לתרומות לחץ כאן

הדלקת נ"ח בשמן זית למאכל או למאור

שאלה:

הרב שליט"א
האם יש ענין לרכוש שמן זית הראוי למאכל שהוא יקר משמעותית, ראיתי שכך מפרסמים בשם הגרי"ש,
תודה רבה

תשובה:

כל שמן זית גם למאור שנמכר בחנות, הינו ראוי למאכל, ואף שמן זית הראוי לאכילה אם יאכלו ממנו הרבה הוא יזיק, אינני יודע מה מפורסם בשם הגרי"ש אלישיב, וכנראה הוראתו היתה בשמן זית שאינו ראוי לאכילה מחמת שמערבים בו נפט וכד', אך שמן זית למאור הרגיל אין שום בעיה באכילתו על ידי טיבול או הכנסה לסלט וכד'.

מקורות:

בגמ' במסכת ברכות (לה:) שנינו "רב יהודה אמר שמואל, וכן אמר רבי יצחק אמר רבי יוחנן: שמן זית מברכין עליו בורא פרי העץ. היכי דמי? אילימא דקא שתי ליה (משתה) – אוזוקי מזיק ליה! דתניא: השותה שמן של תרומה – משלם את הקרן ואינו משלם את החומש" ומפרש שם רש"י שאכילת שמן מזיקה "לגופיה" ואין שמה אכילה, ובפשטות דברי רש"י הכוונה שזה מזיק את גוף האדם, אמנם במאירי מביא שם ב' ביאורים אם הכוונה שמזיק את האדם או שמזיק את השמן שהרי לא נהנה ממנו, ולהלכה הובא בפוסקים הטעם ששמן זית אין מברכים עליו משום שמזיק לגוף (עי' שו"ע הרב סי' רב ס"י, ומשנ"ב שם ס"ק כט).

מכל מקום מבואר בגמ' שאין הנאה כלל באכילת שמן ואין כזה מושג "שמן לאכילה", וכל ענינו של השמן הוא "וטובל בשמן" דהיינו בתור מטבל ולא בתור "אוכל", השמנים של דורות הקודמים היתה בהם חמיצות גבוהה שלא היו רגילים להוציא את החמיצות, וסתם שמן של פעם לא היה נחשב "שמן לאכילה" לפי תקני משרד הבריאותמשום כך השותה שמן זית אין לו לברך.

מה שמובא בשם הגרי"ש אלישיב, אינני יודע מה הוסבר לו מדוע השמן אינו ראוי לאכילה, ויתכן שאמרו לו שאינו ראוי אף לטיבול [כמו נפט וכד'] אולם למעשה אין השמן למאור שנמכר מזיק יותר משמן שהיה בזמן חז"ל, וראוי לטבל בו, ועל כן אין שום מניעה להדליק בשמן זית למאור

השאר תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

שאלות שנצפות עכשיו:

מאמרים אחרונים

מדריכים הלכתיים

הכנו עבורכם
דבר תורה לשבת!

מחפשים כל שבוע איזה דבר תורה להגיד בשבת?

מעכשיו תקבלו כל שבוע דבר תורה ואת כל השאלות הכי מעניינות אליכם למייל