לתרומות לחץ כאן

הסכם שותפות בהשקעה

בס"ד

הסכם שותפות

בין מר_________________ להלן צד א'

לבין מר_________________ להלן צד ב'

א.      הואיל והצדדים מעוניינים להשתתף שוה בשוה בהשקעת נדל"ן.

ב.      והואיל ומימון ההשקעה בחלקו תבוצע ע"י לקיחת משכנתא מהבנק, שיכוסה ע"י ההכנסה החודשית מהרווחים.

ג.       והואיל ויתכן והרכישה תתבצע רק על שם  אחד מהצדדים כפי צורך הענין.

לכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלהלן:

  1. חת"י דלמטה תעיד עלינו בהודאה גמורה באופן המועיל ביותר איך שהדירה שברחוב _____________________, המסומן בגוש________ חלקה __________, ע"פ החוזה מהמוכר _____________ ביום _________________, נקנה על ידינו שוה בשוה.
  2. על אף שכאמור שלצורך הענין נרשם הנכס על שם אחד מהצדדים בלבד, מ"מ שני הצדדים שותפים מלאים ושווים לכל עניין וזכות וכו' הנוגע לנכס זה, ואין לשום א' מהצדדים שום זכות החלטה וכיו"ב על נכס הנ"ל יותר מצד השני.
  3. מטרת ההשקעה היא לצורך רווחי, דהיינו השכרת הנכס, תוך ניצול חלק מהריווח באופן מיידי לצורך כיסוי המשכנתא בכל חודש.
  4. היטל ההוצאות הן שוה בשוה על הצדדים.
  5. כל הנ"ל מחייב גם באי כוחם של הצדדים.

וכ"ז נעשה בקנין אג"ס באופן המועיל ביותר כתקנת חז"ל, ובתנאי ב"ג וב"ר כחומר כל התנאים שתקנו חז"ל, בבד"ח באופן שאין בו אסמכתא ודלא כטופסי דשטרי.

כל לשון ספק יתפרש לטובת בעל השטר.

ובאנו אנו הצדדים בחת"י על כל הנ"ל, וחת"י תהווה הודאה גמורה באופן המעיל ביותר להנ"ל.

צד א' ________________________                      צד ב'_________________________

וליתר תוקף נעשה הסכם זה בפנינו העדים ח"מ.

נאם __________________

נאם __________________

נ.ב. רצוי להוסיף שורה זו לפני החתימות : שבמידה ויהיו סכסוכים או חילוקי דעות בין הצדדים הוסכם כי _______________ ישמש כבורר מוסכם ובמידה ויבצר ממנו לדון נפנה ל_________________

הצטרף לדיון

תגובה 1

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *