האם העלאת המסים על קידוחי גז ונפט מותרת 3

הנידון:הבעיה המוסרית החמורה במסקנות ששינסקי בביטול רטרואקטיבי של התקנות על תגליות עבר
כבוד בית הדין הגבוה להלכה
בשם כבוד הרב עובדיה יוסף נכתב וצוטט :
בגמרא במסכת תענית (ז:) אמר רבי אמי, אין הגשמים נעצרים אלא בעוון גזל, ושואלת הגמרא מאי תקנתיה? דהיינו מה התקנה לענין זה, ומשיבה הגמרא, ירבה בתפילה, ומרן הרב עובדיה יוסף שליט"א הביא, שבספר גבורות ארי (להגאון רבי אריה לייב ז"ל אב בית הדין במיץ לפני כמאתיים שנה) כתב, שכוונת הגמרא "ירבה בתפילה" פירוש, לאחר שהשיב את הגזילה אשר גזל, שאם לא כן, אין תשובה ותפילה מועילה כלל, שכתוב בגמרא (דף טז.) שאדם שיש בו עוון גזל, ומתודה ואינו חוזר בו, למה הוא דומה? לאדם שטובל ושרץ בידו ובתלמוד ירושלמי (ריש פרק ב' דתענית) דרש ר' אבא, כתוב "נשא לבבינו אל כפים", נשים לבבינו לעיין בכף ידינו אם יש בידינו גזל וחמס, "אל אל בשמיים" שאחר כך נתפלל אל אלוהינו שבשמים, שאם יהיה שרץ בידו של אדם, אפילו יטבול במי שילוח או במי בראשית אין לו טהרה עולמית .ובגמרא במסכת קידושין אמרו, שהמקדש אשה על מנת שהוא צדיק, חוששין לקידושיו, שמא הרהר תשובה בלבו, וכתב רבינו ירוחם, שיש מפרשים שאם הוא רשע לבריות כגון גזלן, אין יכול להיות צדיק עד שישיב את הגזילה, וממילא אין לחשוש לקדושיו, אבל רבינו תם מפרש, שכיון שהרהר להשיב את הגזילה הרי הוא צדיק. ומן האמור יתעורר כל אדם לשוב בתשובה על עוונותיו בכלל, ועוון גזל בפרט, וידועים דברי רבותינו שגזל מקטרג בראש, וה' יתברך יקבל תשובתינו ותפילותינו ברצון
האם אין עצירת הגשמים בין היתר בגלל הגזל הגדול שמתכננת המדינה בימים אלה ממש ??
בימים אלה אנו חוזים לדעתי בניסיון גזל ציבורי מהגדולים ביותר שקרו במדינת ישראל מאז היווסדה: מדינת ישראל שהעניקה לפני שנים רבות למשקיעים ושותפויות לחיפוש נפט וגז זיכיונות רישיונות והטבות מס כדי שייאותו לסכן כספם בחיפוש מציאה והפקה של נפט והגז(אם ימצאו) – שמוגדרים בחוק כאוצרות טבע של המדינה .באותה עת הסיכוי לכך ניראה קלוש ומיטב הגיאולוגים הכריזו שאין בארץ נפט וגז והטבות אלה ניתנו לשותפויות הנפט/גז בגלל אי רצון המדינה להמשיך ולהשקיע ממשאביה בחיפושים לאחר כשלון מאות קידוחים בים ובעיקר ביבשה .השותפויות פעלו מאז משך עשרות וניסו את מזלן שוב ושוב כשהם מגיסות את הכסף לפעילותן מציבור המשקיעים ומפסידות את כולו בקידוחים שכשלו עד שלבסוף שלח הקב"ה ברכה בעמלן ובשנים האחרונות התגלו תגליות גדולות של נפט וגז שהגז שהופק בהם ונמכר למדינה בזול ,חסך עד כה למדינה כעשרים מיליארד שקלים דרך אספקת גז זול להפקת חשמל,הקטין את זיהום האוויר והתחלואה והעלה את רמת החיים של כל תושבי ישראל.לאחרונה החליטה המדינה לשוב ולבחון את מדיניותה והטבות המס שניתנו לאותן שותפויות ולשם כך מינתה וועדה ממשלתית מורכבת מנציגי האוצר ומשרד התשתיות שהחליטה לשנות את מדיניות המדינה ב180 מעלות ולבטל ההטבות למפרע גם לשותפויות בהם נעשו השקעות גדולות ותגליות בהסתמך על מדיניות המס וההטבות שהייתה ידועה בעת ההשקעה ואשר הביאו לאותן תגליות מסחריות ולהטיל גם על אותן שותפויות מס רצחני בשיעור של עד80- 90% החל בעיקר על רבבות משקיעים פרטיים קטנים שהשקיעו,הסתכנו ומימנו את השותפויות וגוזל מהם את עיקר הרווחים שהובטחו להם (חייבים להדגיש כי הבעלים של השותפויות אינם הטייקונים כטענה השקרית בתקשורת אלא ובעיקר הציבור הרחב המחזיק ב70% ומעלה מהשותפויות ישירות או דרך קופות גמל וקרנות פנסיה)ושגם היום משלמים המשקיעים הקטנים מעל 50% מס על ריווחהם !!..המלצת הועדה מתבססת על העיקרון "שהנפט והגז הם אוצרות טבע בבעלות המדינה -השייכים לכלל אזרחי המדינה" וכיון שהשותפויות לא שילמו עבורו ,עליהן לשלם החל מהיום את אותם מיסים רצחניים ולאבד את כל הטבות המיסוי שהובטחו להם בעבר(מהם כלל לא זכו ליהנות!!) ואת זכות הקניין שניתנה להם ע"י המדינה בנפט ובגז המופק על ידם ובערכם הכלכלי של המאגרים וזאת בניגוד להסכמות העבר .השאלה המוסרית הבסיסית היא האם לאחר שהוענקו זיכיונות רישיונות וחזקה להפקת נפט וגז המקנות ע"פ רוח החקיקה ויישומה זכות ממונית קניינית בגז /נפט המופקים(ניכוי האזילה) –רשאית הממשלה להכריז ש"הנפט והגז הם של המדינה"-ולחזור בה מהתחייבויותיה ולקחת חזרה את המתנה שהעניקה??
בניגוד לדעת הוועדה ,הבעלות על ערכו הכלכלי של אוצר הטבע ניתנה בידי בעלי החזקות וזה מוכח ע"י תקנת ניכוי אזילה ע"י המדינה וישומו בשטח שנים רבות
חוות הדעת של המומחים שהוגשו לוועדה ובהם פרופסור יוסף.מ.אדרי מאוניברסיטת חיפה בחנו את חוק הנפט כמובא דוח הועדה .בהם מוגדרים רישיון או חזקה –כרישיון לחפש ולהפיק נפט או חזקה בשטח המיועד לחיפושי נפט לחפש ולהפיק נפט שהוענקו ע"י המדינה לבעל הזכות . המסקנה העולה מהניתוח של פרופסור אדרעי לדבריו היא "שההסדר המונח ביסודו של חוק הנפט הוא שבעל הזכות זכאי למכור את הנפט לאחר שהפך למוצר…לעינינו אין חשיבות לשאלה האם מרגע שהנפט מופק והופך ממחצב למוצר הבעלות בו עוברת לבעל הזכות והוא עושה בנפט כרצונו במגבלות החוק או שמא הוא מוכר את הנפט בשם מדינת ישראל ועל פי הנחיותיה כנדרש בסעיף 2 לחוק ומשאיר בידו 87.5% מהנפט/גז, מכל מקום יהא אשר יהא הסדר המשפטי הנוהג, בפועל בעל הזכות מוכר את הנפט וגובה את התמורה מההכנסות- ומעביר 12.5% מההכנסות למדינה
בניגוד לדעת המומחה שקבע ששאלת הבעלות על הנפט לאחר הפקתו אינה ברורה בחוק הנפט ,קיימת הוכחה ניצחת לכך שהמדינה עד היום הכירה בבעלי החזקות כבעלים של המוצר(נפט גז)-והיא ניכוי האזילה . המדינה בחקיקה של ניכוי האזילה(והגישה הרעיונית שעמדה מאחריה שהנכס –שהמאגר הוא פרי תגלית שנוצרה ופותחה באמצעות יגיעו והשקעתו של היזם)לכן ממונית הוא בבעלות בעל הזכות!!הרשאי לנכות מהכנסתו השוטפת את ירידת הערך הכלכלי של המאגר עקב הפקת הגז/נפט והתרוקנות המאגר-מה שאומר שירידת ערך המאגר הוכרה כערך כלכלי השייך ליזם המפחית את הכנסתו החייבת במס!! .עקרון זה יושם בדוחות השותפויות והוכר ע"י המדינה -שהיא עצמה חוקקה התקנות והכירה ביישומן משך עשרות שנים עד היום בדוחות הכספיים שהגישו השותפויות !!!
האם עקרון זה ויישומו אינו סותר באופן מוחלט את טענת הוועדה שהנפט והגז והמאגרים שהם אוצרות טבע שייכים למדינה??? נכון הנפט והגז היו אוצרות טבע של המדינה ,אך היא הקנתה והעניקה את הזכות הכלכלית שבהם ליזם ולכן הרווחים שלו ולא של המדינה!!!
האם מותר וצודק מצד מדינה לחזור בה מהכרתה בפועל -המוכחת בחיקוק התקנה ויישומה המעשי בזכות הקניינית שנתנה לבעלי החזקות על ערכו הכלכלי של המאגר ולבטלה למפרע ?? .קביעת הוועדה שהנפט והגז שייכים למדינה ושאין הצדקה לניכוי מהווה מעשית חזרה מהבנות העבר ושינוי ברוטאלי של המצב הקיים ובפועל מהווה הלאמה של הנכסים והזכויות הממוניות שהוקנו מעשית וחוקית ליזמים הכרה שעליה סמכו בהשקעתם המסוכנת .
יתרה מזאת גם מכיוון הסתכלות אחר .אם הנכסים ע"פ המלצות וקביעות הוועדה אכן עוברים או נמצאים בבעלות מלאה של המדינה,–מדוע פותרת המדינה עצמה מהשתתפות ולו חלקית בעלויות הפיתוח דרך ההמלצה לביטול כל הניכויים הכרוכים בעלויות הגילוי והפיתוח??האם אין כאן תפיסת המקל משני קצותיו:?מצד אחד הלאמה מעשית של ערכו הכלכלי של הנכס והפירות ומצד שני התנערות מהחובה לשאת בעלויות ומהוצאות לקבלת הפירות שמולאמים לטובת המדינה??.
אודה התייחסות כבוד בית הדין לשאלתי

בכבוד רב
דוד

תשובה:

לכבוד דוד, שלום

אני חושב שהבהרתי את עצמי כבר בעבר היטב. אני חוזר ואומר שאדם חייב לעמוד בדיבורו. החובה הזו לפעמים היא הלכתית – משפטית ולפעמים היא חובה מוסרית בלבד. השלטון גם חייב לעמוד בדיבורו אם כי ייתכן ולפי הכלל של דינא דמלכותא יש לשלטון אפשרות בתנאים מסוימים שלא לעמוד בהבטחותיו. הוספתי, שאם מבחינה חוקית יש אפשרות לשלטון לחזור בו, הדבר משפיע גם על האפשרות לחזור מבחינה הלכתית. מעבר לעקרונות שכבר הבהרתי אין ברצוני להיכנס לפרטים של פרשה זו. אינני רוצה להתערב בפרט משום שהבנתי שאתה עולה לתקשורת בקשר לנושא זה ואינני רוצה שתשתמש בדברים שאני כותב לך בו בשעה שאין לי אפשרות לעמוד על פרטי הדברים.

אינני חושב שיש לי מה להוסיף בנושא זה ואינני מעוניין לשוב ולדוש בו

בכבוד רב

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל