארוסה או בכותב לה בכתובתה בשעת כניסה אבל אם התנה עמה אחר שנשאה תנאו בטל וירשנה:

פתרון:

רמ"א (שם):

והא דלא מהני תנאי לאחר שנשאת דוקא שאמר שלא יירשנה מ"מ אם מחייב עצמו להחזיר ליורשיה מה שיורש ממנה צריך לקיים (הר"ן ריש הכותב בשם הרמב"ן וריב"ש סי' צ"ד וק"ב):

3] דשלב"ל: דברים שתירש מאבא או שיבואו לרשותה; לא מועיל קנין בדשלב"ל וא"א להסתלק אחרי נישואין

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *